ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารงานของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
   
  (วันสำรวจ 01/10/61 - 01/10/62)