สำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการจากเทศบาล
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
   
  (วันสำรวจ 01/01/65 - 30/09/65)