สำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการจากเทศบาล
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
   
  (วันสำรวจ 01/10/65 - 30/09/66)