โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
นายหนูล้วน ยศม้าว
ประธานสภาเทสบาล
นางจันทร์สม ดาวลับเมฆ
รองประธานสภาเทศบาล
นางศรีสุดา เนตรสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางดรุณี นันทวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางอำพร วุฒิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางศรีวิระ พลรัฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพรเทพ เดชวงค์ญา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางฐานิกา วงค์ศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสาวธันยพร ยิ่งเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางวาสนา ขันดอกไม้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบรรทม คำรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวสันต์ ยิ่งราษฎร์สุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  
 
Copy right ©2006-2022 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549