โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 99_647_1.docx (47 KB.)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 99_679_1.docx (47 KB.)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 99_680_2.docx (46 KB.)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 99_681_3.docx (48 KB.)
การรับชำระภาษีป้าย 99_682_4.docx (49 KB.)
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 99_683_5.docx (49 KB.)
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 99_684_6.docx (50 KB.)
การแจ้งถมดิน 99_685_7.docx (50 KB.)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 99_686_8.docx (57 KB.)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 99_687_9.docx (51 KB.)
การแจ้งขุดดิน 99_688_10.docx (50 KB.)
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 99_689_11.docx (56 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 99_690_12.docx (51 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 99_691_13.docx (52 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด%29 บริ 99_692_14.docx (53 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 99_693_15.docx (51 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 99_694_16.docx (53 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด%29 บริษัทจำกัด และบริษัทม 99_695_17.docx (53 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 99_696_18.docx (52 KB.)
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 99_697_19.docx (51 KB.)
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 99_698_20.docx (48 KB.)
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 99_699_21.docx (47 KB.)
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 99_700_22.docx (56 KB.)
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 99_701_23.docx (51 KB.)
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 99_702_24.docx (50 KB.)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (1) 99_703_25.docx (56 KB.)
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 99_704_26.docx (48 KB.)
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 99_705_27.docx (47 KB.)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 99_706_28.docx (51 KB.)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 99_707_29.docx (51 KB.)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 99_708_30.docx (51 KB.)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 99_709_31.docx (51 KB.)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 99_710_32.docx (54 KB.)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 99_711_33.docx (51 KB.)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 99_712_34.docx (48 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 99_713_35.docx (52 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 99_714_36.docx (51 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 99_715_37.docx (53 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 99_716_38.docx (54 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 99_717_39.docx (52 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 99_718_40.docx (47 KB.)


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549