โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 99_647_1.docx (47 KB.)
การรับชำระภาษีป้าย 99_682_4.docx (49 KB.)
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 99_683_5.docx (49 KB.)
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 99_684_6.docx (50 KB.)
การแจ้งถมดิน 99_685_7.docx (50 KB.)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 99_686_8.docx (57 KB.)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 99_687_9.docx (51 KB.)
การแจ้งขุดดิน 99_688_10.docx (50 KB.)
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 99_689_11.docx (56 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 99_690_12.docx (51 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 99_691_13.docx (52 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด%29 บริ 99_692_14.docx (53 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 99_693_15.docx (51 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 99_694_16.docx (53 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด%29 บริษัทจำกัด และบริษัทม 99_695_17.docx (53 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 99_696_18.docx (52 KB.)
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 99_697_19.docx (51 KB.)
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 99_698_20.docx (48 KB.)
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 99_699_21.docx (47 KB.)
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 99_700_22.docx (56 KB.)
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 99_701_23.docx (51 KB.)
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 99_702_24.docx (50 KB.)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (1) 99_703_25.docx (56 KB.)
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 99_704_26.docx (48 KB.)
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 99_705_27.docx (47 KB.)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 99_706_28.docx (51 KB.)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 99_707_29.docx (51 KB.)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 99_708_30.docx (51 KB.)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 99_709_31.docx (51 KB.)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 99_710_32.docx (54 KB.)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 99_711_33.docx (51 KB.)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 99_712_34.docx (48 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 99_713_35.docx (52 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 99_714_36.docx (51 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 99_715_37.docx (53 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 99_716_38.docx (54 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 99_717_39.docx (52 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 99_718_40.docx (47 KB.)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 99_1809_1.pdf (172 KB.)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 99_1810_2.pdf (203 KB.)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 99_1811_3.pdf (211 KB.)


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549