โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

       ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน ตลอดประชาชนทั่วไป

วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2566

ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2566

ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2566

ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2566

ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566

ท่านสามารถสแกน QR code วารสารทั้ง 6 ฉบับด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 273_1696_1.png (1.17 MB.)
ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2566 273_1697_2.png (2.08 MB.)
ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2566 273_1698_3.png (5.04 MB.)
ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2566 273_1699_4.png (719 KB.)
ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2566 273_1700_5.png (1.77 MB.)
ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 273_1763_6.png (708 KB.)


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549