โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 <12/10/64>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 516_1176_MX-M364N_20211012_084306.pdf (243 KB.)ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณพ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง <30/09/64>
ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณพ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 515_1175_MX-M364N_20211012_065348.pdf (594 KB.)ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลา 11 เดือน <23/09/64>
เอกสารประกวดราคาจ้าง E001/2565 512_1168_1.pdf (476 KB.)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 512_1169_2.pdf (14 KB.)
ขอบเขตงานจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 512_1170_3.pdf (1.17 MB.)
แผนการจัดเก็บขยะ 512_1171_4.pdf (99 KB.)
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ 512_1174_img-927053501.pdf (45 KB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 <21/09/64>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 256 513_1172_5.pdf (163 KB.)
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 513_1173_6.pdf (12 KB.)เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 <08/09/64>
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 510_1144_1.pdf (13 KB.)
รายระเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 510_1145_2.pdf (9 KB.)ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 <10/08/64>
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 509_1142_1.pdf (12 KB.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 509_1143_2.pdf (173 KB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549