โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ขอความร่วมมือประชาชน ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <18/07/66>

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน

ท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ https://bit.ly/LPAsurvey66
หรือคิวอาร์โค้ดด้านบนนี้13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ <13/07/66>

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นธิดาพระองค์ใหญ่ของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร พระองค์เป็นทั้งพระภาติยะและอดีตพระสุณิสาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์มีพระอิสริยยศเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ มีพระธิดาพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติและทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562&#8203; พระองค์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายใน ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดตั้งชมรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ Walk & Run Fun & Healthy เพื่อเชิญชวนประชาชน มาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <11/07/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตระหนักถึงสุขภาพร่ายกายของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ

จึงขอเชิญชวน บุคลากร เยาวชน และประชาชนทุกคนมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 18.00 น. ท่านสามารถ เดิน - วิ่ง ที่สวนสุขภาพชุมชน มีสนามกีฬา และมีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่หลากหลาย

หากท่านสนใจสามารถเข้าร่วม ชมรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ Walk & Run Fun & Healthy ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <10/07/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th
ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2566สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด แจ้งเตือนประชาชน ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน (เตือนภัยออนไลน์) <07/07/66>

สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด แจ้งเตือนประชาชน

ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน
ระวัง SMS ปลอม เนียนไปกับ SMS จริงของธนาคาร
ธนาคารไม่มีนโยบายส่งลิงก์ทาง SMS
ถ้าเจอ มิจฉาชีพ ชัวร์
ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน

ปรึกษาสอบถามโทร 1441 หรือ 081-866-3000
แจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com
Line:@police1441 แชทบอทกับหมวดขวัญดาว ตลอด 24 ชั่วโมง4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี <04/07/66>

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทคลิปวีดีโอ จำนวน 3 เรื่อง <22/06/66>

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทคลิปวีดีโอ

จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
(1) กระบวนการคัดกรอง
https://youtu.be/9OOKsqbV2qg
(2) การสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว
https://youtu.be/im2nAsjoXMk
(3) แรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด
https://youtu.be/Uq_xXDKJUVY

เพื่อเป็นสื่อให้แก่ผู้ป่วยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกภาคส่วน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการบำบัดรักษายาเสพติด

และขอความร่วมมือทุกท่าน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ฯ ผ่าน google from เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติดต่อไป

สามารถตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ได้ที่ https://moph.cc/1IE5slSz8แจ้งเตือนก่อนหมดเขตเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 <12/06/66>

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมดเขต เสียภาษี วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หากท่านไม่ติดต่อชำระภายในเดือน มิถุนายน 2566 จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ไปยังผู้ค้างชำระภาษี นอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับ และเงินเพิ่มด้วย ดังนี้

1. ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 10% เงินเพิ่มร้อยละ 1% ของค่าภาษีที่ค้าง

2. ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20% เงินเพิ่มร้อยละ 1% ของค่าภาษีที่ค้าง

3. ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40% เงินเพิ่มร้อยละ 1% ของค่าภาษีที่ค้าง

สอบถามเพิ่มเติม : งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่

โทร. 053-042223 ต่อ 14มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ <09/06/66>

ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งอากาศจะมีความเย็นและชื้น เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อไวรัสโนโร ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดหลายชนิดทั้งเห็ดรับประทานได้ และเห็ดพิษ ซึ่งในฤดูฝนของทุกปีจะพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ช่วงฤดูฝนดังกล่าว เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่

ที่มา: กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรครายชื่อผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <07/06/66>
827_1598_8625_3.pdf (75 KB.)
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549