โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

วันลอยกระทง 2565 (Loy Krathong Festival) <07/11/65>

ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีสืบทอดมายาวนานและซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงาม ของไทยโครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน และขั้นตอนการทำถังขยะเปียก <07/11/65>

โครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน และขั้นตอนการทำถังขยะเปียก ง่ายๆด้วยมือคุณ
ทำถังขยะเปียกทำไม ช่วยเรื่องอะไรบ้าง
-สามารถลดขยะจากครัวเรือนโดยเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นปุ๋ยบำรุงดิน
-ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกลิ่นเหม็น แมลงวัน
-ลดภาวะโลกร้อน
-ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ
ดังนั้นเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอเชิญชวน ประชาชนทุกครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
สมัครได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
พร้อมรับน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้เติมในถังขยะเปียกในการลดกลิ่นและเพิ่มการย่อยสลายขยะอินทรีย์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น” เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ <04/11/65>

แจกจ่ายกล้าพันธุ์กัญชา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น” เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ แจกกัญชาคนละ 2 ต้น ต่อ 1 คน ลงทะเบียนได้ที่เกษตรตำบลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ หากท่านใดที่สนใจรับต้นกล้ากัญชา มีรายละเอียดดังนี้
1. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. สัญชาติไทยเท่านั้น
3. ไม่เคยได้รับต้นกัญชามาก่อน
4. แบบสําเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลายเซ็นกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ เนื่องในงานลอย กระทงประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อการประกวด “หนูน้อย ริมนา” <26/10/65>

ประกาศ
ขอเชิญเด็กหญิง อายุ5-8ปี(ไม่จำกัดสัญชาติ)
เข้าร่วมประกวด หนูน้อยนพมาศ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "หนูน้อย ริมนา" ณ ร้านเบียร์ ริมนา เบียร์ ริมนา
รับจำนวนจำกัด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - ถึง30ตุลาคมนี้
ชิงเงินรางวัลชนะเริศ 3,000 บาท
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จ้องใต้ <12/10/65>

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ศ. ๑๙ - ๑๐๔ สายบ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ซม.ถ. ๓๙ - ๒๐๔ สายบ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้ง นี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วนประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จ้องใต้ 718_1468_A(1).pdf (4.38 MB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <12/10/65>

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๑๐๙ สายหน้า โรงเรียนอนุบาลสุมาลี - ทางหลวงเลขที่ ๑๐๑๔ - หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๑๐๙ สายหน้าโรงเรียนอนุบาลสุมาลี - ทางหลวงเลขที่ ๑๐๑๔ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ งานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองร้อยบาทถ้วน)รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๑๐๙ สายหน้า โรงเรียนอนุบาลสุมาลี 717_1467_1.pdf (4.36 MB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <12/10/65>

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซม.ถ. ๑๙ - ๑๐๘ สายซอยบ้าน ทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๑๐๘ สายซอยบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้ง นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 716_1466_A.pdf (4.38 MB.)ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลตลาดใหญ่ทุกท่าน เข้าร่วม กิจกรรม “Big Cleaning Day รวมพลัง ๕ ชุมชน เพื่อคนตลาดใหญ่ ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข” <05/10/65>

ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลตลาดใหญ่ทุกท่าน เข้าร่วม กิจกรรม
“Big Cleaning Day รวมพลัง ๕ ชุมชน เพื่อคนตลาดใหญ่ ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข”
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่อยากเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องตำบลตลาดใหญ่ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทำความสะอาดบริเวณบ้าน บริเวณวัด และถนนสาธารณะในหมู่บ้าน
     แจ้งประชาชนตำบลตลาดใหญ่เรื่อง เวลาในการจัดการขยะมูลฝอย <29/09/65>

ในวันที่ 30 กันยายน 2565
ให้ประชาชนนำขยะมูลฝอยออกมาวางไว้ก่อนเวลา 06.00 น. เพื่อป้องกันขยะตกค้าง และทันเวลาในการนำขยะเข้าไปกำจัดที่ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา <27/09/65>

ประกาศ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวง อุดมธารา เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชน
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549