โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง <19/11/64>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12ประชาสัมพันธ์ <19/11/64>

ศปก.ตำบลตลาดใหญ่ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ผู้ยังไม่เคยได้รับวัคซีน เชิญร่วมรับฟังคำชี้แจง สรา้งความรู้ ความเข้าใจ การรับวัคซีนป้องกัน โควิด - 19 ตามวัน เวลา สถานที่ โดยพร้อมเพรียงกัน เราจะสู้....ไปด้วยกันประกาศจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร <12/11/64>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 <11/11/64>
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565 <11/11/64>
ขอเชิญร่วมบริจาค สู้ภัยโควิด - 19 <27/10/64>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา....ร่วมบริจาค อาหาร และเครื่องดื่ม สิ่งของอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น ให้กับผู้มีความเสี่ยงกักตัว ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549