โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ประชาสัมพันธ์ <19/11/64>

ศปก.ตำบลตลาดใหญ่ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ผู้ยังไม่เคยได้รับวัคซีน เชิญร่วมรับฟังคำชี้แจง สรา้งความรู้ ความเข้าใจ การรับวัคซีนป้องกัน โควิด - 19 ตามวัน เวลา สถานที่ โดยพร้อมเพรียงกัน เราจะสู้....ไปด้วยกันประกาศจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร <12/11/64>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 <11/11/64>
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565 <11/11/64>
ขอเชิญร่วมบริจาค สู้ภัยโควิด - 19 <27/10/64>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา....ร่วมบริจาค อาหาร และเครื่องดื่ม สิ่งของอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น ให้กับผู้มีความเสี่ยงกักตัว ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ <30/09/64>
ผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2564 <30/09/64>
สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา <12/09/64>

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเข้ารับบริการด้านยาเสพติด เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา
สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ : https://moph.cc/aoycmskae
และรับชมได้ในลิงค์https://www.youtube.com/watch?v=i0alhu6FNAsทรงพระเจริญ <12/07/64>
ขอเชิญชวน ร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก <24/06/64>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอเชิญชวนร่วมพ่อแม่พี่น้องตำบลตลาดใหญ่ ร่วมแรง ร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549