โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

กำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 <21/11/66>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน
หากท่านใดต้องการชำระค่าไฟฟ้าท่านสามารถนำบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาฝากชำระได้ที่หน่วยบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่จุดบริการตามตารางด้านล่างนี้ขอเชิญชวนประชาชนตำบลตลาดใหญ่ สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก <16/11/66>

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า "อถล."

ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลคลองแห

4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

***กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.

อถล.มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

3. สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น

5. ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

***ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่

1. สมัครด้วยตัวเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

2. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากหน้าเว็บ แล้วนำส่งเอกสารที่ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 053-042223-4ใบสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 1055_1766_1.pdf (100 KB.)ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง <09/11/66>

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยได้ทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดละ 8 คนแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง จำนวน 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 616 คน รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

หากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามหรือพฤติการณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อและมีที่อยู่ชัดเจนแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศรายชื่อเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งต่อไป
   ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการรายเดือนผู้ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา <31/10/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน เพื่อเข้ารับการปฏิบัติงานหน้าที่ในเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการรายเดือนผู้ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา
 วันออกพรรษา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 <29/10/66>

วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาในช่วงฤดูฝนครบไตรมาส (สามเดือน) ของพระภิกษุสงฆ์ตามพระพุทธบัญญัติ

ความสำคัญของวันออกพรรษา

วันออกพรรษาเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พุทธศาสนิกชนจึงเตรียมอาหารเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์หลังวันออกพรรษาหนึ่งวัน (วันเทโว) ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 และพระภิกษุสงฆ์จัดพิธีกรรม “มหาปวารณา” ให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้หากพบเห็นข้อบกพร่องระหว่างจำพรรษาอยู่ด้วยกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยระหว่างพระภิกษุสงฆ์ พระผู้ใหญ่กล่าวตักเตือนพระผู้น้อย ขณะที่พระผู้น้อยก็ได้รับโอกาสให้กล่าวเสนอแนะแก่พระผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าได้เช่นกัน เพื่อจะได้ระมัดระวัง ไม่ประมาท ให้อยู่ในกรอบของพระวินัย

กิจกรรมวันออกพรรษา

กิจกรรมวันออกพรรษาแบ่งออกเป็นฝั่งภิกษุสงฆ์และฆราวาสหรือพุทธศาสนิกชนทั่วไป ฝ่ายพระภิกษุสงฆ์จะจัดพิธีกรรม “มหาปวารณา” เพื่อให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
ฝ่ายพุทธศาสนิกชนนั้นสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในวันออกพรรษา เช่น การทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหาร หรือจัดดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาที่วัดกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2566 <27/10/66>

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสำคัญในการมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในปี 2564 พบว่าผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 35 อยู่ในอันดับที่ 13 ของประเทศ และมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.3 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ประกอบกับช่วงเทสกาลประเพณียี่เป็งการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สาเหตุหลักเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในการนี้ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำประกาสกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2560 ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566 เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบได้โดยง่าย รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้
     กำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม 2566 <24/10/66>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน

หากท่านใดต้องการชำระค่าไฟฟ้าท่านสามารถนำบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาฝากชำระได้ที่หน่วยบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่จุดบริการตามตารางด้านล่างนี้23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช <23/10/66>

"วันปิยมหาราช" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นที่รักอย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้การถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน และรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่มูลนิธิแฮนด์ ทู พอว์ (Hand To Paw)กำหนดจัดหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเคลื่อนที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 <19/10/66>

ด้วยมูลนิธิแฮนด์ ทู พอว์ เพื่อสุนัขและแมว (Hand To Paw) ซึ่งเป็นมูลนิธิช่วยเหลือ ดูแลรักษาสุนัขและแมวจรจัด ได้จัดทำโครงการลดจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้กำหนดจัดหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเคลื่อนที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โดยมี รายละเอียดการตรวจสอบและเตรียมสุนัขก่อนเข้ารับการทำหมัน ดังต่อไปนี้

1. ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมียและเพศผู้ อายุ 4 เดือน – 8 ปี จำนวน 70 ตัว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ไม่รับทำหมันสำหรับ สุนัขพันธุ์เล็ก หรือ พันธุ์หน้าสั้น เช่น ชิสุ พุดเดิ้ล ไซบีเรีย เฟรนบูลด๊อก บูลด๊อก มิเนเจอร์ ฯลฯ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง (สอบถามความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 080-6731770)
3. สุนัขที่นำมาทำหมันต้องมีอาการปกติ ไม่ป่วย (ไม่ซึม หรือ มีอาการไม่ทานอาหารก่อนวัน ทำหมัน 1-2 วัน )
4. สุนัขที่สามารถผ่าตัดทำหมันได้ ต้องมีอายุ 4 เดือน – 8 ปี และมีน้ำหนักตัว 10 - 25 กิโลกรัม
5. สุนัขที่นำมาทำหมัน ไม่ควรเป็นสัด เพราะจะทำให้เสียเลือดมาก
6. กรณีสุนัขแม่ลูกอ่อน ต้องรอหลังคลอดจนครบ 2 เดือน จึงจะเหมาะสมในการทำหมันให้แม่สุนัข
7. สุนัขที่ตั้งท้องไม่ควรนำมาทำหมัน
8. ให้งดน้ำงดอาหารสุนัข อย่างน้อย 8 ชั่วโมง (หลังเที่ยงคืน) ก่อนการทำหมัน (ถ้าสุนัขกินอาหารก่อนการผ่าตัด โดยไม่งดน้ำงดอาหารตามกำหนด อาจทำให้เศษอาหารติดคอ และเป็นอันตรายสำหรับสุนัข)
ในการนี้ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยทั่วกัน และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ได้ที่
1. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โทร. 053-042223-4
2. มูลนิธิแฮนด์ ทู พอว์ โทร. 080-6731770
3. ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และ อสม. หมู่ที่ 1-5

ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเคลื่อนที่ ณ ลานศาลาแปดเหลี่ยม เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 รับบัตรคิวเข้ารับบริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. เท่านั้น๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร <13/10/66>

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549