โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง <28/12/54>
ประกาศ 187_369_prakat33.doc (54 KB.)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร <22/12/54>
ประกาศ 143_366_test1.doc (42 KB.)เทศบาลตำบลตลาดใหญ่มอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหบู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 <06/12/54>

     การมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นเนื่องในงานรัฐพิธี 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2554 <06/12/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่มอบเกียรติบัตรให้แก่พ่อดีเด่นทุกหมู่บ้าน เพื่อยกย่อง และเป็นเกียรติประวัติที่ดีต่อไป
     โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2554 <16/07/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษาขึ้นมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งยังเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ โดยในปีนี้ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา และกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้แก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาทั้ง 5 วัดในตำบลตลาดใหญ่
 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น &#8220;ดอยสะเก็ดเกมส์&#8221; ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 <05/06/54>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น &#8220;ดอยสะเก็ดเกมส์&#8221; ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน ภายในอำเภอดอยสะเก็ด อีกทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ซึ่งตามโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากลชนิดต่างๆ โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน &#8211; 5 มิถุนายน 2554 และในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ได้กำหนดให้จัดให้มีพิธีเปิด-ปิด โดยมีการประกวดขบวนพาแหรด ประกวดกองเชียร์
     
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2020 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549