โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 <17/10/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 กำหนดให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ มายื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่829_1602_5203.pdf (1.31 MB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จ้องใต้ <12/10/65>

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ศ. ๑๙ - ๑๐๔ สายบ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ซม.ถ. ๓๙ - ๒๐๔ สายบ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้ง นี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วนประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จ้องใต้ 718_1468_A(1).pdf (4.38 MB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <12/10/65>

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๑๐๙ สายหน้า โรงเรียนอนุบาลสุมาลี - ทางหลวงเลขที่ ๑๐๑๔ - หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๑๐๙ สายหน้าโรงเรียนอนุบาลสุมาลี - ทางหลวงเลขที่ ๑๐๑๔ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ งานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองร้อยบาทถ้วน)รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๑๐๙ สายหน้า โรงเรียนอนุบาลสุมาลี 717_1467_1.pdf (4.36 MB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <12/10/65>

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซม.ถ. ๑๙ - ๑๐๘ สายซอยบ้าน ทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๙ - ๑๐๘ สายซอยบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้ง นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 716_1466_A.pdf (4.38 MB.)ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลตลาดใหญ่ทุกท่าน เข้าร่วม กิจกรรม “Big Cleaning Day รวมพลัง ๕ ชุมชน เพื่อคนตลาดใหญ่ ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข” <05/10/65>

ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลตลาดใหญ่ทุกท่าน เข้าร่วม กิจกรรม
“Big Cleaning Day รวมพลัง ๕ ชุมชน เพื่อคนตลาดใหญ่ ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข”
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่อยากเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องตำบลตลาดใหญ่ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทำความสะอาดบริเวณบ้าน บริเวณวัด และถนนสาธารณะในหมู่บ้าน
     แจ้งประชาชนตำบลตลาดใหญ่เรื่อง เวลาในการจัดการขยะมูลฝอย <29/09/65>

ในวันที่ 30 กันยายน 2565
ให้ประชาชนนำขยะมูลฝอยออกมาวางไว้ก่อนเวลา 06.00 น. เพื่อป้องกันขยะตกค้าง และทันเวลาในการนำขยะเข้าไปกำจัดที่ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา <27/09/65>

ประกาศ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวง อุดมธารา เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชนเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ประมูล) <12/09/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ ราคากลางตันละ ๑,๔๖๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยจ่ายค่าจ้างตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง ทั้งนี้จ่ายค่าจ้างไม่เกินเดือนละ ๔๑ ต้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๑๘,๓๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

รายละเอียดสามารถดูได้ตามไฟล์ที่ปรากฏ700_1445_ประกาศ.pdf (4.35 MB.)ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๓๙ (COVD-๑๔) กับส่วนราชการและอำเภอ <08/09/65>

ประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๓๙ (COVD-๑๔) กับส่วนราชการและอำเภอ
อำเภอดอยสะเก็ดพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-๑๙) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ดังนี้
๑. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม ๖๐๘ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม ๓ และเข็ม ๔ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค - ๑๙ และลดอัตราการเสียชีวิต เนื่องจากระยะนี้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรค ประจำตัวมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
๒. ขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล หรือ UP (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด และมาตรการรับวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMD - ๑๙)
๓. ขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมในลักษณะการสังสรรค์ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMD – ๑๙)
๔. การขออนุญาตเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือ สถานที่ที่มี ลักษณะคล้ายกัน ขอให้ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเปิดสถาน บริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เป็นไปตามกฎหมายเรื่องร้องเรียน สุนัขของเพื่อนบ้านมาอุจจาระบริเวณหน้าบ้าน <08/08/65>
835_1608_8865.pdf (1.21 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549