โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ประกาศกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน <23/05/50>

     คำแนะนำเรื่อง การชำระภาษี <01/02/50>

     การแข่งขันกีฬาภายใน อบต."ตลาดใหญ่เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550 <20/01/50>

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน อบต."ตลาดใหญ่เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ลานกีฬาวัดมหาวนาภิมุข (วัดแม่จ้อง)ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ "5 ธันวามหาราชา" ประจำปี 2549 <28/11/49>

พบกับการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ “5 ธันวามหาราช” , การประกวดพานพุ่ม , การแสดง และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ภายในตำบลตลาดใหญ่ , การฝึกอาชีพ (กศน.) ,การแสดงถวายพระพรของโรงเรียนตำบลตลาดใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลสุมาลี , กิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
ณ วัดพรหมจริยาราม หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดใหญ่
     ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณียี่เป็ง ต.ตลาดใหญ่ ประจำปี 2549 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 <24/10/49>

พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ในงานประเพณียี่เป็ง ต.ตลาดใหญ่ ประจำปี 2549 ณ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ได้คะสรุปโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 <29/09/49>

อบต.ตลาดใหญ่ได้ดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญและรายจ่ายเพื่อการลงทุน หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่ อบต.ตลาดใหญ่ในวัน เวลาราชการ
     เชิญเข้ามาเยี่ยมชมเวบไซด์ของอบต.ตลาดใหญ่กันได้นะคะ... <20/09/49>

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17]  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549