โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2554 <16/07/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษาขึ้นมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งยังเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ โดยในปีนี้ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา และกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้แก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาทั้ง 5 วัดในตำบลตลาดใหญ่
 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น &#8220;ดอยสะเก็ดเกมส์&#8221; ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 <05/06/54>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น &#8220;ดอยสะเก็ดเกมส์&#8221; ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน ภายในอำเภอดอยสะเก็ด อีกทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ซึ่งตามโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากลชนิดต่างๆ โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน &#8211; 5 มิถุนายน 2554 และในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ได้กำหนดให้จัดให้มีพิธีเปิด-ปิด โดยมีการประกวดขบวนพาแหรด ประกวดกองเชียร์
     รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 1 ตำแหน่ง <20/05/54>
ประกาศ 174_333_prakat.doc (214 KB.)
หนังสือ 174_334_doc.doc (43 KB.)การแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี 2554 <04/05/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2554 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 โดยในปีนี้เทศบาลตำบลแม่โป่งเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ทำการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่โป่ง มีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน
     โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) <20/03/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับวิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในชุมชนในการสร้างงานสร้างรายได้ ในโครงการได้จัดกิจกรรม ซ่อมบำรุงเครื่องมือ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและดูแลรักษารถมอเตอร์ไซต์ ฐานการเรียนรู้ด้านการฝึกอาชีพต่างๆเช่น การทำบายศรี การทำซาลาเปา การทำเสื้อผ้ามัดย้อม การแกะสลักผักผลไม้ การจัดดอกไม้เทศบาลตำบลจัดโครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2554 <13/03/54>

   
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549