โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษให้กับประชาชนทราบ <01/09/66>

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า เนื่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากกการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 พบผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด 27 เหตุการณ์ พบผู้ป่วย จำนวน 102 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 13 ราย ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝนเพียงสองเดือนพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงกว่า ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

และยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศขณะนี้ที่ยังคงมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดตามธรรมชาติหลายชนิด ทั้งเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่าง
   สมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการเลื่อนเวลาการประชุม การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคล <01/09/66>

สมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการเลื่อนเวลาการประชุม การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคล
ณ สนามบินทองกวาว ในวันที่ 8 กันยายน 2566
เลื่อนเวลาการประชุมดังกล่าวเป็นเวลา 09.00 – 12.00 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและร่วมรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแสดงความคิดเห็นโดยพร้อมเพรียงกัน ตามสถานที่ วัน เวลาดังกล่าว

ที่อยู่สนามบินทองกวาว : บ้านเลขที่ 7 หมู่ 4 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
ภายใต้การดำเนินการของ สมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่
Tel. 66-81-951-6933(In Thailand : 0819516933)
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าค่ายสุขภาพพึ่งตนกสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง <29/08/66>

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กับสถาบันวิชชาราม ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา บริการวิชาการแก่สังคม และการดุแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการแบบบูรณาการอันเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาจิตใจให้เกิดสติปัญญา โดยใช้แนวทางพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา

กำหนดจัดค่ายสุขภาพพึ่งตนกสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีความสนใจในการดูแลสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประกาศประชาสัมพันธ์จากสมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่ <29/08/66>

เรื่อง การจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

สมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จะจัดให้มีการร่วมแสดงความคิดเห็น ณ สนามบินทองกวาว วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. และจะมีการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวโดยการเดินสัมภาษณ์ ณ บ้านพักของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 9 - 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและร่วมรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแสดงความคิดเห็นโดยพร้อมเพรียงกัน ตามสถานที่ วัน เวลาดังกล่าว

ที่อยู่สนามบินทองกวาว : บ้านเลขที่ 7 หมู่ 4 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
ภายใต้การดำเนินการของ สมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่
Tel. 66-81-951-6933 (In Thailand : 0819516933)
     กำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม 2566 <25/08/66>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน
หากท่านใดต้องการชำระค่าไฟฟ้าท่านสามารถนำบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาฝากชำระได้ที่หน่วยบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่จุดบริการตามตารางด้านล่างนี้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (หัวสะพานถนนทางหลวงชนบท – ปากทางถนนทางหลวงชนบท ) <20/08/66>

ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ม.2 จากการประชุมคม หมู่ที่ 2 การรับฟังความเห็นในการแก้ไขปัญหาด้านรางระบายน้ำ
   12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง <12/08/66>

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ลงนามออนไลน์ ปฏิญาณตนงดเหล้า ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อการมีสุขภาพที่ดี นำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต <09/08/66>

ขอเชิญชวนร่วมลงนามปฏิญาณตน
ลด ละ เลิก เหล้า
ในเทศกาลเข้าพรรษานี้

ร่วมลงนามผ่านทางเว็บไซต์ : http://noalcohol.ddc.moph.go.th/
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันออกพรรษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-5903392วันเข้าพรรษา 2566 ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา <02/08/66>

วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุอยู่ประจำที่หรือ "จำพรรษา" เป็นระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 กิจกรรมวันเข้าพรรษาสำหรับพุทธศาสนิกชน เช่น การช่วยทำความสะอาด ทำบุญตักบาตร ถือศีล ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายสังฆทาน งดดื่มสุรา เป็นต้น

ช่วงเข้าพรรษาถือเป็นโอกาสดีให้พุทธศาสนิกชนได้:

บำเพ็ญกุศล เช่น ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม สวดมนต์ รักษาศีล เพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์และทำนุบำรุงศาสนา
ตระหนักถึงความสำคัญของพระสงฆ์ต่อการเผยแพร่หลักคำสอนและธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
บวชหรือบรรพชาเพื่อศึกษาพระธรรมในช่วงเข้าพรรษา สำหรับผู้ที่ถึงวัย
ตั้งปณิธานที่จะปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงพฤติกรรมของตนในดีขึ้นในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน เช่น งดดื่มสุรา หรืองดสูบบุหรี่ ดังที่เห็นได้จากโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นต้นวันอาสาฬหบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ <01/08/66>

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย หลังจากตรัสรู้เป็นเวลา 2 เดือน โดยแสดงพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นพระสูตรสำคัญชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นหลักธรรมแสดงถึง "ทางสายกลาง" ที่เป็นหนทางดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาแก่ชาวโลก และเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก โดยพระโกณฑัญญะเป็นผู้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549