โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
E-Service.
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 <07/02/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (EIT)768_1582_043.pdf (69 KB.)
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT) Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 <06/02/66>

ทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (IIT)
     นโยบายข้อมูลส่วยบุคคล <16/01/66>

เพื่อแสดงความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ (“เทศบาล”) เกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาล ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับประชาชน และนิติบุคคลรายละเอียด ดังนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะใช้บังคับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โดยทางเทศบาลอาจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบรับสมัครสมาชิก ระบบบริการประชาชน เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) โทรศัพท์ โทรสาร ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น อีเมล และช่องทางการการสื่อสารอื่นๆ ที่ทางเทศบาล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน อย่างไรก็ตาม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้พร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่ท่านใช้ ซึ่งอาจมีการกำหนดแยกต่างหากเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่า779_1513_PDPA.pdf (110 KB.)ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566 <10/01/66>

ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566
ในวันศุกร์ ที่13 มกราคม 2566
ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
พิธีอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
การแสดงของนักเรียนทั้ง 3 สถานศึกษา , การเล่นเกม , การแจกของขวัญวันเด็ก , จับสลากของรางวัล
ภายในงานมีขนม อาหาร แจกให้เด็ก ๆ รับประทานฟรีตลอดงาน
ท่านใดสนใจ สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล ขนม น้ำดื่ม เพื่อมอบให้แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 สามารถประสานการสนับสนุนของรางวัลได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ผลคะแนน ITA ประจำปี 2565 <09/01/66>
ข้อปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนในระยะหลังการระบาดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรโน 2019 <05/01/66>

การปฏิบัติตัวสําหรับประชาชนทั่วไป
1. ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เฉพาะเมื่อมีอาการทางเดินหายใจเท่านั้น ไม่แนะนำให้ตรวจ ATK ในบุคคลทั่วไปที่ ไม่มีอาการป่วย
กรณีตรวจด้วยตนเอง หากพบผลเป็นบวก ให้แจ้งสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อประเมินอาการ นัด หมายแยกกัก และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากผลเป็นลบ ให้สังเกตอาการ 10 วัน
กรณีเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล ให้เข้าไปติดต่อ ณ จุดตรวจคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ของโรงพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. รักษามาตรการป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention: UP) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ในกรณีอยู่ในสถานที่แออัด สถานที่เสี่ยง สถานที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ขนส่งสาธารณะโรงพยาบาล สถานที่ดูแล ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก โรงเรียน หรือสถานที่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก ให้ปฏิบัติดังนี้
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูก ปาก รวมถึงหน้ากากอนามัย
ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
กลุ่ม 608 และเด็กเล็กหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด
3. ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ยังต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อย่างต่อเนื่อง ตามมาตฐาน 2 เข็ม และฉีดเข็มกระตุ้นทุก ๆ 4 เดือน ส่วนผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว สามารถฉีดวัคซีนได้หลังรักษาหายแล้ว 3 เดือนขึ้นไป
4. ผู้ที่จะต้องเดินทางออกนอกประเทศ ไม่จำเป็นต้องขอสมุดวัคซีนพลาสปอร์ต (เล่มเหลือง) หากมีความประสงค์จะใช้ สามารถขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Application หมอพร้อม(ตามแถลงข่าวกรมควบคุมโรค วันที่ 10 พ.ศ. 2565 และ 28 ก.ค. 2565)
สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1. กรณีอาการมาก โรงพยาบาลจะแยกกักที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 5 วัน หรือจนกว่าอาการจะหาย และ กลับไปสังเกตอาการที่บ้านจนครบ 10 วัน
2. กรณีอาการน้อย หรือไม่มีอาการ ให้ปฏิบัติตาม DMHT ที่บ้านอย่างเคร่งครัด 5 วัน อีก 5 วันสามารถ สังเกตอาการ โดยออกนอกบ้านได้ แต่ยังต้องรักษามาตรการ Universal Prevention อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องถอดหน้ากาก กิจกรรมรวมคนจำนวนมาก และการใกล้ชิดกับกลุ่ม 608 ควรหลีกเลี่ยง
3. กรณีรักษาตัวที่บ้าน หากมีอาการมากขึ้น ให้รีบแจ้งสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลที่ไปตรวจรักษา
4. ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อซ้ำในผู้ป่วยที่ยืนยันผลแล้ว หรือไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำหลังแยกกักตัว ครบแล้ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
สําหรับกลุ่มเสี่ยงสูง
ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค ฉบับวันที่ 21 พ.ค. 65 ให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน (ไม่ต้องกักตัว) สามารถไปทำงานได้ปกติ แต่แยกพื้นที่กับผู้อื่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องถอดหน้ากาก และกิจกรรมรวมคน จำนวนมาก โดยปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention หรือมาตรการ DMHT โดยเฉพาะสวมหน้ากาก อนามัย ล้างมือ อย่างเคร่งครัด ส่วนกลุ่ม 608 และเด็กเล็กให้งดการอยู่ใกล้ชิดกลุ่มดังกล่าวอย่างน้อย 10 วัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจ ATK ยกเว้นเมื่อมีอาการทางเดินหายใจ เท่านั้น
สำหรับหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ และสถานศึกษา
1. เฝ้าระวังคัดกรองอาการป่วยของพนักงานเป็นประจำ หากมีพนักงานป่วยจำนวนมากให้รายงาน หน่วยงานที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ ที่เบอร์โทร 0981026706 หรือ 053211048 ต่อ 110 ทันที
2. ไม่แนะนำให้ตรวจ ATK ในบุคคลทั่วไปที่ไม่มีอาการป่วย
3. ยกเลิกใช้ App ไทยชนะ ในการเข้าใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ
4. ยกเลิกการตรวจ ATK จากศพ และการสวมชุด PPE ของกู้ชีพ/สัปเหร่อ สามารถจัดการศพได้ตาม ประเพณี หรือหลักศาสนา
5. ยกเลิกการขออนุญาตรวมกลุ่มคนเกิน 2,000 คน
6. ยกเลิกการขออนุญาตใช้สถานที่ต่าง ๆ สถานที่กักกัน
7. การจัดการขยะติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม และแนวทางการลดขยะในชุมชน
8. สถานบันเทิงที่เป็นระบบแอร์คอนดิชั่น ให้ปรับปรุงระบบระบายอากาศให้มีอากาศไหลเวียนตาม มาตรฐาน และยังคงรักษามาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัดวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล <09/12/65>

9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประกาศเจตจำนงสุจริต
ต่อต้านการคอรัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ <23/11/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ขอเผยแผร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจให้นำเสนอแนะช่วยเหลือและร่วมมือกันดำเนินการกับสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อพัฒนานำระบบ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) มาใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส ข้อมูลการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ผ่าน QR Code และขอให้ จังหวัดประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริตในเว็บไซต์ของจังหวัด และพื้นที่ ให้บริการประชาชน
ช่องทางใหม่ในการให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต
หากคุณพบเห็นการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ แจ้งได้ง่าย ๆ ตลอด 24 ชม.
ผ่าน LINE @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw
   ประกาศผลความพึงพอใจต่อการชำระภาษี <18/11/65>
รับชำระภาษีเคลื่อนที่ 838_1634_website.pdf (755 KB.)
     ให้ความรู้และข้อแนะนำ การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส <17/11/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และให้ข้อแนะนำ ให้แก่ประชาชนในการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น ระบบแก๊ส เนื่องจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ภาคเหนือ ของประเทศไทยย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่นิยมเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศหนาว ส่งผลให้มีจำนวนกิจการประเภทบริการ ห้องพัก โรงแรม/รีสอร์ท เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยความเสี่ยงต่อสุขภาพ ในสถานประกอบกิจการประเภทให้บริการห้องพัก โรงแรม/รีสอร์ท นอกจากประเด็นด้านสุขลักษณะ และการสุขาภิบาลอาหารยังพบความเสี่ยงของการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ซึ่งปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับ สถานการณ์ที่มีผลต่อสุขภาพตั้งแต่หมดสติถึงเสียชีวิตประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และให้ข้อแนะนำ ให้แก่ประชาชนในการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น ระบบแก๊ส 744_1477_k.pdf (1.23 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549