โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
E-Service.
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 <01/01/58>
การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งแรก <26/05/57>

ประกาศอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งแรกประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่และสมาชิกสภาตำบลตลาดใหญ่ <15/05/57>

คณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ 58/2557 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2557 ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พ.ค.57
   โครงการร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา (การจัดขบวนแห่นมสดรถถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ) ประจำปี 2557 <13/05/57>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ คณะสงฆ์ ชมรมผู้สูงอายุ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้านตำบลตลาดใหญ่ ได้ร่วมงานประเพณีงานสรงน้ำพระธาตุ และแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ เป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <22/04/57>

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (อย่างไม่เป็นทางการ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
     20 เมษายน 2557 วันเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล <21/03/57>

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เข้าคูหาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
เวลา 08.00 น. – 15.00 น.

เลือกนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ X เลือกได้ หนึ่ง เบอร์

เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ X เลือกได้ หก เบอร์สถานการณ์หมอกควัน <21/03/57>

แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
วันที่ 20 มีนาคม 2557
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน
10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 24 - 214 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศโดยรวม
อยู่ในระดับดี ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้ามากนัก
กรมควบคุมมลพิษขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตร การเผา
ริมทาง และพื้นที่ป่า โดยหากมีความจำเป็นต้องเผาต้องขออนุญาตจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตปกครองท้องที่นั้นๆ
ก่อนดำเนินการทุกครั้ง และต้องจัดทำแนวกันไฟและควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นได้ และให้ดำเนินการทางกฎหมาย
กับผู้ลักลอบเผา หรือขออนุญาตเผาแล้ว แต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ หรือไม่ได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ถือครองจนเป็นเหตุให้ไฟ
ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นหรือลุกลามเข้าไปในเขตป่าโดยเฉียบขาด นอกจากนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และวิธีการป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้กับประชาชนด้วย
ข้อแนะนำด้านสุขภาพ: เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และประชาชนทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรม
ในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุมหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวนหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ปิดประตูหน้าต่าง เพื่อกันฝุ่นควันเข้า
บ้าน ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาคราชการและหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของ PM10และ AQI ในภาคเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2557
สถานี PM10 AQI คุณภาพอากาศ
เชียงราย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 192 132 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย 214 141 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
เชียงใหม่
ศาลากลางเชียงใหม่ 139 109 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 123 102 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
พระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์(รถโมบาย) 24 30 ดี
ลำปาง
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 120 100 ปานกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด 85 78 ปานกลาง
การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ - - -
ลำพูน สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 98 86 ปานกลาง
แม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 192 132 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
น่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 135 107 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
แพร่ สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 131 105 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
พะ242_455_2393.pdf ()ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ กระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน <19/01/57>
251_463_กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ.doc (62 KB.)
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 <01/01/57>
โครงการร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา (การจัดขบวนแห่นมสดรถถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ) ประจำปี 2556 <24/05/56>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ คณะสงฆ์ ชมรมผู้สูงอายุ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้านตำบลตลาดใหญ่ ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมขบวนแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ประกอบไปด้วยคณะสงฆ์ในตำบลตลาดใหญ่ ฝ่ายปกครอง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มพ่อบ้าน – แม่บ้าน ตกแต่งขบวนรถบุษบกน้ำนมสด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจรรโลงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีงานสรงน้ำพระธาตุ และแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ เป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพานของพระพุทธเจ้า และยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถมภ์
   
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549