โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 <24/06/64>
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน <20/06/64>
รู้จักของประเภทถังขยะกัน! <14/06/64>

1. ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว)

ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง

ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัวได้

2. ถังขยะสำหรับขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน)

เป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก ภาชนะปนเปื้อนอาหาร กระดาษชานอ้อย

ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำผ่านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่

3.ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล (สีเหลือง)

ขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องกระดาษ, กระดาษ

ประโยชน์จากการแยกขยะ: ผลิตขาเทียม ผลิตหลังคารีไซเคิล ผลิตหลอดไฟ ผลิตจีวรพระสงฆ์

4. ถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง)

ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุติดเชื้อได้ วัตถุกัดกร่อน เช่น ถ่านไฟฉาย, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยาหมดอายุ, วัตถุไวไฟ, กระป๋องเสปรย์

ประโยชน์จากการแยกขยะ: แยกขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตาม เพื่อไม่ไห้รั่วซึมลงแหล่งน้ำ หรือชั้นผิวดิน

ส่วนข้อดีของการแยกขยะก็มีมากมาย! ไม่ว่าจะเป็น

ช่วยลดปริมาณขยะ
การแยกขยะเพิ่มการนำกลับมารีไซเคิล เราจะเหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลง ขยะบนโลกก็จะลดลงด้วย

ประหยัดงบในการกำจัดขยะ
นำงบส่วนนี้ไปพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร
ของที่สามารถกลับมารีไซเคิลได้จะช่วยเพิ่มรายได้และลดทรัพยากรโลกในการผลิตใหม่อีกครั้งด้วยนะ

รักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษในโลก
การแยกขยะ ทำให้เรากำจัดขยะได้ถูกวิธีมากขึ้น ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมฉีดวัคซีนสุนัข แมว และการทำหมันสุนัข แมว ประจำปี 2564 <07/06/64>
ข่าวประกาศผลการเลือกตั้ง <29/04/64>

กกต. มีมติประกาศผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ( สำหรับสมาชิกสภาเทศบาลโปรดเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ https://www.ect.go.th/chiangmai/ewt_news.php?nid=1118 )นโยบาย/มาตรฐานการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ <23/04/64>

นโยบาย/มาตรฐานการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
   รายงานผลความพึงพอใจและสถิติการเข้าชมเว็บไ๙ค์ <20/04/64>
490_1025_poll.pdf (86 KB.)
490_1026_stat.taladyai.go.th 64.pdf (186 KB.)ร่วมประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของเทสบาลตำบลตลาดใหญ่ <20/04/64>

อเชิญผู้รับบริกาาร หรือผู้เคยติดต่อเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส........สแกนคิวอาร์โค๊ดได้เลยจ้าตลาดแม่จันทร์ พ่อจินดา <09/04/64>

ตลาดแม่จันทร์ พ่อจินดา ตั้งอยู่บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตลาดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

     ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร ยกย่องเป็นสตรีดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล <08/03/64>

เนื่องในโอกาสวันที่ 4 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จึงได้พิจารณาคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ ในแต่ละประเภท เพื่อยก ย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงกิจกรรมสนับสนุนยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายใน และ ภายนอกของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล สร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดี

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้พิจารณาแล้วสมควรยกย่องบุคคลทั้งภายใน และภายนอก รวมถึง ส่วนราชการในพื้นที่ของตำบลตลาดใหญ่ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ควรยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้นแบบบุคคลผู้มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายนามดังต่อไปนี้

๑. นางสังวาล เขตคาม สตรีแม่บ้าน หมู่ที่ ๑

๒. นางวาสนา ขันดอกไม้ สตรีแม่บ้าน หมู่ที่ ๓

๓. นางศรีนวล ยอดคำเหลือง สตรีแม่บ้าน หมู่ที่ ๓

๔. นางสุธรรม ยอดคำลือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ก๊ะ ตําบลตลาดใหญ่

๕. นางสาวดาริกา จันทร์จริง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่

ส่วนราชการ/กลุ่มองค์กร

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่
๒. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลตลาดใหญ่

ขอให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งความดีสืบต่อไป
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549