โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

สำรวจความเสียหายและแจกกระเบื้องให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากลมพายุ <09/05/66>

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย (ลมพายุ) ของคืนวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย รวมถึงมีต้นไม้หักโค่น มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 90 ครัวเรือน
โดยในเบื้องต้น นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่และเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เข้าไปช่วยเหลือ นำกระเบื้องมุงหลังคาไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วนแล้วประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 <20/04/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ที่มีสุนัขและแมว นำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และให้นำสัตว์เลี้ยงของท่านมาฉีดวัคซีนโดยต้องมีเชือกผูกมัด หรือใส่อุปกรณ์ กรงขังให้แน่นหนา พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวงานวันแตงไทยและของดีตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1 <30/03/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดโครงการจัดงานวันแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 2566 ณ ลานบ่าแต๋งลาย หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ภายในงานมีการประกวดผลิดผลจากแตงไทย หนูน้อยแตงไทย ส้มตำลีลา ลาบเมือง ไก่ตั้งไก่ต่อ ไก่พันธ์ุสวยงามต่างๆ ประกวดกว่าง และรับชมการแสดงจากนักร้องและวงดนตรีชื่อดัง เขียนไขและวานิช เอ็ดดี้ตลาดแตก รำวงยาใจ ช.มิวสิครายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 <30/03/66>
786_1555_acc65.rar (7.42 MB.)งานวันแตงไทยและของดีตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 <25/03/66>

ทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดโครงการจัดงานวันแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 2566 ณ ลานบ่าแต๋งลาย หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ภายในงานมีการประกวดผลิดผลจากแตงไทย หนูน้อยแตงไทย ส้มตำลีลา ลาบเมือง ไก่ตั้งไก่ต่อ ไก่พันธ์ุสวยงามต่างๆ ประกวดกว่าง และรับชมการแสดงจากนักร้องและวงดนตรีชื่อดัง เขียนไขและวานิช เอ็ดดี้ตลาดแตก รำวงยาใจ ช.มิวสิค
   การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม <01/03/66>

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล เกษตรกรผู้ทำนา ร่วมต้อนรับ และนำเสนอขอมูล ต่อคณะตรวจติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 โครงการลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
   มอบผ้าอ้อมให้แก่ประชาชนในตำบลตลาดใหญ่ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรือุจจาระไม่ได้ <27/02/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้รับการสันบสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดยท่านอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะกำนันตำบลตลาดใหญ่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ และพนักงานเทศบาล เป็นตัวแทนมอบผ้าอ้อมให้แก่ประชาชนในตำบลตลาดใหญ่ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรือุจจาระไม่ได้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
     โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <17/02/66>

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 <07/02/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (EIT)768_1582_043.pdf (69 KB.)
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT) Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 <06/02/66>

ทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (IIT)
     
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549