โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

 
 สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงเป็นวัณโรครุนแรง <18/05/66>

สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า

เสี่ยงเป็นวัณโรครุนแรง

การสูบบุหรี่ ทำให้ปอดอักเสบเรื้อรัง
เกิดการทำลายเนื้อปอดอย่างช้าๆ รวมทั้งทำให้ภูมิต้านทานของปอดและของร่างกายลดลง
ทำให้ติดเชื้อและป่วยเป็น วัณโรคง่ายและรุนแรง

การสูบบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้ปอดอักเสบ และภูมิต้านทานของปอดลดลง เช่นเดียวกับการสุบบุหรี่ธรรมดา

เนื้อปอดที่ถูกทำลายจากสารพิษในควันบุหรี่
ทำให้ความสามารถของปอดในการ กำจัดเชื้อวัณโรคที่หายใจเข้าสู่ปอดลดลง
ทำให้ผู้สูบบุหรี่ติดเชื้อวัณโรคง่ายขึ้น

คนสูบบุหรี่ที่ได้รับเชื้อวัณโรค
ร่างกายจะควบคุมเชื้อไม่อยู่ ทำให้เกิดวัณโรคปอดง่ายขึ้น

ในคนที่สูบบุหรี่และเป็นวัณโรค
โรคจะรุนแรงและลุกลามเร็วขึ้นรักษายากกว่าคนไม่สูบบุหรี่

คนที่สูบบุหรี่การถุกตรวจพบว่าเป็นวัณโรคจะช้ากว่าคนไม่สูบบุหรี่เนื่องจากผู้สุบบุหรี่จะเข้าใจว่า
อาการไอที่เป็นมากขึ้น (จากวัณโรคปอด)เกิดจากการสูบบุหรี่

อาการที่ต้องสงสัยว่าอาจเป็นวัณโรค
คือ ไอเกิน 2 สัปดาห์ มีเสมหะมีเลือด มีไข้ต่ำๆ
เหงื่อออกกลางคืน น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอกขณะหายใจหรือ
เบื่ออาหาร

คนที่สูบบุหรี่แล้วเป็นวัณโรค โอกาสเสียชีวิต
เพิ่มขึ้น 3-4 เท่า

ร้อยละ 6 ของผู้ที่เสียชีวิตจากวัณโรคเป็น
ผู้ป่วยวัณโรคที่สูบบุหรี่

ผู้ที่เคยสูบบุหรี่แล้วเลิกสูบ
อัตราการติดเชื้อวัณโรคจะสูงกว่าผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ เนื่องจากความเสียหายของปอด
จากการสูบบุหรี่ในอดีต

เด็กที่อยู่ในบ้านที่มีผุ้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อที่สูบบุหรี่
จะติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายมากขึ้น
เนื่องจากผู้ป่วยวัณโรคที่สูบบุหรี่จะแพร่เชื้อให้คนแก่คนอื่นได้มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่

การลดการสูบบุหรี่ในชุมชน/สังคมจะลดปัญหาที่เกิดจากวัณโรคด้วย

ข้อมูลจาก สารชุมชนสัมพันธ์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 139 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

  
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549