โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 
นายสุทัศน์ โพศิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายวัฒนา สุริยะลังกา
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจิฬาภรณ์ ภาวะเดช
นิติกร
นางสาวจีระนันท์ กระเสาร์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวทัศนีย์ ยิ่งรักชัย
ผู้ช่วยบุคลากร
นายสอนชัย ยิ่งสนิท
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายยงยุทธ ยิ่งสนิท
คนงานทั่วไป
นายบุญกอง ทองปลูก
คนงานทั่วไป
นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ่งเจริญ
คนงานทั่วไป
นายรพีพัฒน์ ราชประสิทธิ์
พนง.ดับเพลิง
นายพยัต วงจันทร์
นักกการ
นายอุดม ใจจันทร์
คนสวน
นางศิริพรรษา ก่อคำ
แม่บ้าน

  
 
Copy right ©2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549