โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 
นายสุทัศน์ โพศิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายวัฒนา สุริยะลังกา
นักพัฒนาชุมชน
พ.จ.อ.เสฎวุฒิ อิทธิพลวานิชกุล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจีระนันท์ กระเสาร์
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
นิติกร
นางสาวทัศนีย์ ยิ่งรักชัย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสอนชัย ยิ่งสนิท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบุญกอง ทองปลูก
พนักงานขับรถยนต์
นายยงยุทธ ยิ่งสนิท
คนงานทั่วไป
นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ่งเจริญ
คนงานทั่วไป
นางศิริพรรษา ก่อคำ
แม่บ้าน
นายพยัต วงจันทร์
นักการ
นายรพีพัฒน์ ราชประสิทธิ์
พนง.ดับเพลิง
นายอุดม ใจจันทร์
คนสวน

  
 
Copy right ©2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549