โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
นายสุทัศน์ โพศิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
053-042223-4 ต่อ 11
นายวัฒนา สุริยะลังกา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
053-042223-4
พ.จ.อ.เสฎฐวุฒิ อิทธิพลวานิชกุล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
053-042223-4
นางสาวจีระนันท์ กระเสาร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
053-042223-4
นายวิทูร จินดาสถาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
053-042223-4
-ว่าง-
นิติกร
นางสาวทัศนีย์ ยิ่งรักชัย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสอนชัย ยิ่งสนิท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบุญกอง ทองปลูก
พนักงานขับรถยนต์
นายยงยุทธ ยิ่งสนิท
คนงานทั่วไป
นางศิริพรรษา ก่อคำ
แม่บ้าน
นายพยัต วงจันทร์
นักการ
นายรพีพัฒน์ ราชประสิทธิ์
พนง.ดับเพลิง
นายอุดม ใจจันทร์
คนสวน

  
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549