โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
E-Service.
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น การยกร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <08/09/66>

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่า สมทบทุน สนับสนุนงานกู้ชีพ – กู้ภัย เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <05/09/66>

ในโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลตลาดใหญ่ (อปต.) ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง)

ท่านสามารถร่วมทำบุญทอดผ้าป่า สมทบทุน สนับสนุนงานกู้ชีพ - กู้ภัย และเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงโรงทานอาหาร – เครื่องดื่ม ของขวัญของรางวัลจับสลากแจกจ่ายแด่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
หรือติดต่อสอบถามโทร 085-5298319ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานอบรมประชาชนประจำตำบลตลาดใหญ่ (อปต.) ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง) <04/09/66>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กำหนดจัดทำโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลตลาดใหญ่ (อปต.) ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางพุทธศาสนาให้กับประชาชน ได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีล สร้างเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลตลาดใหญ่ โดยการรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “ศีลธรรมกลับมา โลการ่มเย็น”โดยองค์เทศน์พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล ป.ธ.๕ ,ดร.) เจ้าอาวาสวัดพันแหวน รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ มากมาย

จึงขอเชิญชวน ผู้นำชุมชน และคณะศรัทธาประชาชนตำบลตลาดใหญ่ทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลตลาดใหญ่ (อปต.) ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง)

และพร้อมกันนี้ ขอเรียนเชิญคณะศรัทธาประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงโรงทานอาหาร – เครื่องดื่ม และของขวัญของรางวัลจับสลากแจกจ่ายแด่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่

** ผู้มาร่วมงานทุกท่าน มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล จักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และของใช้ต่าง ๆ มากมาย
   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษให้กับประชาชนทราบ <01/09/66>

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า เนื่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากกการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 พบผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด 27 เหตุการณ์ พบผู้ป่วย จำนวน 102 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 13 ราย ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝนเพียงสองเดือนพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงกว่า ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

และยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศขณะนี้ที่ยังคงมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดตามธรรมชาติหลายชนิด ทั้งเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่าง
   สมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการเลื่อนเวลาการประชุม การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคล <01/09/66>

สมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการเลื่อนเวลาการประชุม การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคล
ณ สนามบินทองกวาว ในวันที่ 8 กันยายน 2566
เลื่อนเวลาการประชุมดังกล่าวเป็นเวลา 09.00 – 12.00 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและร่วมรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแสดงความคิดเห็นโดยพร้อมเพรียงกัน ตามสถานที่ วัน เวลาดังกล่าว

ที่อยู่สนามบินทองกวาว : บ้านเลขที่ 7 หมู่ 4 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
ภายใต้การดำเนินการของ สมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่
Tel. 66-81-951-6933(In Thailand : 0819516933)
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าค่ายสุขภาพพึ่งตนกสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง <29/08/66>

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กับสถาบันวิชชาราม ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา บริการวิชาการแก่สังคม และการดุแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการแบบบูรณาการอันเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาจิตใจให้เกิดสติปัญญา โดยใช้แนวทางพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา

กำหนดจัดค่ายสุขภาพพึ่งตนกสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีความสนใจในการดูแลสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประกาศประชาสัมพันธ์จากสมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่ <29/08/66>

เรื่อง การจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

สมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จะจัดให้มีการร่วมแสดงความคิดเห็น ณ สนามบินทองกวาว วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. และจะมีการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวโดยการเดินสัมภาษณ์ ณ บ้านพักของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 9 - 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและร่วมรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแสดงความคิดเห็นโดยพร้อมเพรียงกัน ตามสถานที่ วัน เวลาดังกล่าว

ที่อยู่สนามบินทองกวาว : บ้านเลขที่ 7 หมู่ 4 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
ภายใต้การดำเนินการของ สมาคมอากาศยานเบาพิเศษเชียงใหม่
Tel. 66-81-951-6933 (In Thailand : 0819516933)
     กำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม 2566 <25/08/66>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน
หากท่านใดต้องการชำระค่าไฟฟ้าท่านสามารถนำบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาฝากชำระได้ที่หน่วยบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่จุดบริการตามตารางด้านล่างนี้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (หัวสะพานถนนทางหลวงชนบท – ปากทางถนนทางหลวงชนบท ) <20/08/66>

ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ม.2 จากการประชุมคม หมู่ที่ 2 การรับฟังความเห็นในการแก้ไขปัญหาด้านรางระบายน้ำ
   12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง <12/08/66>

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549