โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ประชาสัมพันธ์ "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) <19/01/67>

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข้อ 6 ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่่ากว่าเจ็ดปีบริบูรณ์
(3) มีภูมิล่าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมด่าเนิน
กิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

อถล. มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
(2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล รวมทั้งรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
(3) สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตส่านึก
ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
(4) เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น
(5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.
เพื่อด่าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ”
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 6,936,820 คน
อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 8 การรับสมัคร อถล. ผู้สนใจสมัครเป็น อถล. และมีคุณสมบัติตามข้อ 6
ให้ยื่นใบสมัครต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งในเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ <19/01/67>

จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2567
ฝ่าฝืนบังคับใช้กฎหมายทุกกรณี

ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาฝุ่นพิษปกคลุม ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและความเสียหายทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะ เผาเศษใบไม้ และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรม

เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานตามวาระของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือในการป้องกันการจุดเผาไฟในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตรดังรายละเอียดด้านล่างนี้
 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สายพันธุ์ JN.1 <19/01/67>

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า ขณะนี้มีรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สายพันธุ์ JN.1 ซึ่งจะมีการแพร่ระบาดมากขึ้นหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการเฉลิมฉลอง และหยุดยาวถึง 4 วัน

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด สายพันธุ์ JN.1 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านบนนนี้รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 <18/01/67>
1009_1707_acc2566.pdf (869 KB.)เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ ได้ทั่วประเทศบนแอปฯ “ทางรัฐ” <18/01/67>

ท่านสามารถเช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ ได้ทั่วประเทศบนแอปฯ “ทางรัฐ”
เพิ่มช่องทางในการเช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ บนแอปฯ ทางรัฐ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เป็นคนจังหวัดอะไรในประเทศไทยก็สามารถเช็กสิทธิของตนเองง่ายๆ พร้อมรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิของตนเองได้ในแอปฯ เดียว

ต้องการเช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ --> เลือกเมนู ‘สวัสดิการ’
ต้องการเช็กเบี้ยความพิการ --> เลือกเมนู ‘คนพิการ

ด้วยความร่วมมือจาก กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กทม. และ เมืองพัทยา บนแอปฯ ทางรัฐ สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐกว่า 100 บริการได้สะดวก ง่าย ปลอดภัย ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชม.
ทางลัดถึงรัฐ ช่องทางเดียว ง่าย จบ ครบทุกช่วงวัย

รู้จักแอปฯ ทางรัฐ มากขึ้น https://dg.th/pjdgr4my3k
ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ https://dg.th/8xb9pf2z7nขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 <15/01/67>

ลงทะเบียนรับ และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ เดือนมกราคม - กันยายน 2567
คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้ รายละเอียดตามภาพด้านบนนี้
ท่านสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในวัน - เวลาราชการ (8.30-16.30 น.) หรือโทร 061-8066222เตือนภัยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส <10/01/67>

ด้วยขณะนี้เป็นช่วงฤดูหนาวประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างนิยมเดินทางไปพักผ่อนตามยอดดอยหรือสถานที่ต่างๆ ที่มีอากาศหนาวเย็น จึงทำให้ต้องอาบน้ำอุ่นจากเครื่องทำน้ำอุ่นโดยเฉพาะตามโรงแรม รีสอร์ทต่างๆ มีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้แก๊สแทนระบบไฟฟ้า มีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตขณะอาบน้ำในห้องน้ำที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย จำนวน 25 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 7 ราย เกิดในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม

เพื่อเป็นการเตือนภัยการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการสถานที่พัก และประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านบนนี้จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครอาสาสมัคร “คนเชียงใหม่ อาสาสู้ฝุ่นพิษ” <10/01/67>

ด้วยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่ได้เผชิญกับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอาสาสมัคร “คนเชียงใหม่ อาสาสู้ฝุ่นพิษ”
ท่านสามารถสมัคร อาสาสมัคร “คนเชียงใหม่ อาสาสู้ฝุ่นพิษ” ผ่านทาง OR code ด้านบนนี้เชิญชวนทุกท่านร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 <08/01/67>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
ณ สนามกีฬาหน้าเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
เริ่มลงทะเบียนเวลา 7.00 น.เป็นต้นไป

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย
- จับสลากแจกของขวัญพิเศษมากมาย (สำหรับเด็ก)
- ชมการแสดงบนเวที
- กิจกรรมเกมการแข่งขันบนเวที
- กิจกรรมการแข่งขันแต่ละฐาน
อาทิ โยนตะกร้า ปาเป้า เหยียบไข่มังกร วาดภาพ/ระบายสี ตอบปัญหาชิงรางวัล ล้วงไห เก้าอี้ดนตรี มัจฉาพาโชคและการแสดงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รถ 1669 และรถบรรทุกน้ำ เป็นต้น

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กนักเรียนและสนับสนุนของขวัญของรางวัล และโรงทาน ได้ที่กองการศึกษา หรือสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2567เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ <01/01/67>

 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549