โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น <23/02/65>

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม <11/02/65>

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำสื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ และเป็นเครื่องมือสำหรับ เครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในลักษณะสื่อออนไลน์ QR Code ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ QR Code สื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 112314์NO GIFT POLYCY <05/01/65>
แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <04/01/65>
828_1601_607_1345402.pdf (5.30 MB.)
828_1610_34886.jpg (275 KB.)
     ห้ามเผาในที่โล่ง <30/12/64>

จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 30 เมษายน 2565 ในเขตพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
     สวัสดีปีใหม่ 2565 <30/12/64>
5 ธันวาคม 2564 <03/12/64>

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลตลาดใหญ่ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน <30/11/64>

ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ดำเนินการส่งเอกสารแจ้งเพื่อการยืนยันรายการทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อได้รับเอกสารแล้วขอให้ท่านเจ้าของทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดรายการทรัพย์สิน ที่ท่านเป็นเจ้าของครอบครอง ใน ปี พ.ศ.2564 ตามเอกสารแนบ (ภ.ด.ส.3) และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โทรศัพท์ 053-042223-4 ต่อ 14 รายละเอียดของทรัพย์สิน สามารถ เปิดได้จาก QR CODE กรณีที่ QR CODE ไม่ชัดเจน หรือเปิดไม่ได้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้526_1182_tax.pdf (234 KB.)
526_1183_tax1.pdf (3.10 MB.)นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก <26/11/64>
นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 849_1662_carbon.pdf (179 KB.)
     ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง <19/11/64>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549