โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากร สุนัข แมว เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ <26/03/67>

1. ให้ประชาชนแต่ละครัวเรือนสำรวจประชากรสุนัข แมว ของตนเองที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป

2. สามารถขึ้นทะเบียนประชากร สุนัข แมว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2567
ตามช่องทางดังต่อไปนี้

แจ้งได้ที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตลาดใหญ่

แจ้งได้ที่ กำนันตำบลตลาดใหญ่และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

แจ้งได้ที่ อสม.ประจำพื้นที่

แจ้งได้ที่ ช่องทาง Inbox Messenger เพจ Facebook เทศบาลตำบลตลาดใหญ่

โทรศัพท์แจ้งได้ที่เบอร์โทรสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 053-042223-4

กรอกข้อมูลตามคิวอาร์โค้ดด้านบนนี้โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ของคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี ๒๕๖๗ (ปีที่ ๔๓) <25/03/67>

รับสมัครเยาวชนชาย อายุ ๑๑-๑๕ ปี หรือเกิดปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ร่วมบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการ
จำนวน ๙๙ รูป

กำหนดการบรรพชาวันที่ ๖ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าไตรชุดละ ๘๐๐ บาท
#ร่วมทำบุญโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาดอยสะเก็ด ชื่อบัญชี "โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนอำเภอดอยสะเก็ด"
เลขที่บัญชี ๖๖๓-๔-๑๒๐๖๔-๑
#ติดต่อรับเป็นเจ้าภาพและสมัครบวชได้ที่
กองงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด
(พระปลัด สหรัฐ นนฺทเมธี)
โทร. ๐๙๖-๘๐๔๕๑๙๒เตือนประชาชนให้ รู้-ลด-เลี่ยง ฝุ่น PM 2.5 ปัญหาสุขภาพที่ต้องระวัง <15/03/67>

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ ฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นปัญหามลพิษอากาศที่สำคัญของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการจราจร (ไอเสียรถยนต์) การเผาป่า การเผาเศษพืชผลทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม หมอกควันข้ามแดน ปัจจัยทางสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ภาวะความกดอากาศสูงที่ทําให้เกิดภาวะอากาศปิด

นอกจากนี้ยังเกิดจากการรวมตัวของก๊าซอื่นๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) และออกไซต์ของไนโตรเจน (NOx) รวมท้ังสารพิษอื่น ๆ ที่ล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เช่น สารปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), อาร์เซนิก (As) หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs)
.
ซึ่งผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 จะเพิ่มระดับความรุนแรงต่อสุขภาพร่างกายของเรา จากการสะสมของฝุ่นละอองภายในปอดเป็นระยะเวลายาวนาน โดยระดับของอาการจะรุนแรงแตกต่างกัน ดังนี้
.
1.ไอ จาม และภูมิแพ้ : พบได้เมื่อมีฝุ่นละอองเข้าไปสะสมในโพรงจมูกเวลาที่หายใจเข้าและออก ซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองในจมูกและลำคอ มีเสมหะ ไอ จาม โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้จะมีอาการภูมิแพ้กำเริบได้ง่ายกว่าคนทั่วไป
.
2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง : พบได้ในกรณีที่เป็นอาการไอต่อเนื่องนาน 3-8 สัปดาห์ขึ้นไป มีเสมหะเป็นสีขาว สีเหลือง หรือมีเลือดปน นอกจากนี้จะรู้สึกเกิดอาการเหนื่อย โดยอาจเพิ่มมากขึ้น กระทบต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
.
3.โรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรัง : พบได้ในกรณีที่ฝุ่นละอองเกิดการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด อาจทำให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดและผนังหัวใจ อาการที่พบคือ มีอาการเจ็บหน้าอก เหงื่อออก ใจสั่น เหนื่อยหรือแน่นขณะออกแรง ซึ่งอาจทำให้เป็นลม หมดสติ หรือเสียชีวิตได้
.
4.โรคปอดเรื้อรัง และมะเร็งปอด : พบได้ในกรณีที่สูดเอาฝุ่นละออง PM 2.5 สะสมเข้าไปเป็นระยะเวลานาน ทำให้มีอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะมากหมดเรี่ยวแรง หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ซึ่งอาจรุนแรงและกลายเป็นเซลล์มะเร็งที่อาจลุกลามไปทั่วปอด เกิดเป็นโรคมะเร็งปอดได้
.
โดยฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อทุกคนที่พบเจอ และอาจเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มอาจเกิดโรคได้ง่ายกว่าคนทั่วไป เช่น เด็กเล็ก เด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมถึงผู้ที่ต้องปฏิบัติงานหรือออกกำลังกายในสถานที่กลางแจ้ง เป็นต้น
#โรครว้ายๆวัยทำงาน ขอแนะนำ 3 แนวทางรับมือและป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่จำง่ายๆ มาฝากกับ “รู้-ลด-เลี่ยง”
.
รู้ : ตรวจสอบสภาพอากาศทุกครั้งก่อนเดินทางออกจากบ้าน ผ่านการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในแอปพลิเคชัน Air4thai และเพจ “คนรักอนามัย ใสใจ อากาศ PM 2.5” หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานด้านสาธารณสุข
.
ลด : ลดการสร้างมลพิษ ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 เช่น จุดธูป เผากระดาษ ปิ้งย่างท่ีทําให้เกิดควัน การเผาใบไม้ เผาขยะ เผาพืชผลทางการเกษตร เป็นตน รวมถึงการติดเครื่องยนต์ในบ้านเป็นเวลานาน
.
เลี่ยง : หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองสูง การอยู่กลางแจ้ง หรือทำกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานาน ในช่วงที่ฝุ่นละออง PM 2.5 มีปริมาณมากกว่า 26 - 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป โดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
.
การป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยแนวทางที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและปฏิบัติงาน โดยเราควรความตระหนักและเฝ้าระวังสุขภาพอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคจากฝุ่นละออง ทั้งต่อตนเองและคนรอบตัวอีกด้วย ดังนั้น อย่าลืมแนวทาง ‘รู้-ลด-เลี่ยง” ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะ
.
#โรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นโรคและการเจ็บป่วยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม ภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
.
ที่มา : แนวทางมาตรการการเฝ้าระวังสุขภาพและสื่อสารความเสี่ยง เพื่อสร้างความรอบรู้ ที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5), กองโรคติดต่อจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประชาสัมพันธ์ เรื่อง เข้มงวดกวดขันและตรวจสอบการนำช้างเดินเร่ขายอาหารในชุมชน <13/03/67>

ด้วยกรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือในการเข้มงวดและตรวจสอบการนำช้างเดินเร่ขายอาหารในชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทรุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และป้องกันการเกิดอันตรายที่เกี่ยวเนื่องจากการควบคุมช้างที่อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

หากท่านใดพบเห็นการนำช้างเดินเร่ขายอาหารในชุมชน สามารถแจ้งได้ที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด โทร 080-8558890ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน <12/03/67>

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ประกาศห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

ยกเว้นในเขตบริการ เขตนันทนาการกลางแจ้ง และเขตพิเศษ

ห้ามเข้าโดยไม่มีเหตุอันควร ในท้องที่ตำบลป่าเมี่ยง ตำบลเทพเสด็จ ตำบลเชิงดอย ตำบลลวงเหนือ ตำบลดอยสะเก็ด
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567

กรณีมีเหตุจำเป็นตามปกติธุระ ให้ลงทะเบียน ณ จุดตรวจ จุดเฝ้าระวังไฟป่า หรือหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ทุกหน่วย ทั้งนี้บุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดไว้ ผู้ใดไม่ปฏิบัติฯ มีความผิดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เครือข่ายอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การจุดไฟเผาป่าในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด <11/03/67>

การจุดเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามในพื้นที่ป่าเป็นความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเผาป่า อำเภอดอยสะเก็ด จึงตั้งรางวัลนำจับสำหรับบุคคลทั่วไปที่แจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ทุกประเภทในท้องที่อำเภอดอยสะเก็ด และคดีผ่านชั้นพนักงานสอบสวน เป็นรางวัล จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยแจ้งเบาะแสตามรายละเอียดประกาศด้านบนนี้การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม <28/02/67>

กรมควบคุมโรค ได้มีพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ทำให้เกิดการคุ้มครองสุขภาพประชาชนทุกภาคส่วน จึงต้องมีการส่งเสริมองค์ความรู้โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่เหมาะสมและจำเพาะกับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ลูกจ้าง นายจ้าง แรงงานนอกระบบ ประชาชนผู้ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน และภาคประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และคุ้มครองสุขภาพที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็น โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้
     กำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 <23/02/67>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน

หากท่านใดต้องการชำระค่าไฟฟ้าท่านสามารถนำบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาฝากชำระได้ที่หน่วยบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่จุดบริการตามตารางด้านล่างนี้“ไข้เลือดออก” แพร่ระบาดในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ <19/02/67>

เนื่องจากวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ และมีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จึงได้พ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตามแนวทางการควบคุมโรค และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกดังนี้

&#128204; การป้องกันโรคไข้เลือดออกเฝ้าระวังไข้เลือดออก
ยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
1.เก็บบ้าน ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ำภาชนะและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์
2. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
3.เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่
การป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถทำได้โดยป้องกันไม่ให้ยุงกัด สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ทาโลชั่นหรือพ่นสเปรย์กันยุง เก็บของให้เป็นระเบียบ กำจัดแหล่งพาหะ ภาชนะเก็บน้ำมีฝาปิดเสมอ เปลี่ยนน้ำในแจกันหรือกระถางทุก ๆ 7 วัน และฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกตามคำแนะนำของแพทย์
&#128204; สังเกตอาการของโรคไข้เลือดออกได้ ดังนี้

มีไข้สูง 39 – 40 องศา เกิน 2 วัน
ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว
อ่อนเพลีย ซึมลง
ปัสสาวะสีเข้ม
เบื่ออาหาร อาเจียน
อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดตามผิวหนัง
อุจจาระมีสีดำ
 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... <16/02/67>

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ......... โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567 ผ่านระบบกลาง ทางกฎหมาย (www.law.go.th) และทางเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (www.dla.go.th)

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านบนนี้
     
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549