โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ข่าวประกาศผลการเลือกตั้ง <29/04/64>

กกต. มีมติประกาศผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ( สำหรับสมาชิกสภาเทศบาลโปรดเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ https://www.ect.go.th/chiangmai/ewt_news.php?nid=1118 )นโยบาย/มาตรฐานการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ <23/04/64>

นโยบาย/มาตรฐานการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
   รายงานผลความพึงพอใจและสถิติการเข้าชมเว็บไ๙ค์ <20/04/64>
490_1025_poll.pdf (86 KB.)
490_1026_stat.taladyai.go.th 64.pdf (186 KB.)ร่วมประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของเทสบาลตำบลตลาดใหญ่ <20/04/64>

อเชิญผู้รับบริกาาร หรือผู้เคยติดต่อเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส........สแกนคิวอาร์โค๊ดได้เลยจ้าตลาดแม่จันทร์ พ่อจินดา <09/04/64>

ตลาดแม่จันทร์ พ่อจินดา ตั้งอยู่บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตลาดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

     ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร ยกย่องเป็นสตรีดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล <08/03/64>

เนื่องในโอกาสวันที่ 4 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จึงได้พิจารณาคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ ในแต่ละประเภท เพื่อยก ย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงกิจกรรมสนับสนุนยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายใน และ ภายนอกของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล สร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดี

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้พิจารณาแล้วสมควรยกย่องบุคคลทั้งภายใน และภายนอก รวมถึง ส่วนราชการในพื้นที่ของตำบลตลาดใหญ่ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ควรยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้นแบบบุคคลผู้มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายนามดังต่อไปนี้

๑. นางสังวาล เขตคาม สตรีแม่บ้าน หมู่ที่ ๑

๒. นางวาสนา ขันดอกไม้ สตรีแม่บ้าน หมู่ที่ ๓

๓. นางศรีนวล ยอดคำเหลือง สตรีแม่บ้าน หมู่ที่ ๓

๔. นางสุธรรม ยอดคำลือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ก๊ะ ตําบลตลาดใหญ่

๕. นางสาวดาริกา จันทร์จริง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่

ส่วนราชการ/กลุ่มองค์กร

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่
๒. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลตลาดใหญ่

ขอให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งความดีสืบต่อไป
 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 <25/02/64>
487_1018_acc2563.pdf (5.60 MB.)10 วิธีการประหยัดน้ำ <12/01/64>

ทรัพยากรน้ำมีความเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์หรือไม่ ฝนอาจจะไม่ตกจนทำให้น้ำในเขื่อนแห้งส่งผลต่อการอุปโภค บริโภค สิ่งเหล่านี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเพราะทุกวันเรายังมีน้ำประปาใช้ มีน้ำให้ดื่ม ไม่ได้รับความเดือดร้อน เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ แนะนำวิธีการประหยัดน้ำมาให้คุณลองอ่านผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ <22/10/63>

     รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก <13/08/63>

 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549