โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

20 เมษายน 2557 วันเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล <21/03/57>

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เข้าคูหาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
เวลา 08.00 น. – 15.00 น.

เลือกนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ X เลือกได้ หนึ่ง เบอร์

เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ X เลือกได้ หก เบอร์สถานการณ์หมอกควัน <21/03/57>

แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
วันที่ 20 มีนาคม 2557
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน
10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 24 - 214 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศโดยรวม
อยู่ในระดับดี ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้ามากนัก
กรมควบคุมมลพิษขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตร การเผา
ริมทาง และพื้นที่ป่า โดยหากมีความจำเป็นต้องเผาต้องขออนุญาตจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตปกครองท้องที่นั้นๆ
ก่อนดำเนินการทุกครั้ง และต้องจัดทำแนวกันไฟและควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นได้ และให้ดำเนินการทางกฎหมาย
กับผู้ลักลอบเผา หรือขออนุญาตเผาแล้ว แต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ หรือไม่ได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ถือครองจนเป็นเหตุให้ไฟ
ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นหรือลุกลามเข้าไปในเขตป่าโดยเฉียบขาด นอกจากนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และวิธีการป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้กับประชาชนด้วย
ข้อแนะนำด้านสุขภาพ: เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และประชาชนทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรม
ในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุมหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวนหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ปิดประตูหน้าต่าง เพื่อกันฝุ่นควันเข้า
บ้าน ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาคราชการและหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของ PM10และ AQI ในภาคเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2557
สถานี PM10 AQI คุณภาพอากาศ
เชียงราย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 192 132 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย 214 141 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
เชียงใหม่
ศาลากลางเชียงใหม่ 139 109 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 123 102 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
พระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์(รถโมบาย) 24 30 ดี
ลำปาง
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 120 100 ปานกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด 85 78 ปานกลาง
การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ - - -
ลำพูน สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 98 86 ปานกลาง
แม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 192 132 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
น่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 135 107 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
แพร่ สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 131 105 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
พะ242_455_2393.pdf ()ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ กระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน <19/01/57>
251_463_กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ.doc (62 KB.)
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 <01/01/57>
โครงการร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา (การจัดขบวนแห่นมสดรถถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ) ประจำปี 2556 <24/05/56>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ คณะสงฆ์ ชมรมผู้สูงอายุ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้านตำบลตลาดใหญ่ ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมขบวนแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ประกอบไปด้วยคณะสงฆ์ในตำบลตลาดใหญ่ ฝ่ายปกครอง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มพ่อบ้าน – แม่บ้าน ตกแต่งขบวนรถบุษบกน้ำนมสด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจรรโลงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีงานสรงน้ำพระธาตุ และแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ เป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพานของพระพุทธเจ้า และยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถมภ์
   โครงการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีคารวะ ดำหัว พระสังฆาธิการและผู้สูงอายุอำเภอ ดอยสะเก็ดของตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2556 <17/04/56>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ คณะสงฆ์ตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีคารวะ ดำหัว พระสังฆาธิการและผู้สูงอายุอำเภอดอยสะเก็ด ในวันที่ 17 เมษายน 2556 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
     โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2556 <13/04/56>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ คณะสงฆ์ตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดให้มีการประชุม โดยเชิญคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ คณะสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ( ปี๋ใหม่เมือง ) ประจำปี 2556และได้มีมติที่ประชุมร่วมกันว่าจะดำเนินการตามจารีตประเพณีดั้งเดิม ซึ่งทำให้ประชาชนและองค์กรภายในชุมชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีดังกล่าว โดยภายในงานจะได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแห่ไม้ค้ำต้นโพธิ์ การประกวดแข่งขันการทำลาบ และอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของล้านนาภายในตำบลตลาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 50 ข้อ (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 ข้อ (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   ขอเชิญร่วมงานปรเพณีสงกรานต์ 13 เมษายน 2556 <28/03/56>
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 2555 <05/12/55>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการวันพ่อแห่งชาติตำบลตลาดใหญ่ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕5 โดยได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ได้แก่ สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ ส่วนราชการในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกระทรวงมหาดไทย ในเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ด้านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงความจงรักภักดี ถวายราชสักการะ รวมทั้งกิจกรรมปกป้อง และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยมีกิจกรรมมอบบ้านเทิดไทองค์ราชัน เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ การปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ การถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงการเชิญชวนประชาชนตำบลตลาดใหญ่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ร่วมปกป้องและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติขอเชิญยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ <09/09/55>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกันเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ สำรักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในเวลาราชการ ติดต่องานส่งเสริมสุขภาพ
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549