โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 <07/06/66>
826_1597_8625_2.pdf (165 KB.)บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <06/06/66>
825_1596_8625_1.pdf (105 KB.)เชิญชวนประชาชน ร่วมใจคัดแยกขยะจากต้นทาง ด้วยหลัก 3R และแยกขยะ ของเสียอันตรายจากชุมชนให้ถูกวิธี <05/06/66>

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลตลาดใหญ่ ร่วมใจคัดแยกขยะจากต้นทาง ด้วยหลัก 3R และแยกขยะ ของเสียอันตรายจากชุมชนให้ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม.....ขอขอบคุณข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี <03/06/66>

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่กำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 <26/05/66>
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชัน ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของท่านทั้งระบบ Android และ iOS <25/05/66>

แอพ ThaID เป็นระบบบริการที่ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล

แอปพลิเคชั่น THAID (D.DOPA) ทำอะไรได้บ้าง?

1.ใช้แทนการแสดงบัตรจริง และทะเบียนบ้านจริง

2.ใช้ยืนยันตัวตนเข้าสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐได้ ทั้งเว็บไซต์ของกรมการปกครอง (https://thportal.bora.dopa.go.th) เพื่อขอใช้บริการทะเบียนราษฎร ทั้งการตรวจสอบข้อมูลตัวเอง การจองคิวล่วงหน้าใช้บริการแผนกทะเบียนราษฎร์ของสำนักเขตต่างๆ ขอคัดรับรองรายการทะเบียน การขอเลขที่บ้านใหม่ ขอย้ายทะเบียนบ้านก็สามารถทำได้เช่นกัน

3.ใช้ยืนยันตัวตนบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ทั้งระบบ e-Filing สำหรับการยื่นแบบภาษีออนไลน์ และระบบ My Tax Account สำหรับการตรวจสอบข้อมูลภาษีออนไลน์ ทั้งรายได้และรายการลดหย่อนภาษี
การลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ผ่านแอป D.DOPA

ThaID หรือ ไทยดี

- สามารถใช้หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตน เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้และตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

- ใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในท่าอากาศยานในประเทศไทย

- การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการ ทรัพย์สิน การฉีดวัคซีน

- งานทะเบียนออนไลน์ เช่น การแจ้งย้ายที่อยู่ คัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน การจองคิวออนไลน์ เป็นต้น
   สำรวจความเสียหายและแจกกระเบื้องให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากลมพายุ <09/05/66>

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย (ลมพายุ) ของคืนวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย รวมถึงมีต้นไม้หักโค่น มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 90 ครัวเรือน
โดยในเบื้องต้น นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่และเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เข้าไปช่วยเหลือ นำกระเบื้องมุงหลังคาไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วนแล้วประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 <20/04/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ที่มีสุนัขและแมว นำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และให้นำสัตว์เลี้ยงของท่านมาฉีดวัคซีนโดยต้องมีเชือกผูกมัด หรือใส่อุปกรณ์ กรงขังให้แน่นหนา พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวงานวันแตงไทยและของดีตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1 <30/03/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดโครงการจัดงานวันแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 2566 ณ ลานบ่าแต๋งลาย หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ภายในงานมีการประกวดผลิดผลจากแตงไทย หนูน้อยแตงไทย ส้มตำลีลา ลาบเมือง ไก่ตั้งไก่ต่อ ไก่พันธ์ุสวยงามต่างๆ ประกวดกว่าง และรับชมการแสดงจากนักร้องและวงดนตรีชื่อดัง เขียนไขและวานิช เอ็ดดี้ตลาดแตก รำวงยาใจ ช.มิวสิครายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 <30/03/66>
786_1555_acc65.rar (7.42 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549