โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
E-Service.
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

กำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม 2566 <24/10/66>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน

หากท่านใดต้องการชำระค่าไฟฟ้าท่านสามารถนำบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาฝากชำระได้ที่หน่วยบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่จุดบริการตามตารางด้านล่างนี้23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช <23/10/66>

"วันปิยมหาราช" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นที่รักอย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้การถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน และรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่มูลนิธิแฮนด์ ทู พอว์ (Hand To Paw)กำหนดจัดหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเคลื่อนที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 <19/10/66>

ด้วยมูลนิธิแฮนด์ ทู พอว์ เพื่อสุนัขและแมว (Hand To Paw) ซึ่งเป็นมูลนิธิช่วยเหลือ ดูแลรักษาสุนัขและแมวจรจัด ได้จัดทำโครงการลดจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้กำหนดจัดหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเคลื่อนที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โดยมี รายละเอียดการตรวจสอบและเตรียมสุนัขก่อนเข้ารับการทำหมัน ดังต่อไปนี้

1. ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมียและเพศผู้ อายุ 4 เดือน – 8 ปี จำนวน 70 ตัว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ไม่รับทำหมันสำหรับ สุนัขพันธุ์เล็ก หรือ พันธุ์หน้าสั้น เช่น ชิสุ พุดเดิ้ล ไซบีเรีย เฟรนบูลด๊อก บูลด๊อก มิเนเจอร์ ฯลฯ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง (สอบถามความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 080-6731770)
3. สุนัขที่นำมาทำหมันต้องมีอาการปกติ ไม่ป่วย (ไม่ซึม หรือ มีอาการไม่ทานอาหารก่อนวัน ทำหมัน 1-2 วัน )
4. สุนัขที่สามารถผ่าตัดทำหมันได้ ต้องมีอายุ 4 เดือน – 8 ปี และมีน้ำหนักตัว 10 - 25 กิโลกรัม
5. สุนัขที่นำมาทำหมัน ไม่ควรเป็นสัด เพราะจะทำให้เสียเลือดมาก
6. กรณีสุนัขแม่ลูกอ่อน ต้องรอหลังคลอดจนครบ 2 เดือน จึงจะเหมาะสมในการทำหมันให้แม่สุนัข
7. สุนัขที่ตั้งท้องไม่ควรนำมาทำหมัน
8. ให้งดน้ำงดอาหารสุนัข อย่างน้อย 8 ชั่วโมง (หลังเที่ยงคืน) ก่อนการทำหมัน (ถ้าสุนัขกินอาหารก่อนการผ่าตัด โดยไม่งดน้ำงดอาหารตามกำหนด อาจทำให้เศษอาหารติดคอ และเป็นอันตรายสำหรับสุนัข)
ในการนี้ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยทั่วกัน และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ได้ที่
1. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โทร. 053-042223-4
2. มูลนิธิแฮนด์ ทู พอว์ โทร. 080-6731770
3. ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และ อสม. หมู่ที่ 1-5

ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเคลื่อนที่ ณ ลานศาลาแปดเหลี่ยม เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 รับบัตรคิวเข้ารับบริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. เท่านั้น๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร <13/10/66>

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอเชิญชวน เด็กและเยาวชนตำบลตลาดใหญ่ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม <09/10/66>

ด้วยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมสภาเด็กและเยาวชนฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

จึงขอเชิญชวน เด็กและเยาวชนตำบลตลาดใหญ่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันเทศบาลตำบลตลาดใหญ่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสนับสนุนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน <02/10/66>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะดำเนินการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด จำนวน 2 แห่ง ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตลาดใหญ่กับโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กำหนดให้โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่เป็นสถานศึกษาหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับสิทธิ โอกาสและคุณภาพการศึกษา เพื่อบูรณาการองค์กรเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมกัน และเพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสนับสนุนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่

เวลาและสถานที่
ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ระหว่างเวลา 8.30-12.00 น.
ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และวัดมหาวนาภิมุข หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
     ประกาศเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๖ <29/09/66>
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๖ 960_1687_CamScanner2.pdf (370 KB.)
คำสั่งเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 960_1688_CamScanner1.pdf (300 KB.)กำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน 2566 <21/09/66>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน
หากท่านใดต้องการชำระค่าไฟฟ้าท่านสามารถนำบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาฝากชำระได้ที่หน่วยบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่จุดบริการตามตารางด้านล่างนี้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน <19/09/66>

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับท้องถิ่นอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน
ทางเว็บไซต์นี้ : https://bit.ly/ADMCHandBook
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านบนนี้กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2566 จ่ายอะไรบ้าง?? <18/09/66>

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนกันยายน 2566 จะได้รับสิทธิ ดังนี้
&#9989;วันที่ 1 กันยายน 2566 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)
- วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน (**สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2566 และเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 กันยายน 2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้น ผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ และกลุ่มตกหล่น รวมทั้งผู้ผ่านสิทธิที่ดินเพิ่มเติม จะได้รับการ
ทบสิทธิวงเงินค่าซื้อสินค้า 5 เดือน (ของเดือนเมษายน – สิงหาคม 2566) รวมจำนวน 1,500 บาท)
- วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2566)
- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL/EBM)
&#9989;วันที่ 12 - 14 กันยายน 2566 (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น ที่ผู้มีสิทธิได้ยื่นหนังสือมอบความยินยอมไว้แล้ว)
- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน
&#9989;วันที่ 20 กันยายน 2566 (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)
- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (**สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้น ผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ และกลุ่มตกหล่น รวมทั้งผู้ผ่านสิทธิที่ดินเพิ่มเติม จะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ (ของเดือนเมษายน - สิงหาคม 66) ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท
“ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว
 
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549