โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ขอเชิญร่วมงานปรเพณีสงกรานต์ 13 เมษายน 2556 <28/03/56>
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 2555 <05/12/55>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการวันพ่อแห่งชาติตำบลตลาดใหญ่ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕5 โดยได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ได้แก่ สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ ส่วนราชการในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกระทรวงมหาดไทย ในเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ด้านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงความจงรักภักดี ถวายราชสักการะ รวมทั้งกิจกรรมปกป้อง และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยมีกิจกรรมมอบบ้านเทิดไทองค์ราชัน เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ การปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ การถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงการเชิญชวนประชาชนตำบลตลาดใหญ่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ร่วมปกป้องและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติขอเชิญยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ <09/09/55>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกันเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ สำรักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในเวลาราชการ ติดต่องานส่งเสริมสุขภาพโครงการร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา (การจัดขบวนแห่นมสดรถถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ) ประจำปี 2555 <04/06/55>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ คณะสงฆ์ ชมรมผู้สูงอายุ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้านตำบลตลาดใหญ่
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมขบวนแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ประกอบไปด้วยคณะสงฆ์ในตำบลตลาดใหญ่ ฝ่ายปกครอง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มพ่อบ้าน &#8211; แม่บ้าน ตกแต่งขบวนรถบุษบกน้ำนมสด ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจรรโลงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีงานสรงน้ำพระธาตุ และแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ เป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพานของพระพุทธเจ้า และยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถมภ์บวรพระพุทธศาสนาต่อไปโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2555 <13/04/55>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ คณะสงฆ์ตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 โดยได้เชิญคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ คณะสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ( ปี๋ใหม่เมือง ) ประจำปี 2555 และได้มีมติที่ประชุมร่วมกันว่าจะดำเนินการตามจารีตประเพณีดั้งเดิม ซึ่งทำให้ประชาชนและองค์กรภายในชุมชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีดังกล่าว โดยภายในงานจะได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแห่ไม้ค้ำต้นโพธิ์ การประกวดแข่งขันการทำลาบ และอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของล้านนาภายในตำบลตลาดใหญ่
   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา 6 <11/01/55>
เอกสารประกาศ 188_370_prakateducation.doc (391 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2020 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549