โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
E-Service.
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ลงนามออนไลน์ ปฏิญาณตนงดเหล้า ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อการมีสุขภาพที่ดี นำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต <09/08/66>

ขอเชิญชวนร่วมลงนามปฏิญาณตน
ลด ละ เลิก เหล้า
ในเทศกาลเข้าพรรษานี้

ร่วมลงนามผ่านทางเว็บไซต์ : http://noalcohol.ddc.moph.go.th/
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันออกพรรษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-5903392วันเข้าพรรษา 2566 ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา <02/08/66>

วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุอยู่ประจำที่หรือ "จำพรรษา" เป็นระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 กิจกรรมวันเข้าพรรษาสำหรับพุทธศาสนิกชน เช่น การช่วยทำความสะอาด ทำบุญตักบาตร ถือศีล ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายสังฆทาน งดดื่มสุรา เป็นต้น

ช่วงเข้าพรรษาถือเป็นโอกาสดีให้พุทธศาสนิกชนได้:

บำเพ็ญกุศล เช่น ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม สวดมนต์ รักษาศีล เพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์และทำนุบำรุงศาสนา
ตระหนักถึงความสำคัญของพระสงฆ์ต่อการเผยแพร่หลักคำสอนและธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
บวชหรือบรรพชาเพื่อศึกษาพระธรรมในช่วงเข้าพรรษา สำหรับผู้ที่ถึงวัย
ตั้งปณิธานที่จะปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงพฤติกรรมของตนในดีขึ้นในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน เช่น งดดื่มสุรา หรืองดสูบบุหรี่ ดังที่เห็นได้จากโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นต้นวันอาสาฬหบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ <01/08/66>

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย หลังจากตรัสรู้เป็นเวลา 2 เดือน โดยแสดงพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นพระสูตรสำคัญชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นหลักธรรมแสดงถึง "ทางสายกลาง" ที่เป็นหนทางดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาแก่ชาวโลก และเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก โดยพระโกณฑัญญะเป็นผู้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว <28/07/66>

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2566
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
---------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่กำหนดการออกหน่วยบริการ การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 <20/07/66>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จะได้ดำเนินการออกหน่วยบริการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน

หากท่านใดต้องการชำระค่าไฟฟ้าท่านสามารถนำบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาฝากชำระได้ที่หน่วยบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่จุดบริการตามตารางด้านล่างนี้ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ ระมัดระวังการใช้เส้นทาง ถนนสายบ้านจัดสรร หน้าวัดแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากจะดำเนินการเทคอนกรีตถนน บริเวณ ถนนสายบ้านจ <19/07/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากจะดำเนินการเทคอนกรีตถนน บริเวณ ถนนสายบ้านจัดสรร หน้าวัดแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ 3
ในวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 18.00 น.
จึงขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ ระมัดระวังในการใช้เส้นทางดังกล่าว เพราะจะมีรถบรรทุกปูน เข้าออกกีดขวางทางจราจร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ขอให้ท่านโปรดระมัดระวังการเดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ขอความร่วมมือประชาชน ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <18/07/66>

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน

ท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ https://bit.ly/LPAsurvey66
หรือคิวอาร์โค้ดด้านบนนี้13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ <13/07/66>

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นธิดาพระองค์ใหญ่ของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร พระองค์เป็นทั้งพระภาติยะและอดีตพระสุณิสาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์มีพระอิสริยยศเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ มีพระธิดาพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติและทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562&#8203; พระองค์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายใน ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดตั้งชมรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ Walk & Run Fun & Healthy เพื่อเชิญชวนประชาชน มาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <11/07/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตระหนักถึงสุขภาพร่ายกายของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ

จึงขอเชิญชวน บุคลากร เยาวชน และประชาชนทุกคนมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 18.00 น. ท่านสามารถ เดิน - วิ่ง ที่สวนสุขภาพชุมชน มีสนามกีฬา และมีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่หลากหลาย

หากท่านสนใจสามารถเข้าร่วม ชมรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ Walk & Run Fun & Healthy ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <10/07/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th
ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2566
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549