โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โครงการร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา (การจัดขบวนแห่นมสดรถถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ) ประจำปี 2555 <04/06/55>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ คณะสงฆ์ ชมรมผู้สูงอายุ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้านตำบลตลาดใหญ่
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมขบวนแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ประกอบไปด้วยคณะสงฆ์ในตำบลตลาดใหญ่ ฝ่ายปกครอง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มพ่อบ้าน &#8211; แม่บ้าน ตกแต่งขบวนรถบุษบกน้ำนมสด ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจรรโลงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีงานสรงน้ำพระธาตุ และแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ เป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพานของพระพุทธเจ้า และยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถมภ์บวรพระพุทธศาสนาต่อไปโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2555 <13/04/55>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ คณะสงฆ์ตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 โดยได้เชิญคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ คณะสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ( ปี๋ใหม่เมือง ) ประจำปี 2555 และได้มีมติที่ประชุมร่วมกันว่าจะดำเนินการตามจารีตประเพณีดั้งเดิม ซึ่งทำให้ประชาชนและองค์กรภายในชุมชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีดังกล่าว โดยภายในงานจะได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแห่ไม้ค้ำต้นโพธิ์ การประกวดแข่งขันการทำลาบ และอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของล้านนาภายในตำบลตลาดใหญ่
   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา 6 <11/01/55>
เอกสารประกาศ 188_370_prakateducation.doc (391 KB.)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง <28/12/54>
ประกาศ 187_369_prakat33.doc (54 KB.)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร <22/12/54>
ประกาศ 143_366_test1.doc (42 KB.)เทศบาลตำบลตลาดใหญ่มอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหบู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 <06/12/54>

     การมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นเนื่องในงานรัฐพิธี 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2554 <06/12/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่มอบเกียรติบัตรให้แก่พ่อดีเด่นทุกหมู่บ้าน เพื่อยกย่อง และเป็นเกียรติประวัติที่ดีต่อไป
     โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2554 <16/07/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษาขึ้นมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งยังเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ โดยในปีนี้ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา และกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้แก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาทั้ง 5 วัดในตำบลตลาดใหญ่
 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น &#8220;ดอยสะเก็ดเกมส์&#8221; ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 <05/06/54>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น &#8220;ดอยสะเก็ดเกมส์&#8221; ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน ภายในอำเภอดอยสะเก็ด อีกทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ซึ่งตามโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากลชนิดต่างๆ โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน &#8211; 5 มิถุนายน 2554 และในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ได้กำหนดให้จัดให้มีพิธีเปิด-ปิด โดยมีการประกวดขบวนพาแหรด ประกวดกองเชียร์
     รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 1 ตำแหน่ง <20/05/54>
ประกาศ 174_333_prakat.doc (214 KB.)
หนังสือ 174_334_doc.doc (43 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549