โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

 
 ครูจิตอาสา <21/07/65>

🗓 วันนี้ทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งบัน ให้พ่อแม่พี่น้องตำบลตลาดใหญ่ได้รู้ความสำคัญและความหมายของคุณครูจิตอาสา และประวัติของครูจิตอาสาที่มาให้ความรู้แก่เด็กๆโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่กันนะคะ
💞จิตอาสา หมายถึง ความสำนึกของบุคคลที่มีต่อส่วนรวม เป็นจิตที่เป็นผู้ให้ คิดดี คิดทางบวก มีความหวังดีต่อผู้อื่น เป็นความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจทำอยากช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน และส่งผลให้ เกิดความสุขทางจิตใจ ผู้ที่มีจิตสาธารณะจะแสดงพฤติกรรมที่อาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
🏫ทางโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูที่มีจิตอาสาและมีความตั้งใจในการช่วยเหลือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่เด็กโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ได้มีความรู้ และสามารถนำไปใช้เติมเต็มความฝันของตนเองได้
🔹ประวัติท่านแรก🔹
พลโท ธนกฤต สารฤทธิ์ จบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับทุนศึกษาต่อ สหรัฐอเมริกา จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอเมริกัน เทคโนโลยี จากรัฐเท็กซัส ปริญญาโท บริหารจาก มหาวิทยาลัยครูการทำงาน ผู้บังคับกองพัน ทหารม้าที่25 จังหวัดสระบุรี
ซึ่งมาเป็นครูจิตอาสา ช่วยสอนนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่1-6ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สัปดาห์ละ1ครั้งทุกวันพฤหัสบดี
🔹ประวัติท่านที่สอง🔹
นายศักดา เครื่องแจ้ ครูจิตอาสาซึ่งได้เข้ามาช่วยสอนศิลปะให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย เพื่อเข้าร่วม “การแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ” ประวัติการศึกษาประสบการณ์การทำงานมีดังนี้จบจากมหาวิทยาลัยราชฎักเชียงใหม่ เคยสอนอยู่ที่โรงเรียนในห้างกาดสวนแก้วหลักสูตรพื้นฐานและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเบื้องต้นและการวาดภาพเพื่อผ่อนคลายสำหรับบุคคลทั่วไปประสบการณ์สอบ10ปีในอาชีพครูสอนศิลปะปัจจุบันเปิดร้านสอนวาดรูปและรับวาดรูปที่ตลาดไนท์บาซ่าร์
🙏ซึ่งทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอขอบพระคุณคุณครูทั้งสองท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพของตน✅ 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549