โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

 
 

วัดมหาวนาภิมุข ( วัดแม่จ้อง ) <22/02/50>

ประวัติวัดมหาวนาภิมุข
วัดมหาวนาภิมุข  ( แม่จ้อง ) ตั้งอยู่เลขที่ 142  บ้านแม่จ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา  โฉนดเลขที่ 14915 อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 4 เส้น  จดที่นาและหมู่บ้าน ทิศใต้ประมาณ 4 เส้น จดที่สวนและหมู่บ้าน ทิศตะวันออกประมาณ 4 เส้น  จดถนนสาธารณประโยชน์  ทิศตะวันออกประมาณ 4 เส้น จดทุ่งนา อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กุฎิสงฆ์ วิหาร ศาลาเอนกประสงค์
                วัดมหาวนาภิมุข  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2435 ชาวบ้านเรียกกันว่า  วัดแม่จ้อง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมากว้าง 1 เส้น 8 วา  ยาว  1  เส้น  12  วา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
                รูปที่ 1 ท่านครูบาเจ้ามหาวรรณ                         พ.ศ. 2435  - 2478
                รูปที่ 2 พระอธิการแก้ว                                       พ.ศ. 2478  - 2493
                รูปที่ 3 พระอธิการเฉลิม                                     พ.ศ. 2493  - 2500
                รูปที่ 4 เจ้าอธิการคำมูล กิจจสาโร                      พ.ศ. 2500  - 2512
                รูปที่ 5 เจ้าอธิการประสิทธิ์  สุมโน  ตั้งแต่ พ.ศ. 2512   เป็นต้นมา
การศึกษามีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปิดสอน พ.ศ. 2519  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอน พ.ศ. 2522

 
     

 


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549