โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
อัตรากำลังของ เทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 
ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
วิสัยทัศน์... ""

พูดคุยกับคณะผู้บริหาร
 
 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ข้อที่ 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเ... (18/10/59)
ไวรัสซิก้า : (13/09/59)
 
 
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : ทต.ตลาดใหญ่ จะดำเนินการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนตำบลตล... (17/11/59)
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ... (18/10/59)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 : (03/10/59)
..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
การจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 : เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การาระเกล้า... (02/05/60)
โครงการความร่วมมือระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดย ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา ลงนามความร่วมมือใ... (16/02/60)
ประชาคมท้องถิ่นตำบลตลาดใหญ่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา4ปี (พ.ศ.2561-2564) : คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ เข้า... (20/10/59)
..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 : (12/04/60)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2560 (เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560) : (07/04/60)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด 6) ประจำปีงบประมาณ 2560 : (05/04/60)
..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
     
 
 [[สนามสอบจริง]]ข้อสอบกลุ่มที่ 7 ศาสนศาสตร์ กรมยุทธศึกษา... <28/11/59>
 [[ฝากแนวข้อสอบ]]ข้อสอบกลุ่มที่ 6 การเงินการบัญชี กรมยุท... <28/11/59>
 [[ออกชัวร์แนวข้อสอบ]]กลุ่มที่ 5 นิติศาสตร์ กรมยุทธศึกษา... <28/11/59>
 เครื่องพิมพ์เช็ค <18/11/59>
 ขอสอบถามเรื่องขอพาสเวิรด์อินเตอร์เน็ต <26/08/59>
 ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUM... <09/08/59>
 โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ส... <31/03/59>
 จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี <23/03/59>
 ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ <07/03/59>
 "ขอเชิญอบรม ""Excel สำหรับงานช่างและงานพ... <01/02/59>
อ่านต่อ..
 
     
 
วัดศรีดอนดู่
ประวัติวัดศรีดอนดู่วัดศรีดอนดู่    ตั้งอยู่เลขที่ 2 บ้านแม่ก๊ะ  ถนนสายดอยสะเก็ด – บ่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 29 ตารางวา  โฉนด เลขที่  9710  อาณาเขต  ทิศเหนือปร...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 
     
 
เทียนสวย
สินค้าท้องถิ่น
แจกัน
แชมพูสมุนไพร
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรบ้านแม่จ้อง
 
 
Copy right ©2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549