โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

นายอำเภอดอยสะเก็ด มอบนโยบายการปฏิบัติราช <22/11/60>

นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด และคณะ ฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งเปิดศูนย์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตำบลตลาดใหญ่ (CCTV) เมื่อ 7 พ.ย.60ประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2560 <22/11/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอดอยสะเก็ด (นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร) เป็นประธานเปิดประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา กล่าวรายงาน การจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560การเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในกระแสเลือด <22/09/60>

ผส.ดร.ขนิษฐา พันธุรี และคณะเจ้าหน้าที่ทำการเจาะเลือดและให้ความรู้แก่ประชาชนภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560อบรมให้ความรู้การปลุกผักปลอดสารพิษและพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ <31/08/60>

ทต.ตลาดใหญ่ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ อบรมให้ความรู้แ่ประชาชนในการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ และพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่BIKE FOR LIFE <29/08/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น เพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ืั้ 13 สิงหสคม 2560 โดยมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมจำนวนมาก
   กิจกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 <29/08/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549