โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2558 <16/12/58>

การจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่่ ได้รับเกียรติจากนายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานเปิดการจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่่ ประจำปี 2558เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พบประชาชน ประจำปี 2558 <10/11/58>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ วิทยาสัยสารพัดช่าง และหน่วยงานอื่นๆ จำนวนมากเข้าให้บริการแก่ปนะชาชนตำบลตลาดใหญ่ เมื่อ 4 พ.ย. 58 โดยมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันดังกล่าวด้วย
 พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <28/09/58>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนยฺพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่่ และพิธีเปิดถนนตามโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัทต์ติกคอนกรีตถนนสาย รพช.ตลาดใหญ่ - แม่ฮ้อยเงิน - แม่โป่ง ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น.ปั่น ปั่น ปั่น จักรยานเพื่อสุขภาพ (BIKE FOR LIFE) <28/09/58>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น จักรยานเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 26 กันยายน 2558
 ทต.ตลาดใหญ่ ร่วมซ้อมแผนแผ่นดินไหว พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด <08/06/58>
20 เมษายน 2557 ไปใช้สิทธิ์ ไปเลือกตั้ง <01/04/57>

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตำบลตลาดใหญ่ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ณ หน่วยเลือกตั้งข่าวกิจกรรม <02/07/56>

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดหมอกควันและฝุ่นละออง <28/03/56>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดหมอกควันและฝุ่นละออง
 พิธีทำบุญตักบาตรและการมอบเบี้ยยังชีพ <09/01/56>

1 ม.ค.56 ทต.ตลาดใหญ่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากการระบาดของเพลี้ย <05/10/55>

นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบสารเคมีกำจัดเพลี้ยให้แก่ตัวแทนเกษตรกร และตัวแทนหมู่บ้าน
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549