โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <11/09/64>

กิจกรรม: อบรมพร้อมสาธิตวิธีการทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการขายสินค้าทางการเกษตรแบบออนไลน์

กิจกรรมอบรมพร้อมสาธิตวิธีการทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการขายสินค้าทางการเกษตรแบบออนไลน์ วันที่ 11 กันยายน 2564 ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลมีความเข้าใจในการทำเกษตรแบบผสมผสานและสามารถนำผลิตผลที่ได้มาขายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 2.เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งส่งออกผลผลิตทางการเกษตรแบบผสมผสานที่มีความหลากหลาย
3.เพื่อทำให้ตำบลตลาดใหญ่เป็นที่รู้จัก ผ่านการขายผลผลิตหลายช่องทาง 4.เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน สามารถขยายผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่น ๆได้
     โครงการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักเพื่อผักปลอดภัย <09/07/64>

โครงการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ่ยหมักเพื่อผักปลอดภัย
การทำปุ๋ยหมักถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้เพื่อใช้เอง เป็นการลดต้นทุนและช่วยปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ แต่โดยทั่วไปการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จะต้องพลิกกลับกองปุ๋ยเป็นประจำทุก 10 วัน ใช้ระยะเวลาการหมักประมาณ 90 วัน ทำให้เปลืองแรงงานและต้นทุนสูง ทำให้เป็นข้อจำกัดในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร “การจัดทำปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยหมักเพื่อผักที่ปลอดภัย” จะช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องพลิกกลับกองปุ๋ย ทำให้ลดแรงงานและลดต้นทุนการใช้สารเคมีเกษตร และเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อีกทั้งยังช่วยกำจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยการนำมาเป็นวัตถุดิบในการหมักปุ๋ย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบไม่พลิกกลับกอง
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็น และวัว ควายส่งเสียงดังในยามวิกาล หมู่ที่ ๒ <07/07/64>

เนื่องจากทางเทศบาลได้รับแจ้งร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็น และวัว ควาย ส่งเสียงดังในยามวิกาล โดยร้องทุกข์ขอให้เทศบาลตำบล ตลาดใหญ่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่

โดยให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจ หน้าที่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ให้แนะนำของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๔ (๓)

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงมาแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ตรวจสอบครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข

๑) ให้ก่อแนวกั้นประตูหน้าคอกวัวและประตูข้างคอกวัวสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

๒) ให้ก่อแนวกั้นหลังคอกวัวให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร

๓) ให้ทำความสะอาดบริเวณคอกวัวทุกวันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 5 ครั้ง / วัน ได้แก่ เช้า และเย็น

๔) ให้ทําฝาปิดบ่อพักน้ำเสีย และบ่อเก็บน้ำเสียให้มิดชิด

๕) ใช้ EM ในการกำจัดกลิ่นเหม็นของมูลวัว และบำบัดน้ำเสียของบ่อพักและบ่อเก็บน้ำเสีย 5) ห้ามให้น้ำล้างจากคอกวัว ที่มีมูลสัตว์ไหลออกนอกบริเวณที่พักสัตว์โดยเด็ดขาด

โดยให้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขภายใน ๓๐ วัน

ตรวจสอบครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เจ้าของโรงพักสัตว์ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) ก่อแนวอิฐบล็อกปูนซีเมนต์บริเวณด้านหลัง แนวรั้วกำแพงตลอดโรงพักสัตว์ ๒) ทำแนวกั้นประตูหน้าคอกวัวและประตูข้างคอกวัวสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร แล้วเสร็จ

๓) ขุดบ่อพักท่อซีเมนต์ด้านหน้าโรงพักสัตว์ จำนวน ๒ บ่อ และบริเวณด้านหลัง ๑ บ่อพร้อมฝาปิด ๔) มีการเทปูนทับรางระบายน้ำเดิมด้านหลัง

๕) บริเวณด้านหน้ามีการฝังท่อน้ำทิ้ง 9 จุด

5) บริเวณด้านหลังฝาท่อปิดยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุง

๗) ไม่พบสัตว์ วัว ณ จุดพักสัตว์

สาเหตุ ปรับปรุงแก้ไขไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีปัญหา และอุปสรรคด้านแรงงาน ไม่มี ผู้รับจ้าง

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -๑๙ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมหารือ พูดคุย ซักถาม เจ้าของโรงพักสัตว์ และคุณจันทร์เพ็ญ วงศ์ตระกูล

ได้ข้อสรุปคือ

๑) ขยายเวลาการปรับปรุงอีก ๑๕ วัน นับแต่วันตรวจสอบ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)
๒) ให้เจ้าของโรงพักสัตว์ทำรางระบายน้ำด้านหลังเหมือนเดิมเนื่องจากไม่มีทางระบายน้ำลงสู่บ่อพัก ด้านหลัง ทั้งนี้ ท่อน้ำทิ้งบริเวณด้านหน้าไม่สามารถระบายน้ำทิ้งได้ เนื่องจากระดับท่อน้ำทิ้งสูงกว่าด้านหลัง
๓) ให้คําเนินการจัดหาฝาปิดบ่อพักด้านหลังให้มิดชิดร้องทุกข์เรื่อง เสียงดัง จากร้านหมูจุ่ม หมู่.5 <28/06/64>

ตามที่ได้รองเรียน และขอความช่วยเหลือเนื่องจากการปรกอบกิจการร้านอาหารหมู่จุ่ม มีลูกค้านั่งดื่มสุรา และส่งเสียงดัง ปิดร้านเกินเวลาที่กำหนด ซึ่งก่อให้เกิดเสียงรบกวนในยามวิกาลซึ่งเป็นเวลาพักผ่อน จึงร้องขอให้เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ตรวจสอบและดำเนินการตามอำนวจหน้าที่

แบบตรวจแนะนําของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อแนะนํา (เพื่อการปรับปรุงแก้ไข) โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ให้ถ้อยคําเป็นต้นไป

(๑) ให้ดำเนินการ และถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๗๐/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมส่วนบุคคลในการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณ ต่อเนื่อง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

“ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มและบริเวณต่อเนื่อง ตั้งแต่ เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

(๒) ให้ทำการปิดประกาศ “กรุณาอย่าส่งเสียงดัง” ภายในบริเวณร้าน
(๓) แจ้งให้ลูกค้าทราบถึง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๗๐/๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการควบคุมส่วนบุคคลในการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณ ต่อเนื่อง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งปิดคำสั่ง ฯ ดังกล่าว ภายในบริเวณร้าน
(๔) ให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุย ประนีประนอม บอกกล่าวๆ กัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

๕. หากท่านมิได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น อาศัยอำนาจมาตรา ๒๘ แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้ท่านปรับปรุงแก้ไข และระงับเหตุรำคาญ นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาดังกล่าว จะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๔

ทั้งนี้ ทั้ง ๒ ฝ่าย ได้แก่ ผู้ร้อง ฯ และผู้ประกอบการ ฯ ได้รับทราบ เข้าใจ และตกลงร่วมกัน ตามแนวทางการแก้ไขปัญหา และยึดถือตามแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๔
     ประชาสัมพันธ์การให้บริการพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาแก่ประชาชนตำบลตลาดใหญ่ <07/05/64>

เชิญชวนประชาชนทั่วไปสามารถออกกำลังกายภายในบริเวณสนามฟุตซอลและทางเดินรอบสระน้ำพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 16.30 - 20.00 น. และช่วงเวลา 05.00 - 08.00 น.
     ประชาสัมพันธ์การให้บริการพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาแก่ประชาชน <07/04/64>

เชิญชวนประชาชนทั่วไปสามารถออกกำลังกายภายในบริเวณสนามฟุตซอลและทางเดินรอบสระน้ำพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 16.30 - 20.00 น. และช่วงเวลา 05.00 - 08.00 น.
 นายอำเภอดอยสะเก็ด มอบนโยบายการปฏิบัติราช <22/11/60>

นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด และคณะ ฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งเปิดศูนย์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตำบลตลาดใหญ่ (CCTV) เมื่อ 7 พ.ย.60ประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2560 <22/11/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอดอยสะเก็ด (นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร) เป็นประธานเปิดประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา กล่าวรายงาน การจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560การเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในกระแสเลือด <22/09/60>

ผส.ดร.ขนิษฐา พันธุรี และคณะเจ้าหน้าที่ทำการเจาะเลือดและให้ความรู้แก่ประชาชนภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560อบรมให้ความรู้การปลุกผักปลอดสารพิษและพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ <31/08/60>

ทต.ตลาดใหญ่ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ อบรมให้ความรู้แ่ประชาชนในการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ และพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549