โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

กิจกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 <29/08/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่การจัดกิจกรรมการกุศล สนับสนุนนักร้องตัวแทน จ.เชียงใหม่ <14/06/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลเสมทบรายได้ เพื่อกิจกรรมการจัดส่งนักร้องตัวแทน จ.ชม.เข้าร่วมการแข่งขัน กิ๊ก ดู๋ สงคราเพลงเงินล้านรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 <14/06/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ รพ.สต. โรงเรียนบ้านแมจ้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อสม. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกันบูรณาการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 60การจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 <02/05/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การาระเกล้า คาราวะดำหัวผู้สูงวัยตำบลตลาดใหญ่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ประชาสัมพันธ์การให้บริการพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาแก่ประชาชน <07/04/60>

เชิญชวนประชาชนทั่วไปสามารถออกกำลังกายภายในบริเวณสนามฟุตซอลและทางเดินรอบสระน้ำพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 16.30 - 20.00 น. และช่วงเวลา 05.00 - 08.00 น.
 โครงการความร่วมมือระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ <16/02/60>

15 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดย ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549