โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

การจัดกิจกรรมการกุศล สนับสนุนนักร้องตัวแทน จ.เชียงใหม่ <14/06/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลเสมทบรายได้ เพื่อกิจกรรมการจัดส่งนักร้องตัวแทน จ.ชม.เข้าร่วมการแข่งขัน กิ๊ก ดู๋ สงคราเพลงเงินล้านรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 <14/06/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ รพ.สต. โรงเรียนบ้านแมจ้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อสม. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกันบูรณาการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 60การจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 <02/05/60>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การาระเกล้า คาราวะดำหัวผู้สูงวัยตำบลตลาดใหญ่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ประชาสัมพันธ์การให้บริการพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาแก่ประชาชน <07/04/60>

เชิญชวนประชาชนทั่วไปสามารถออกกำลังกายภายในบริเวณสนามฟุตซอลและทางเดินรอบสระน้ำพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 16.30 - 20.00 น. และช่วงเวลา 05.00 - 08.00 น.
 โครงการความร่วมมือระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ <16/02/60>

15 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดย ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ประชาคมท้องถิ่นตำบลตลาดใหญ่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา4ปี (พ.ศ.2561-2564) <20/10/59>

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา4ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549