โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <19/08/65>

การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่กิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <17/08/65>

เมื่อวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ สังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และปลูกผักสวนครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพรรษา 90 พรรษา <11/08/65>

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น.
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
ร่วมทำบุญตักบาตรกับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ต่อมาได้มอบหมายให้ นายเจริญ วีระฤทธิ์พันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานเปิดพิธีและเข้าร่วม กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และปลูกผักสวนครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565“รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น <11/08/65>

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น ณ สนามกีฬา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่กิจกรรมตามโครงการวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ <09/08/65>

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดยนาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ต้อนรับคณะทีมงานชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 4 เชียงใหม่ จัดทำกิจกรรมตามโครงการวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์
ซึ่งมีสื่อมวลชนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ สร้างความ สนุกสนานในการอบรม สอดแทรกความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ อันตรายที่ลักลอบใส่สารสเตียรอยด์เป็นอย่างดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการวัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อต่อยอดกิจกรรมและพัฒนากระบวนการเรียน การสอนในกลุ่มผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนค้นหาผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ป่วยที่ตก เป็นเหยื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายที่ลักลอบใส่สารสเตียรอยด์การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ 2565 <07/08/65>

วันอาทิตย์ ที่7 สิงหาคม 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ 2565 โดยทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้มอบหมายให้กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันทักษะ จัดทำบูธ แนะนำมาตรฐานด้านต่างๆ และส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาล ลงแข่งขันทักษาวิชาการ ทั้งหมด 6 รายการ ได้แก่
1. เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้รางวัล ชมเชย
2. คัดลายมือ ป.1-3 โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
3. คัดลายมือ ป.4-6 โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
4. ต่อตัวต่อเสริมทักษา อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ1
5. วาดภาพระบายสี ป.1-3 โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ได้รางวัล รองชนะเริศอันดับ 2
6. ทักษาคอมพิวเตอร์ ป.4-6 โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จัดการแข่งขันทักษาวิชาการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพในการจัด การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
#ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
#กองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่4-5 บ้านแม่จ้องใต้-แม่จ้องเหนือ <06/08/65>

เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 น.
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
หมู่ที่4-5 บ้านแม่จ้องใต้-แม่จ้องเหนือ
ภาพบรรยากาศการประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ให้การปรึกษาหารือ รับฟังปัญหาของพี่น้อง หมู่3 บ้านแม่ก๊ะใต้ และพร้อมแก้ไขเรื่องดังกล่าว ต่อมาทางเทศบาลได้ชี้แจง
-แผนงานโครงการต่างๆ ปี65
-คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
-โครงการหน้าบ้านหน้ามอง
-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
-ธรรมนูญสุขภาพตำบล “สังคมสุขภาวะ”กิจกรรม อสม. จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันไข้เลือดออก <03/08/65>

เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น.
นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
พร้อมทั้ง ผอ.รพ.สต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม อสม. จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันไข้เลือดออก มีพิธีเปิด ณ ลานเอนกประสงค์ หลังวัดสุนทรศิริ ม.3 แม่ก๊ะใต้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ <27/07/65>

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาล คณะครูและนักเรียนสังกัดเทศบาลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่2 บ้านแม่ก๊ะตลาด <17/07/65>

วันอาทิตย์ ที่17 กรกฎาคม 2565
เวลา 13:30 น.
ประชาคมหมู่บ้าน
หมู่ที่2 บ้านแม่ก๊ะตลาด
ภาพบรรยากาศการประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ให้การปรึกษาหารือ รับฟังปัญหาของพี่น้อง หมู่2 บ้านแม่ก๊ะตลาด และพร้อมแก้ไขเรื่องดังกล่าว ต่อมาทางเทศบาลได้ชี้แจง
-แผนงานโครงการต่างๆ ปี65
-คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
-โครงการหน้าบ้านหน้ามอง
-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
-ธรรมนูญสุขภาพตำบล “สังคมสุขภาวะ”
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549