โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
E-Service.
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก <01/06/65>

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่เป็นประธานเปิดพิธี
ต่อมาทางเทศบาลได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่าง รพ.สต. บ้านแม่ก๊ะ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาเทศบาล, อสม.
หลังจากนั้น มีการแจกทรายอะเบทให้กับกลุ่ม อสม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหญ่ทั้ง ๕ หมู่บ้านประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ <29/05/65>

วันศุกร์ ที่27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
พร้อมทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตลาดใหญ่ อสม. ตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู และเลขาผู้สูงอายุ
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ให้สามารถบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลตลาดใหญ่เป็นสำคัญ
ซึ่ง นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้การตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ การนำกิ่งไม้ออกจากการขว้างลำน้ำแม่จ้อง <25/05/65>

วันพุธ ที่25 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าอำเภอดอยสะเก็ดนำรถกระเช้ามาดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ อันจะเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินชาวบ้าน และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำรถแบคโฮมาช่วยดำเนินการเอากิ่งไม้ที่ขวางทางลำน้ำแม่จ้อง หมู่ที่5 ตำบลตลาดใหญ่
ทั้งนี้เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอขอบพระคุณทั้งสองหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือทำให้การปฏิบัติงานในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และตรวจเยี่ยมโครงการบ้านพอเพียงชนบท ตำบลตลาดใหญ่ <17/05/65>

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามความก้าวหน้าการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และตรวจเยี่ยมโครงการบ้านพอเพียงชนบท ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โดยมีนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นผู้นำเสนอสรุปโครงการดังกล่าว ต่อมาคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมต้อนรับและรับฟังรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้คำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ และเป็นแบบแผน อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป
หลังจากนั้นคณะดังกล่าวได้ลงพื้นที่ เยี่ยมครัวเรือน มอบของอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ครัวเรือน คือ นางใบ นางใหม่ หมู่ที่ 5 และนางสม ญาติฝูง หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด
ในการนี้ทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่จึงขอขอบพระคุณ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเยี่ยมชม ถึงจะเป็นเทศบาลตำบลเล็กๆแต่ก็เล็งเห็นความสำคัญ ความพยายาม และเป้าหมายของนายกอาทิตย์ ยอดคำลือที่จะพัฒนาตำบลตลาดใหญ่ให้น่าอยู่และเกิดประสิทธิภาพรอบด้าน และชาวบ้านตำบลตลาดใหญ่ที่ประสบปัญหารายได้น้อย สามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได้ โดยการปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นตำบลตัวอย่างต่อไปเข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรงพระธาตุของนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ <15/05/65>

วันอาทิตย์ ที่15 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วม พิธีพระราชทาน น้ำสรงพระธาตุและผ้าไตรพระราชทาน ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันวิสาขบูชากิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 <12/05/65>

วันพฤหัสบดี ที่12 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ประธานสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ อนุมัติให้ วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงาน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนและ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและ หมอกควันประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ <11/05/65>

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
(นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่)
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร
-นายเจริญ วีระฤทธิ์พันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
-นายประเสริฐ ยิ่งเจริญ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ประธานสภาเทศบาล
-นายหนูล้วน ยศม้าว
สมาชิกสภาเทศบาล
-นายพรเทพ เดชวงศ์ญา
-นายบรรทม คำรินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
-นางรัชนีวรรณ เขื่อนแก้ว
-นายพนิต เจริญบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตลาดใหญ่
-นางสุธรรม ยอดคำลือ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
-นายอนันต์ ไชยวุฒิ
-นายวิชา เหรียญปฐมศักดิ์
-นายสวัสดิ์ ยิ่งเจริญ
ปลัดเทศบาล
-นายวสุชาติ พิชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
-นายสุทัศน์ โพศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
- นายสุชาติ ปกเขียน
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ กำหนดให้ เพื่อประโยชน์ ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ <10/05/65>

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยมี เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครู โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมและยังเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ขอความเห็นในการยุบรวม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่รวมกับ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นชอบในการยุบรวมในครั้งนี้มอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนจากสปสช. ปีงบประมาณ 2565 <09/05/65>

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะและอสม.ตำบลตลาดใหญ่มอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนจากสปสช. ปีงบประมาณ 2565ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลตลาดใหญ่ <09/05/65>

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการกองการศึกษา คณะครูสังกัดเทศบาล
ได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลตลาดใหญ่ โดยนายกเทศมนตรี
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ขอความเห็น
ในการยุบรวม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่รวมกับ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน และส่งต่อผู้เรียน ระดับปฐมวัย ให้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา อย่างมีคุณภาพ
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549