โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <22/08/50>

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 - 15.00 น. คณะผู้บริหารอบต.ตลาดใหญ่ ประกอบด้วยรองนายกสุบรรณ เขื่อนแก้ว นายพรเทพ เดชวงศ์ญา เลขานุการฯ นายอัฐ ชัยมงคล ปลัดอบต. นางลภัสรดา คุณยศยิ่ง นักวิชาการศึกษา , คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,ผู้ดูแลเด็ก รวมจำนวน 10 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.สันปูเลย และโรงเรียนบ้านเชิงดอย เพื่อศึกษาด้านการจัดการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาภิมุข(แม่จ้อง) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก 2 หน่วยงานเป็นอย่างดียิ่ง
   กิจกรรมวันแม่"12สิงหามหาราชินี" ของตำบลตลาดใหญ่ <16/08/50>

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ จึงได้กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี 2549 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข(วัดแม่จ้อง) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยการร่วมมือของวัดมหาวนาภิมุขและโรงเรียนบ้านแม่จ้อง และชุมชน มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและการร่วมลงนามถวายพระพรฯ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จ้อง โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาภิมุข ตลอดจนการมอบเกียรติบัตรประกาศคุณของผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นในด้านต่างๆ
     ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา <16/08/50>

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง อำเภอดอยสะเก็ด จึงได้กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี 2550 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2550 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม คุณแม่วรรณี ปัทมอดิสัย วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ นำทีมโดยนายกอบต. รองนายก อบต. สมาชิก ส.อบต.ตลอดจนพนักงานส่วนตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
   อบต.ตลาดใหญ่ รับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการฯ <26/07/50>

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550

คณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Core team )
"Core team" ประกอบด้วย
ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด
ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม
ท้องถิ่นอำเภอสะเมิง
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เดินทางมาตรวจรับรองมาตรฐานการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550
4 ด้าน
1. ด้านการบริหารงานตามระเบียบกฎหมาย
2. ด้านการเงิน การคลัง
3. ด้านบริการประชาชน
4. ด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการประเมิน อบต. ตลาดใหญ่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน เกิน 60%โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข <26/07/50>

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข ต. ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทีมงานชุดปฏิบัติการขยายผลระดับตำบล นำโดยนายอัฐ ชัยมงคล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่และคณะทำงานลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปี 2550 และผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
   การช่วยเหลือเกษตรกรจากการแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ <20/07/50>

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ โดยนายณรงค์ ยอดแก้วเรือง นายก อบต.ตลาดใหญ่ นายสุบรรณ เขื่อนแก้ว ว่าที่ร.ต.มนัส กันธะทา รองนายก อบต.ตลาดใหญ่ ได้มอบยาฆ่าหอยเชอรี่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรภายในตำบล ทั้งนี้มีสมาชิกอบต.ทั้ง 5 หมู่บ้านเป็นตัวแทนเกษตรกรแต่ละหมู่มารับยาฆ่าหอยเชอรี่ดังกล่าว
   
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549