โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน การขุดลอกลำเหมืองสาธารณะเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางและป้องกันอุทกภัย <19/06/66>

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางและเพื่อป้องกันอุทกภัย
โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำรถแมคโครมาขุดลอกลำเหมือง ดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อฟื้นคืนสภาพลำเหมืองเดิมที่มีสภาพตื้นเขิน วัชพืชปกคลุม ทำให้เป็นอุปสรรคในการส่งน้ำ ทำให้น้ำมีปริมาณไม่เพียงพอกับการใช้เพื่อการเพาะปลูก
อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของคนในชุมชน และเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ทำให้พื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้เพื่อการทำนา ทำสวน ปลูกพืช ผัก ได้ตลอดทั้งปีรองนายกฯ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ <15/06/66>

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองการศึกษา
ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี
โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู นักเรียนร่วมพิธี โดยนักเรียนทุกคนได้จัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียนมาไหว้ครู
พิธีการไหว้ครูนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความเคารพรัก ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ตลอดเวลาที่เรียน ว่าท่านได้คอยอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดี มีวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำมาหากินในภายภาคหน้า พร้อมทั้งได้จดจำและนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีความอดทนในทุกๆ สถานการณ์ มีการพัฒนาตนเองและอยู่ในกรอบระเบียบที่ดี จึงจะเป็นผู้ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนายกฯ มอบเครื่องกรองน้ำให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และแจกไอศครีมให้กับเด็กนักเรียน <14/06/66>

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ท่านนายกอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ได้มอบเครื่องกรองน้ำให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เพื่อให้เด็กเล็กได้มีน้ำดื่มที่สะอาดและมีสภาพความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น อีกทั้งยังแจกไอศครีม ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
เด็กนักเรียนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มีน้ำดื่มที่สะอาดและได้กินไอศครีมอร่อยๆ

ขอขอบพระคุณท่านนายกอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตลาดใหญ่ มา ณ โอกาสนี้ ที่ท่านให้ความสำคัญและร่วมส่งเสริมเด็กนักเรียนในตำบลตลาดใหญ่“โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 <06/06/66>

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ปลูกพืชสมุนไพร “โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง ผู้นำชุมชน นักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี <03/06/66>

วันที่ 3 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566
โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด และบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 <29/05/66>

ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ "ผู้สูงอายุยุคใหม่ เสริมสร้างพลังกายใจ สู่สังคมสูงวัยสุขภาวะดี" <22/05/66>

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยนายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ "ผู้สูงอายุยุคใหม่ เสริมสร้างพลังกายใจ สู่สังคมสูงวัยสุขภาวะดี" โดยนายกเทศมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งดำเนินการโดย ชมรมผู้สูงอายุ ม.2 ต.ตลาดใหญ่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้รับความรู้และทักษะการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ตามแนวคิด ความสุข 5 มิติ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนได้ร่วมกันวางแผนเพื่อขยายผลการสร้างสังคมสูงวัยให้มีสุขภาะที่ดีสู่ชุมชนต่อไปยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่คนใหม่ <15/05/66>

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คุณครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ต้อนรับ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เนื่องในโอกาส นางสาวปาริฉัตร พอจิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เทศบาลตำบลทุ่งต้อม เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่การขุดลอกและล้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ 3 <02/05/66>

วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ทำการขุดลอก และล้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ 3 ซอย 2 เนื่องจาก มีดินโคลนอุดตันรางระบายน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้างออกตรวจสอบ และประสานงานกำนัน สมาชิกสภาในพื้นที่ ให้ดำเนินการในจุดที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากร่วมกันพัฒนา ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุด และได้ช่วยกันขุดลอกรางระบายน้ำ ต่อมาทางเทศบาลได้มีการใช้รถแรงดันน้ำล้างท่อเพื่อระบายน้ำที่มีการอุดตัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในอนาคต และเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2566 <01/05/66>

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มองค์กรและภาคประชาชนที่เสนอโครงการในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่นำเสนอรวมทั้งสิ้น 4 โครงการ เพื่อที่จะได้นำไปจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ต่อไป
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549