โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล <05/04/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ติดตั้งป้ายรณรงค์ 7 วันอันตราย และได้ล้างทำความสะอาดบริเวณหน้าที่ทำการชมรมผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาดใหญ่
เพื่อเตรียมจุดตั้ง 7 วันอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง
ออกตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง <04/04/65>

วันจันทร์ ที่4 เมษายน 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้ นายเจริญ
วีระฤทธิพันธ์ และนายประเสริฐ ยิ่งเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ออกตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
หมู่ที่5
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสร็จเรียบร้อย)
- เขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก
หมู่ที่4
- เขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก โดยมีชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทาสี
- ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรน่า 2019 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6ออกตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ หมู่ที่5 <01/04/65>

วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
มอบหมายให้ นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ และนายประเสริฐ ยิ่งเจริญ รองนายกเทศมนตรี
ตำบลตลาดใหญ่
ออกตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ หมู่ที่5 ตามที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรน่า 2019 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6ออกตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้าง ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ หมู่ที่2 และหมู่ที่4 <30/03/65>

วันพุธ ที่30 มีนาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้ นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ออกตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้าง ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ หมู่ที่2 และหมู่ที่4 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่กิจกรรม การศึกษาดูงาน เล่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัดเชียงราย <28/03/65>

เมื่อวัน จันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้ นางวิไล คุณยศยิ่ง นางอรณิชา พูลทาจักร นางสาวอำพร ดวงมา และนางสาวอทิตยา ยอดคำปัน เข้าร่วมกิจกรรม การศึกษาดูงาน เล่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการ เล่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างภาคีเล่นเปลี่ยนโลก อันจะเป็นการเติมเต็มศักยภาพให้กับ บุคลากร อาสาสมัคร ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานในอนคต ณ โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่น หมู่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก โดยการบริหารงานของมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายเพื่อให้ เด็กทุกคนได้เข้าถึงการเล่นเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นอิสระ รวมถึงการสร้าง การสนับสนุนไปยังหน่วยงานองค์กร เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านส่งเสริมการเล่นอิสระในสังคมไทย และผลักดันในระดับนโยบาย ปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายมีอยู่ทั่วประเทศทั้งภาคีเดิมและภาคีที่เกิดขึ้นใหม่ได้รับมอบถุงยางชีพ ของกิ่งกาชาด อำเภอดอยสะเก็ด <28/03/65>

วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ อสม. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ได้รับมอบถุงยางชีพ ของกิ่งกาชาด อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อนำไปให้ผู้ที่กักตัวและมีความเสี่ยงสูงออกตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้าง ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ <28/03/65>

วันนี้ 28 มีนาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งนายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ออกตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้าง ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ตรวจเยี่ยมซ่อมแซมบ้าน 5 หลังคาเรือน <28/03/65>

วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ อสม. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อซ่อมแซมบ้านทั้ง 5 หลังคาเรือน ได้แก่ หมู่ 3 นายสะอาด ยอดพิชัย หมู่ 3 นายแก้ว ยกกรเลิศ หมู่ 2 นางหนูรัตน์ ยอดกันทา หมู่ 4 นางสม ญาติฝูง หมู่ 5 นางใบ นางใหม่
- ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ปี65 นำโดย นายทรงพล เขตคาม ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลตลาดใหญ่
ซึ่งได้จัดทำคำของบประมาณ จากทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.
- เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนผู้ที่มีรายได้น้อยและประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่สามารถ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเองได้ เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอ
- จึงได้มีการคัดเลือกครัวเรือนที่ ประสบปัญหาจากในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งพิธีเปิดโครงการรักการอ่านของสมาคมครู ศรีนครพิงค์เครือข่ายอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ เครือข่ายเชียงใหม่อ่าน <26/03/65>

เมื่อวัน เสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ และนางสาวดาริกา จันทร์จริง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เข้าร่วม
&#127880;พิธีเปิดโครงการรักการอ่านของสมาคมครู ศรีนครพิงค์เครือข่ายอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ เครือข่ายเชียงใหม่อ่าน ได้จัดกิจกรรมอบรมครู ครูผู้ดูแลเด็กของอำเภอดอยสะเก็ด “เพื่อสร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญในการใช้นิทานเพื่อพัฒนาเด็ก ให้กับครู ครูผู้ดูแลเด็กของอำเภอดอยสะเก็ด การสร้างเครือข่ายของครู ภายในอำเภอดอยสะเก็ด สร้างเครือข่ายการร่วมมือกับองค์กรอิสระภายนอก ของครูในอำเภอดอยสะเก็ด และรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูที่ได้นำสื่อการเรียนการสอนของตนเอง มาจัดนิทรรศการเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน"
พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่เข้าร่วมอบรม นำโดย ครูวิไล คุณยศยิ่ง และคณะครูสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ วัดแม่อ้อยเงินใต้ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี นายพิเชษฐ์ สกุลสรรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด และ นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการบ้านพอเพียงชนบท เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ปี65 <25/03/65>

วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ อสม. และผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชุน ได้เข้าร่วมประชุม
โครงการบ้านพอเพียงชนบท เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ปี65
นำโดย นายทรงพล เขตคาม ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำคำของบประมาณ
จากทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนผู้ที่มี
รายได้น้อยและประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่สามารถ
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเองได้ เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอ
จึงได้มีการคัดเลือกครัวเรือนที่
ประสบปัญหาจากในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง
     
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549