โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

กิจกรรมวันแม่"12สิงหามหาราชินี" ของตำบลตลาดใหญ่ <16/08/50>

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ จึงได้กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี 2549 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข(วัดแม่จ้อง) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยการร่วมมือของวัดมหาวนาภิมุขและโรงเรียนบ้านแม่จ้อง และชุมชน มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและการร่วมลงนามถวายพระพรฯ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จ้อง โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาภิมุข ตลอดจนการมอบเกียรติบัตรประกาศคุณของผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นในด้านต่างๆ
     ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา <16/08/50>

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง อำเภอดอยสะเก็ด จึงได้กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี 2550 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2550 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม คุณแม่วรรณี ปัทมอดิสัย วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ นำทีมโดยนายกอบต. รองนายก อบต. สมาชิก ส.อบต.ตลอดจนพนักงานส่วนตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
   อบต.ตลาดใหญ่ รับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการฯ <26/07/50>

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550

คณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Core team )
"Core team" ประกอบด้วย
ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด
ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม
ท้องถิ่นอำเภอสะเมิง
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เดินทางมาตรวจรับรองมาตรฐานการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550
4 ด้าน
1. ด้านการบริหารงานตามระเบียบกฎหมาย
2. ด้านการเงิน การคลัง
3. ด้านบริการประชาชน
4. ด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการประเมิน อบต. ตลาดใหญ่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน เกิน 60%โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข <26/07/50>

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข ต. ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทีมงานชุดปฏิบัติการขยายผลระดับตำบล นำโดยนายอัฐ ชัยมงคล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่และคณะทำงานลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปี 2550 และผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
   การช่วยเหลือเกษตรกรจากการแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ <20/07/50>

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ โดยนายณรงค์ ยอดแก้วเรือง นายก อบต.ตลาดใหญ่ นายสุบรรณ เขื่อนแก้ว ว่าที่ร.ต.มนัส กันธะทา รองนายก อบต.ตลาดใหญ่ ได้มอบยาฆ่าหอยเชอรี่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรภายในตำบล ทั้งนี้มีสมาชิกอบต.ทั้ง 5 หมู่บ้านเป็นตัวแทนเกษตรกรแต่ละหมู่มารับยาฆ่าหอยเชอรี่ดังกล่าว
   การจัดประชุมส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน <16/07/50>

ชุดปฏิบัติการขยายผลระดับตำบลตามโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ของตำบลตลาดใหญ่ นำทีมโดยนายอัฐ ชัยมงคล ปลัดอบต. ตลาดใหญ่และทีมงาน ลงจัดประชุมส่งเสริมประชาธิปไตยในหมู่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ วันที่ 14 กรกฎาคม 2550 และหมู่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา
   
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549