โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
E-Service.
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566 <13/01/66>

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Children’s Day เด็กดี วิถีไทย” เพื่อส่งต่อความสุขควบคู่กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมเรียนรู้วิถีไทยด้วยความสุข ความสนุกแบบเต็มอิ่ม ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ รวมถึงให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก
เด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศโดยตรง
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่าน ที่มอบของขวัญและของรางวัลมากมายให้กับเด็กๆในปีนี้นายอำเภอดอยสะเก็ด และปลัดอำเภอดอยสะเก็ด มาตรวจเยี่ยมด่านชุมชนของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <03/01/66>

ภาพบรรยากาศ7วันอันตราย “ด่านชุมชน” เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ช่วงเทศกาลปีใหม่
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566
ผู้ปฏิบัติงานหน้าด่าน นำโดย อสม. คณะเจ้าหน้าที่ อปพร. กู้ชีพ กู้ภัย และคณะ จิตอาสา แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ได้ต้อนรับ
นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด และปลัดอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งมาตรวจเยี่ยมด่านชุมชนของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และผู้ที่มีจิตศรัทธา สมทบทุน อาหาร และเครื่องดื่ม แก้ผู้ปฏิบัติงานที่ “ด่านชุมชน” ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โครงการณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาดใหญ่ยินดีต้อนรับรองปลัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่คนใหม่ <03/01/66>

เมื่อวันอังคาร ที่3 มกราคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คุณครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ต้อนรับ นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เนื่องในโอกาส นางสาวเกษศิรินทร์ กันทะอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เข้ารับตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่พิธีเปิด “ด่านชุมชน” ตำบลตลาดใหญ่ <29/12/65>

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประธาน อสม. อปพร. พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล หน.ป้อมยามตำรวจแม่คือ กู้ชีพ กู้ภัย
ได้เข้าร่วม พิธีเปิด “ด่านชุมชน” ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โครงการณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ ร่วมกันป้องกัน และลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบนทางถนน ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2566 ณ บริเวณที่ทำการชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตลาดใหญ่
โดยมี นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ซึ่งมี นาย ประจิต ยกคำจู กำนันตำบลตลาดใหญ่ นาง สุธรรม ยอดคำลือ ผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ และตำรวจจากป้อมตำรวจแม่คือ กล่าวมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแปลงสาธิตเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <27/12/65>

เก็บเห็ด ปลูกผัก ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร <22/12/65>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
โดยให้เด็กๆปลูกผักต่างๆไว้ และคอยติดตามการเจริญเติบโตของพืชผักตามขั้นตอน เพื่อให้เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น <08/12/65>

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร <05/12/65>

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08:20น.
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นาย เจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <29/11/65>

การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
วันพุธ ที่30 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ และหมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ <28/11/65>

วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ และหมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ
1. ประชาคมจัดทำแผนงานโครงการ
2. ชี้แจงแผนงานโครงการ ต่างๆ รับฟังปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน
3. โครงการ ขยะเปียก
4. โครงการ ธรรมนูญสุขภาพตำบล
5. ทางวัด แม่จ้อง ประชุมชี้แจงการทำบุญกฐินวางแผนงาน พระราชทานเพลิงศพ และอื่นๆ
ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดมหาวนาภิมุข
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549