โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
E-Service.
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โอนย้ายตำแหน่งข้าราขการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา <04/07/65>

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เดินทางไปส่ง นางสาวดาริกา จันทร์จริง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งโอนย้ายไปปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ณ เทศบาลตำบลแม่คือ โดยมีนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในการดูแลความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย / การฝึกปฏิบัติฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ <30/06/65>

วันพุธ ที่29 มิถุนายน 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ได้เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในการดูแลความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย / การฝึกปฏิบัติฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และกองการศึกษา เป็นผู้จัดทำโครงการ โดยเชิญวิทยากรนายฉัตรชัย อ้นบำรุง ตำแหน่งครูชำนาญงานพิเศษ โรงเรียนบ้านเชิงดอย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุเด็กจมน้ำ การหลีกเลี่ยง จุดอันตราย ทักษะ การเอาตัวรอดจากการจมน้ำเบื้องต้นโดย ต่อมามีการฝึกปฏิบัติฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดย นายทรงกลด ใจคำแปง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานเทศบาลเมืองต้นเปา และการฝึกปฏิบัติฝึกซ้อมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น พ.จ.อ. ชยพล คำไมอาจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานเทศบาลเมืองต้นเปา วัตถุประสงค์ที่ได้รับ ผู้ปกครอง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันเด็กจมน้ำ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล คณะครู บุคลากรกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เด็กนักเรียน สังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และฝึกปฏิบัติฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านแม่ก๊ะใต้ <30/06/65>

วันพฤหัสบดี ที่30 มิถุนายน 2565
เวลา 19.00 น.
ประชาคมหมู่บ้าน
หมู่ที่3 บ้านแม่ก๊ะใต้
ภาพบรรยากาศการประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ให้การปรึกษาหารือ รับฟังปัญหาของพี่น้อง หมู่3 บ้านแม่ก๊ะใต้ และพร้อมแก้ไขเรื่องดังกล่าว ต่อมาทางเทศบาลได้ชี้แจง
แผนงานโครงการต่างๆ ปี65
-คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
-โครงการหน้าบ้านหน้ามอง
-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
-ธรรมนูญสุขภาพตำบล “สังคมสุขภาวะ”โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน (สุนัข และแมว) ประจำปี 2565 <22/06/65>

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ได้มอบหมายให้ อสม. ของแต่ละหมู่บ้าน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข และแมว) ตามจุดบริการฉีดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของ ซึ่งหากเจ้าของไม่สามารถนำน้องๆมาฉีคเองได้ ทางเทศบาลมีบริการฉีดนอกสถานที่ หรือเจ้าของสามารถมารับวัคซีนไปฉีดเองที่บ้านได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และแมว พร้อมกันทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 31สิงหาคม ๒๕๖๕ (ติดต่อกัน 5 เดือน) ซึ่งเป็นไปตาม ข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ที่ได้กำหนด เป้าหมายของการฉีดวัคซีน จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสุนัขและแมวจะต้อง ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย ร้อยละ 70พ่นสารเคมีแบบฝอยละออง (ULV) เพื่อป้องกันไข้เลือดออก <17/06/65>

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ต.ตลาดใหญ่ ได้รับแจ้งจากงานระบาดวิทยา โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่
-เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงทำการพ่นสารเคมีแบบฝอยละออง (ULV) เพื่อทำลายตัวแก่ของยุงลายพาหะนำเชื้อ ไข้เลือดออก จากการขอความอนุเคราะห์จาก รพ.สต. บ้านแม่ก๊ะการประชุมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565 <15/06/65>

เมื่อวันพุธ ที่ 15 มิถุนายนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ได้มีการจัดประชุมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โดยนาย อาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
มอบหมายให้ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA นำโดย
นายดำรงค์ เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นายวีระชัย กระต่ายทอง ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
นางสาวคนึงนิจ จิตร์นาน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
และนางสาวฉัตรแก้ว จรัญชล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการส่งเสริมการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชนพิธี ไหว้ครู ประจำปีการ ศึกษา 2565 <09/06/65>

นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
พร้อมด้วย นางสาวดาริกา จันทร์จริง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธี ไหว้ครู ประจำปีการ
ศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โดยนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดพิธี ต่อมานายก
เทศมนตรีได้เจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียน และได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน เรียนดี
เกรดตั้งแต่ 3.20 ขึ้นไป และมอบรางวัลให้ เด็กหญิงบุษรารัตน์ ชัยเทพ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มีผลการเรียน ได้เกรดเฉลี่ย 4.0
ทั้งนี้เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอขอบพระคุณคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ทุกๆท่านที่ช่วยดูแลให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและมีความรู้ที่ดียิ่งขึ้นไปโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม <03/06/65>

วันศุกร์ ที่3 มิถุนายน 2565 สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนับอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการอบรมตีกลองและฟ้อนดาบฟ้อนเจิง ณ วัดมหาวนาภิมุข โดยมีนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาล นางสุมาลี สุกันธา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด และนางจารุรัตน์ เจริญบุญ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ ครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ และชาวบ้านที่สนใจในการตีกลองชัยมงคล ร่วมกันดูสาธิตการ "เจิง" รวมไปถึงการตีกลองชัยมงคลและฝึกซ้อมการตีกลอง พร้อมทั้งรับฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของกลองชัยมงคล จาก พ่อครูมงคล เสียงชารี ครู ภูมิปัญญาด้านการฟ้อนเจิง เเละกลองชัยมงคล ผู้ก่อตั้ง ศูนย์ PLC ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่เป็นประธานเปิดพิธี
กิจกรรม
-ประวัติความเป็นมาของกลองชัยมงคลหรือกลองปูชา
-ท่วงทำนองเพลงกลองชัยมงคลหรือกลองปูชา
-โอกาสในการใช้กลองชัยมงคลหรือกลองปูชา
-การสืบสานและการเผยแพร่กลองชัยมงคลหรือกลองปูชา
การสาธิตการตีกลองชัยมงคลหรือกลองปูชาและการสอนการตีกลอง ๑
การสาธิตการตีกลองชัยมงคลหรือกลองปูชาและการสอนการตีกลอง ๒
(สอนให้ฝึกปฏิบัติจริง / สอนเทคนิคการตีกลองชัยมงคลหรือกลองปูชา)
- ทบทวนและการโชว์ผลงานจากการฝึกปฏิบัติการตีกลองชัยมงคลหรือกลองปูชา
พิธีปิดการฝึกอบรมฯ มอบเกียรติบัตร โดยนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 <03/06/65>

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00น.
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
มอบหมายให้ นายประเสริฐ ยิ่งเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาล
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้
&#128205;ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดโครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 <02/06/65>

โครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
บ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ส่งเข้าประกวด
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549