โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ส่วนท้องถิ่น <16/10/52>

อบต.ตลาดใหญ่ได้รับเกียรติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยสะเก็ด คือ อบต.แม่ฮ้อยเงิน อบต.แม่คือ อบต.ป่าเมี่ยง .อบต.สำราญราษฎร์ อบต.ป่าป้อง ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ส่วนท้องถิ่นขึ้น ณ ที่ทำการ อบต.ตลาดใหญ่ โดยมีการแข่งขันกีฬา 3 ชนิดคือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และเปตอง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสมัพันธืของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการร่วมงานกีฬาระดับอำเภอท้องถิ่นดอยสะเก็ดเกมส์ ครั้งที่ 3 <22/04/52>

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ประกอบด้วยผู้บริหาร สภาอบต. ฝ่ายปกครอง แม่บ้านตำบลตลาดใหญ่ และพนักงานส่วนตำบลตลาดใหญ่ร่วมงานกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง
     การส่งมอบอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน <22/09/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ปี 2551 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่
   โครงการจัดกิจกรรม"จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี" (การเดิน-วิ่ง ธงพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติฯ) <22/09/51>

เนื่องด้วยรัฐบาลกำหนดจัดโครงการ"จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสำคัญจากวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2551 ถึงวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2551 (รวม 116 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อสร้างความสามัคคีให้ประชาชนไทยทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้กำหนดการเดิน-วิ่งธงเฉลิมพระเกียรติฯตามโครงการ"จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้รับมอบธงเฉลิมพระเกียรติฯ จากตำบลป่าลาน ณ บริเวณตลาดนัดแม่ก๊ะ ในวันที่ 7 กันยายน 2551 เพื่อประกอบพิธีเฉลิมฉลองฯและได้ทำการส่งมอบธงเฉ
ลิมพระเกียรติฯแก่ตำบลแม่ฮ้อยเงินต่อ ภายในงานประกอบไปด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการในพื้นที่ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ กล่มแม่บ้าน กล่ม อสม. ประชาชนตำบลตลาดใหญ่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ตลาดใหญ่
   โครงการค่ายเด็กและเยาวชนตำบลตลาดใหญ่ <17/06/51>

เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายเด็กและเยาวชนตำบลตลาดใหญ่ JUST SAY NO ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด/โรคเอดส์ โดยมีการฟังบรรยายจากวิทยากรและทัศนศึกษาที่ศูนย์บำดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ มีเด็ก-เยาวชนเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 40 คนทั้งนี้มีคณะผู้บริหารตลอดจนสมาชิกสภาอบต. เจ้าหน้าที่อบต.ตลาดใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการของขยะมูลฝอย :การอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย <17/06/51>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย : การอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในตำบลตลาดใหญ่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการลดและคัดแยกขยะ และเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน กำหนดระยะเวลาอบรมและศึกษาดูงาน แยกเป็นวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการลด คัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย และวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เป็นการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
   
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549