โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 <13/01/67>

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 นำโดย นายกอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดงานขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย การจับสลากแจกของขวัญพิเศษ(สำหรับเด็ก) แจกชุดของขวัญมากกว่า 300 ชุดแก่เด็กทุกคนที่เข้าร่วมงานมีการแสดงบนเวที กิจกรรมเกมการแข่งขันบนเวทีและกิจกรรมการแข่งขันแต่ละฐาน เช่น เกมโยนตะกร้า ปาเป้า เหยียบไข่มังกร วาดภาพ/ระบายสี ตอบปัญหาชิงรางวัล ล้วงไห เก้าอี้ดนตรี มัจฉาพาโชคและการแสดงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รถ 1669 และรถบรรทุกน้ำ มีโรงทานอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ฟรีตลอดทั้งงาน และมีขนมรางวัลมากมายแจกให้เด็กๆที่มาร่วมงาน

การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ ตามวัยที่เหมาะสมนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมเดินทางส่งปลัดเทศบาล โอนย้ายไปรับราชการที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง <02/01/67>

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ร่วมเดินทางส่ง นายวสุชาติ พิชัย ปลัดเทศบาลโอนย้ายไปรับราชการที่เทศบาลตำบลแม่โป่งเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ให้การต้อนรับและให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปลูกแตงไทย แก่คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา <19/12/66>

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยนายกฯและปราชญ์ในตำบลตลาดใหญ่จำนวน 4 ท่าน ได้ให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปลูกแตงไทยแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ <05/12/66>

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 7.30 น.เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 <29/11/66>

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ที่ประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลตลาดใหญ่งานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2566 กิจกรรมการประกวดซุ้มประตูป่าแบบล้านนา <27/11/66>

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2566 กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดการประกวดซุ้มประตูป่า ซึ่งมีทีมของประชาชนเข้าร่วมการประกวดจำนวน 6 ซุ้ม
ดังนี้

1. ซุ้มประตูป่าวัดศรีชยาราม หมู่ที่ 1
2. ซุ้มประตูป่าวัดพรหมจริยาราม หมู่ที่ 2
3. ซุ้มประตูป่าวัดศรีดอนดู่ หมู่ที่ 2
4. ซุ้มประตูป่าวัดสุนทรศิริ หมู่ที่ 3
5. ซุ้มประตูป่าวัดมหาวนาภิมุข หมู่ที่ 4
6. ซุ้มสะพาน รพช. หมู่ที่ 5

และได้มีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด ณ ซุ้มสะพาน รพช. หมู่ที่ 5
รางวัลชนะเลิศ ได้ 2000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ 1500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ 1000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้สนับสนุนให้แต่ละหมู่บ้านตกแต่งซุ้มคือ โคมประดับขนาด 16 นิ้ว 2 ลูก โคมประดับขนาด 8 นิ้ว 20 ลูก ผางประทีป 160 ดวง ประชาชนทั้ง 6 ทีม 6 ซุ้ม ได้จัดตกแต่งซุ้มประตูป่าแบบล้านนาได้อย่างงดงามทั้ง 6 ซุ้ม
 ต้อนรับคณะตรวจนิเทศโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เนื่องด้วยอำเภอดอยสะเก็ดได้พิจารณาคัดเลือกเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น (Best Practice) <22/11/66>

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ให้การต้อนรับ นางกานต์รวี บุญญานุชสิรินันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลในอำเภอดอยสะเก็ด
เนื่องด้วยอำเภอดอยสะเก็ดได้พิจารณาคัดเลือกเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น (Best Practice)

ทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่ประสบผลสำเร็จให้แก่ทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดฯ และผู้เข้าร่วมตรวจนิเทศ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และได้นำคณะตรวจนิเทศโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ หมู่บ้านแม่ก๊ะใต้ และโรงเรียนอนุบาลสุมาลี ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงโรงทาน ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง) <19/11/66>

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ใหญ่ ได้ร่วมกันทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงโรงทานน้ำอัดลมตลอดวันงานกฐิน ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง) ได้มีจิตศรัทธาพร้อมใจกันร่วมทำบุญกฐินสามัคคี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
   เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดลดโลกร้อน “ตลาดใหญ่ หัวใจสีเขียว” เพื่อซื้อขาย แลกเปลี่ยน ของที่ไม่ได้ใช้ ส่งต่อจาก “ขยะบ้านพี่ เป็นของดีบ้านน้อง” <15/11/66>

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดตลาดนัดลดโลกร้อน “ตลาดใหญ่ หัวใจสีเขียว” เพื่อซื้อขาย แลกเปลี่ยน ของที่ไม่ได้ใช้ ส่งต่อจาก “ขยะบ้านพี่ เป็นของดีบ้านน้อง”
โดยเริ่มต้นนำร่องการจัดกิจกรรมตลาดนัดฯ ในกลุ่มคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจและมีการบอกต่อในครอบครัว ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมสู่ชุมชนต่อไปประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 <13/11/66>

เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประชุมเรื่อง ขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 และได้ร่วมกันปรึกษาหารือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลตลาดใหญ่ต่อไป
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549