โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่พ่นสารเคมีทำลายตัวแก่ของยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 รายที่ 2 ครั้งที่ 2 <03/10/66>

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 นายกเทศมนตรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 5 เนื่องจากพบ ผู้ป่วยรายที่ 2 โดยพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ครั้งที่ 2 ตามแนวทางการควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย หยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่นายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่พ่นสารเคมีทำลายตัวแก่ของยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 รายที่ 2 ครั้งที่ 1 <02/10/66>

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 5 เนื่องจากพบผู้ป่วยรายที่ 2 โดยพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ครั้งที่ 1 ตามแนวทางการควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 <26/09/66>

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ที่ประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลตลาดใหญ่งานมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 และพนักงานเทศบาลโอนไปสังกัด อปท.อื่น <25/09/66>

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดงานงานมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ได้แสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมงานเกษียณอายุราชการ
ผู้เกษียณรับราชการทั้ง 2 ท่านได้แก่ นางทิพวรรณ ปัญญา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และ นางอรณิชา พูลทาจักร ตำแหน่ง ครู ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้ให้ความเจริญก้าวหน้า มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตามลำดับ จนเป็นปึกแผ่นมั่นคง บังเกิดผลดีต่อประเทศชาติ และประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน ก็เพราะอาศัยกำลังสติปัญญา กำลังกาย กำลังใจ ของทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตลอดระยะเวลาอันยาวนานในการรับราชการ เป็นผู้มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ และอดทน ประกอบด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลังที่จะได้จดจำเป็นแบบอย่าง และนำไปปฏิบัติในด้านการทำงาน หรือความประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป
และเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอแสดงความยินดีกับ พ.จ.อ.เสฎฐวุฒิ อิทธิพลวานิชกุล ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ ที่ท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ราย <20/09/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือน ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ จำนวน 30 ราย

ขอขอบคุณ มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงที่สนับสนุนถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่นายกฯ สนับสนุนงบประมาณจ้างเหมากำจัดผักตบชวาในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ <15/09/66>

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ สนับสนุนงบประมาณจ้างเหมากำจัดผักตบชวาในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ เพื่อกำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวาในลำเหมือง

เนื่องจากวัชพืชน้ำมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว หากแพร่กระจายปกคลุมทั่วผิวน้ำจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และทำให้น้ำเน่าเสีย รวมทั้งขัดขวางประสิทธิภาพการไหลของน้ำ เพื่อลดปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนต่อไปนายกฯ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 <14/09/66>

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลตลาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมุ่งเน้นสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ องค์กร หรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลเข้าถึงสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนายกฯ สนับสนุนงบประมาณจ้างเหมากำจัดผักตบชวาในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ <13/09/66>

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ สนับสนุนงบประมาณจ้างเหมากำจัดผักตบชวาในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ เพื่อกำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวาในลำเหมือง เนื่องจากวัชพืชน้ำมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว หากแพร่กระจายปกคลุมทั่วผิวน้ำจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และทำให้น้ำเน่าเสีย รวมทั้งขัดขวางประสิทธิภาพการไหลของน้ำ เพื่อลดปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนต่อไปนายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่พ่นสารเคมีทำลายตัวแก่ของยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด ครั้งที่ 3 <11/09/66>

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 2 เนื่องจากพบผู้ป่วย 1 ราย

โดยพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV) ครั้งที่ 3 ตามแนวทางการควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จัดกิจกรรมการอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ประจำปี 2566 <10/09/66>

วันที่ 10 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมการอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ประจำปี 2566 ) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางพุทธศาสนาให้กับประชาชนได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลสร้างเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลตลาดใหญ่ โดยการรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “ศีลธรรมกลับมา โลการ่มเย็น”โดยองค์เทศน์พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์(ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล ป.ธ.๕ ,ดร.)เจ้าอาวาสวัดพันแหวน รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม

และมีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุน สนับสนุนงานกู้ชีพ – กู้ภัย เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ภายในงานมีโรงทานอาหาร – เครื่องดื่ม และมีกิจกรรมจับฉลากมอบของรางวัลมากมายให้แก่ผู้มาร่วมงาน ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง)
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549