โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

งานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในการจัดงานวันแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ <09/04/66>

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 7.30 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในการจัดงานวันแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2566 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
   ฝึกอบรมการทำเซรั่มบำรุงผิวและสบู่จากแตงไทย โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านตำบลตลาดใหญ่ <04/04/66>

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพัฒนาชุมชน เปิดฝึกอบรมการทำเซรั่มบำรุงผิวและสบู่จากแตงไทย โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านตำบลตลาดใหญ่ โดยมีอาจาร์ยรัฐพรรณ สันติอโนทัย ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 1-5 และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน สร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือน,ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถผลิตเซรั่มบำรุงผิวหน้าและสบู่ได้ ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและอนุรักษ์การปลูกแตงไทยหนูน้อยเรียนรู้วิถีเกษตรชุมชน <22/03/66>

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมรองปลัดเทศบาลและ นักพัฒนาชุมชน พาเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมทุ่งแตงไทย ณ ลานบะแต๋งลาย หน้าเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวันแตงไทยของดีตลาดใหญ่ ในวัน10 - 12 เมษายน 2566นี้
 การประชุมสร้างการมีส่วนร่วมดำเนินงานจัดงานวันแตงไทยและของดีตลาดใหญ่ ครั้งมรา 1 ประจำปี 2566 <20/03/66>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดประชุมหารือการจัดโครงการจัดงานวันแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <03/03/66>

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
   ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 <02/03/66>

ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่กีฬาประชาชน ในการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ดครั้งที่ 2 <24/02/66>

ประมวณภาพบรรยากาศกีฬาประชาชน ในการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ดครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ส่งเข้าแข่งขันทุกประเภทกีฬา ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ สปิริตนักกีฬา หัวใจเกินร้อยกันทุกคน กองเชียร์ สนุกสนาน เฮฮา มีครบทุกรส
ขอขอบพระคุณอำเภอดอยสะเก็ดที่จัดกีฬาขึ้นมา เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ด
ขอบคุณ นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ที่เป็นกำลังหลักในการสนับสนุนเงินรางวัลต่างๆในกับนักกีฬา
ขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน ที่คอยสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม
และที่ขาดไม่ได้ขอบคุณนักกีฬา กองเชียร์ และผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้งานดำเนินไปอย่างเรียบร้อย
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า <27/01/66>

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566 <13/01/66>

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Children’s Day เด็กดี วิถีไทย” เพื่อส่งต่อความสุขควบคู่กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมเรียนรู้วิถีไทยด้วยความสุข ความสนุกแบบเต็มอิ่ม ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ รวมถึงให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก
เด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศโดยตรง
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่าน ที่มอบของขวัญและของรางวัลมากมายให้กับเด็กๆในปีนี้นายอำเภอดอยสะเก็ด และปลัดอำเภอดอยสะเก็ด มาตรวจเยี่ยมด่านชุมชนของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <03/01/66>

ภาพบรรยากาศ7วันอันตราย “ด่านชุมชน” เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ช่วงเทศกาลปีใหม่
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566
ผู้ปฏิบัติงานหน้าด่าน นำโดย อสม. คณะเจ้าหน้าที่ อปพร. กู้ชีพ กู้ภัย และคณะ จิตอาสา แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ได้ต้อนรับ
นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด และปลัดอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งมาตรวจเยี่ยมด่านชุมชนของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และผู้ที่มีจิตศรัทธา สมทบทุน อาหาร และเครื่องดื่ม แก้ผู้ปฏิบัติงานที่ “ด่านชุมชน” ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โครงการณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาดใหญ่
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549