โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

พ่นสารเคมีแบบฝอยละออง (ULV) เพื่อป้องกันไข้เลือดออก <17/06/65>

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ต.ตลาดใหญ่ ได้รับแจ้งจากงานระบาดวิทยา โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่
-เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงทำการพ่นสารเคมีแบบฝอยละออง (ULV) เพื่อทำลายตัวแก่ของยุงลายพาหะนำเชื้อ ไข้เลือดออก จากการขอความอนุเคราะห์จาก รพ.สต. บ้านแม่ก๊ะการประชุมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565 <15/06/65>

เมื่อวันพุธ ที่ 15 มิถุนายนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ได้มีการจัดประชุมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โดยนาย อาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
มอบหมายให้ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA นำโดย
นายดำรงค์ เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นายวีระชัย กระต่ายทอง ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
นางสาวคนึงนิจ จิตร์นาน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
และนางสาวฉัตรแก้ว จรัญชล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการส่งเสริมการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชนพิธี ไหว้ครู ประจำปีการ ศึกษา 2565 <09/06/65>

นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
พร้อมด้วย นางสาวดาริกา จันทร์จริง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธี ไหว้ครู ประจำปีการ
ศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โดยนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดพิธี ต่อมานายก
เทศมนตรีได้เจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียน และได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน เรียนดี
เกรดตั้งแต่ 3.20 ขึ้นไป และมอบรางวัลให้ เด็กหญิงบุษรารัตน์ ชัยเทพ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มีผลการเรียน ได้เกรดเฉลี่ย 4.0
ทั้งนี้เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอขอบพระคุณคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ทุกๆท่านที่ช่วยดูแลให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและมีความรู้ที่ดียิ่งขึ้นไปโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม <03/06/65>

วันศุกร์ ที่3 มิถุนายน 2565 สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนับอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการอบรมตีกลองและฟ้อนดาบฟ้อนเจิง ณ วัดมหาวนาภิมุข โดยมีนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาล นางสุมาลี สุกันธา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด และนางจารุรัตน์ เจริญบุญ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ ครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ และชาวบ้านที่สนใจในการตีกลองชัยมงคล ร่วมกันดูสาธิตการ "เจิง" รวมไปถึงการตีกลองชัยมงคลและฝึกซ้อมการตีกลอง พร้อมทั้งรับฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของกลองชัยมงคล จาก พ่อครูมงคล เสียงชารี ครู ภูมิปัญญาด้านการฟ้อนเจิง เเละกลองชัยมงคล ผู้ก่อตั้ง ศูนย์ PLC ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่เป็นประธานเปิดพิธี
กิจกรรม
-ประวัติความเป็นมาของกลองชัยมงคลหรือกลองปูชา
-ท่วงทำนองเพลงกลองชัยมงคลหรือกลองปูชา
-โอกาสในการใช้กลองชัยมงคลหรือกลองปูชา
-การสืบสานและการเผยแพร่กลองชัยมงคลหรือกลองปูชา
การสาธิตการตีกลองชัยมงคลหรือกลองปูชาและการสอนการตีกลอง ๑
การสาธิตการตีกลองชัยมงคลหรือกลองปูชาและการสอนการตีกลอง ๒
(สอนให้ฝึกปฏิบัติจริง / สอนเทคนิคการตีกลองชัยมงคลหรือกลองปูชา)
- ทบทวนและการโชว์ผลงานจากการฝึกปฏิบัติการตีกลองชัยมงคลหรือกลองปูชา
พิธีปิดการฝึกอบรมฯ มอบเกียรติบัตร โดยนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 <03/06/65>

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00น.
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
มอบหมายให้ นายประเสริฐ ยิ่งเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาล
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้
&#128205;ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดโครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 <02/06/65>

โครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
บ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ส่งเข้าประกวดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก <01/06/65>

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่เป็นประธานเปิดพิธี
ต่อมาทางเทศบาลได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่าง รพ.สต. บ้านแม่ก๊ะ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาเทศบาล, อสม.
หลังจากนั้น มีการแจกทรายอะเบทให้กับกลุ่ม อสม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหญ่ทั้ง ๕ หมู่บ้านประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ <29/05/65>

วันศุกร์ ที่27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
พร้อมทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตลาดใหญ่ อสม. ตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู และเลขาผู้สูงอายุ
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ให้สามารถบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลตลาดใหญ่เป็นสำคัญ
ซึ่ง นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้การตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ การนำกิ่งไม้ออกจากการขว้างลำน้ำแม่จ้อง <25/05/65>

วันพุธ ที่25 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าอำเภอดอยสะเก็ดนำรถกระเช้ามาดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ อันจะเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินชาวบ้าน และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำรถแบคโฮมาช่วยดำเนินการเอากิ่งไม้ที่ขวางทางลำน้ำแม่จ้อง หมู่ที่5 ตำบลตลาดใหญ่
ทั้งนี้เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอขอบพระคุณทั้งสองหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือทำให้การปฏิบัติงานในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และตรวจเยี่ยมโครงการบ้านพอเพียงชนบท ตำบลตลาดใหญ่ <17/05/65>

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามความก้าวหน้าการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และตรวจเยี่ยมโครงการบ้านพอเพียงชนบท ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โดยมีนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นผู้นำเสนอสรุปโครงการดังกล่าว ต่อมาคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมต้อนรับและรับฟังรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้คำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ และเป็นแบบแผน อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป
หลังจากนั้นคณะดังกล่าวได้ลงพื้นที่ เยี่ยมครัวเรือน มอบของอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ครัวเรือน คือ นางใบ นางใหม่ หมู่ที่ 5 และนางสม ญาติฝูง หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด
ในการนี้ทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่จึงขอขอบพระคุณ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเยี่ยมชม ถึงจะเป็นเทศบาลตำบลเล็กๆแต่ก็เล็งเห็นความสำคัญ ความพยายาม และเป้าหมายของนายกอาทิตย์ ยอดคำลือที่จะพัฒนาตำบลตลาดใหญ่ให้น่าอยู่และเกิดประสิทธิภาพรอบด้าน และชาวบ้านตำบลตลาดใหญ่ที่ประสบปัญหารายได้น้อย สามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได้ โดยการปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นตำบลตัวอย่างต่อไป
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549