โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดถนนปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย <18/03/67>

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 8.30 น.นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมทั้งประชาชนตำบลตลาดใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

ได้ร่วมมือกันเก็บกวาดทำความสะอาดเศษใบไม้ เศษขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกวาดทำความสะอาดถนน ปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลสง่าบ้านจนถึงตำบลแม่คือ โดยได้เริ่มกิจกรรมทำความสะอาดถนนตั้งแต่ตลาดนัดเก่า ไปจนถึง ปากทางเข้า รร.อนุบาลสุมาลี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินตามโครงการ “เชียงใหม่เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม” เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เกิดประโยชน์กับประชาชนและส่วนรวมการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 <29/02/67>

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ที่ประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลตลาดใหญ่การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 <16/02/67>

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ประธานสมาชิกสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมเพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆมาประกอบในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 และให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่เป็นไปเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆนายกฯ เป็นประธานในการประชุมหารือและเตรียมการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชน <13/02/67>

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมหารือและเตรียมการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชน พร้อมด้วยกำนันตำบลตลาดใหญ่ ผู้ช่วยกำนัน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) และแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชน หมู่บ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ 4

การจัดประชุมหารือและเตรียมการในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่คัดแยกขยะที่ต้นทาง ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และพัฒนาไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยะในระดับชุมชนหรือหมู่บ้านเพื่อการจัดสรรสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนรีไซเคิลในครัวเรือนต่อไปเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกแตงไทย ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดแตงไทยแก่คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา <13/02/67>

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดยนายกฯและปราชญ์ในตำบลตลาดใหญ่ ได้ให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปลูกแตงไทยและมอบต้นแตงไทยพันธ์ุพื้นเมืองของตำบลตลาดใหญ่จำนวน 6 ต้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำไปศึกษาและเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมเดินขบวนงาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 <09/02/67>

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดยนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และประชาชนตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมขบวนแห่ของดี และร่วมพิธีเปิดงาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดีอำเภอดอยสะเก็ดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางการตลาด และส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ดนายกฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเนื่องในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 <30/01/67>

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมวางแผนการจัดนิทรรศการ การตกแต่งรถขบวน การจัดรูปขบวนและการแสดงในพิธีเปิดงาน

การจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการและขบวนเนื่องในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่“Re-X-ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ปี 2567” <30/01/67>

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2567 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ต่อไปนายกฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2567 <26/01/67>

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานสถานะการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2566 และไตรมาสที่1 ประจำปี 2567 ให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ รวมถึงการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปี 2566 และพิจารณาแผนงานต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ระดับก่อนประถม) จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” <22/01/67>

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ระดับก่อนประถม)จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษารณรงค์สัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ให้ความรู้กับนักเรียน เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน โดยปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549