โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

กิจกรรมวันแม่"12สิงหามหาราชินี" ของตำบลตลาดใหญ่ <16/08/50>

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ จึงได้กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี 2549 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข(วัดแม่จ้อง) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยการร่วมมือของวัดมหาวนาภิมุขและโรงเรียนบ้านแม่จ้อง และชุมชน มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและการร่วมลงนามถวายพระพรฯ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จ้อง โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาภิมุข ตลอดจนการมอบเกียรติบัตรประกาศคุณของผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นในด้านต่างๆ
     ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา <16/08/50>

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง อำเภอดอยสะเก็ด จึงได้กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี 2550 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2550 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม คุณแม่วรรณี ปัทมอดิสัย วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ นำทีมโดยนายกอบต. รองนายก อบต. สมาชิก ส.อบต.ตลอดจนพนักงานส่วนตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
   อบต.ตลาดใหญ่ รับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการฯ <26/07/50>

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550

คณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Core team )
"Core team" ประกอบด้วย
ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด
ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม
ท้องถิ่นอำเภอสะเมิง
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เดินทางมาตรวจรับรองมาตรฐานการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550
4 ด้าน
1. ด้านการบริหารงานตามระเบียบกฎหมาย
2. ด้านการเงิน การคลัง
3. ด้านบริการประชาชน
4. ด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการประเมิน อบต. ตลาดใหญ่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน เกิน 60%โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข <26/07/50>

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข ต. ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทีมงานชุดปฏิบัติการขยายผลระดับตำบล นำโดยนายอัฐ ชัยมงคล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่และคณะทำงานลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปี 2550 และผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
   การช่วยเหลือเกษตรกรจากการแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ <20/07/50>

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ โดยนายณรงค์ ยอดแก้วเรือง นายก อบต.ตลาดใหญ่ นายสุบรรณ เขื่อนแก้ว ว่าที่ร.ต.มนัส กันธะทา รองนายก อบต.ตลาดใหญ่ ได้มอบยาฆ่าหอยเชอรี่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรภายในตำบล ทั้งนี้มีสมาชิกอบต.ทั้ง 5 หมู่บ้านเป็นตัวแทนเกษตรกรแต่ละหมู่มารับยาฆ่าหอยเชอรี่ดังกล่าว
   การจัดประชุมส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน <16/07/50>

ชุดปฏิบัติการขยายผลระดับตำบลตามโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ของตำบลตลาดใหญ่ นำทีมโดยนายอัฐ ชัยมงคล ปลัดอบต. ตลาดใหญ่และทีมงาน ลงจัดประชุมส่งเสริมประชาธิปไตยในหมู่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ วันที่ 14 กรกฎาคม 2550 และหมู่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา
   การฝึกอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน <09/07/50>

เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2550 ชุดปฏิบัติการขยายผลระดับตำบลตามโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ของตำบลตลาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วย นายอัฐ ชัยมงคล ปลัดอบต.ตลาดใหญ่ ประธาน นายบุญเรือง ยศยิ่ง กำนันตำบลตลาดใหญ่ รองประธาน น.ส.จีราภรณ์ ตันสถาพร นักวิชาการสาธารณสุข นายสนธิชัย สมเกตุ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่จ้อง นางลภัสรดา คุณยศยิ่ง นักวิชาการศึกษา คณะทำงาน และนายสุทัศน์ โพศิริ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เลขานุการ ได้จัดอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนหมู่ 1 บ้านแม่ก๊ะเหนือและหมู่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังจะดำเนินการอบรมประชาชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยระดับหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีก 3 หมู่บ้าน ให้ครบทั้งตำบลภายในเดือนกรกฎาคม 2550 นี้..โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อและผู้พิการ ต.ตลาดใหญ่ <05/07/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อและผู้พิการ ของตำบลตลาดใหญ่ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2550 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 ณ วัดพรหมจริยาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก <26/06/50>

อบต.ตลาดใหญ่ ร่วมกับ สถานีอนามัยตำบลตลาดใหญ่ และ อสม. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยให้ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ และการฉีดพ่นสารเคมี แจกทรายอะเบส ออกประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้จักวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก เริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 15 - 20 มิถุนายน 2550การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตลาดใหญ่ <11/06/50>

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมตำบลตลาดใหญ่ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550 - 2552) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2550 การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551 - 2553) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550
   
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549