โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ <10/05/65>

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยมี เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครู โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมและยังเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ขอความเห็นในการยุบรวม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่รวมกับ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นชอบในการยุบรวมในครั้งนี้มอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนจากสปสช. ปีงบประมาณ 2565 <09/05/65>

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะและอสม.ตำบลตลาดใหญ่มอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนจากสปสช. ปีงบประมาณ 2565ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลตลาดใหญ่ <09/05/65>

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการกองการศึกษา คณะครูสังกัดเทศบาล
ได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลตลาดใหญ่ โดยนายกเทศมนตรี
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ขอความเห็น
ในการยุบรวม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่รวมกับ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน และส่งต่อผู้เรียน ระดับปฐมวัย ให้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา อย่างมีคุณภาพขุดลอก และล้างรางระบายน้ำ บ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่4 <03/05/65>

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 มีการขุดลอก และล้างรางระบายน้ำ บ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่4 เนื่องจาก มีผู้ร้องเรียนเรื่องดินและโคลนอุดตันรางระบายน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้างออกตรวจสอบ และประสานงานกำนัน สมาชิกสภาในพื้นที่ ให้ดำเนินการในจุดที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากร่วมกันพัฒนา / ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านรวมไปถึงจิตอาสาจึงได้ช่วยกันขุดลอกรางระบายน้ำ บ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่4 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธาน และสมาชิกสภาเทศบาล คอยตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ทางเทศบาลได้มีการใช้รถแรงดันน้ำล้างท่อเพื่อระบายน้ำที่มีการอุดตัน ที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในอนาคต และเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
ทางเทศบาลจึงขอขอบคุณผู้ที่ปฏิบัติงาน และจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมมือกันทำให้ภารกิจในวันนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี และที่สำคัญขอขอบคุณน้ำใจพี่น้องตลาดใหญ่ที่ได้มอบเครื่องดื่มให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างไม่ขาดสาย ขอขอบพระคุณค่ะพิธี ทำบุญครบรอบปัญญาสมวาร 50 วัน พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน) <01/05/65>

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสมาชิกสภาเทศบาล ผอ. สุมาลี สุกันธา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ผอ. สุธรรม ยอดคำลือ ผอ. รพสต. ตำบลตลาดใหญ่ นางจารุรัตน์ เจริญบุญ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล ฯลฯ ได้เข้าร่วมพิธี ทำบุญครบรอบปัญญาสมวาร 50 วัน พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาภิมุข ณ วิหารวัดมหาวนาภิมุข ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ - บำเพ็ญกุศลสวดพระอธิธรรมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ณ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ <29/04/65>

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ณ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งทางเทศบาลได้เสนอเรื่อง การยุบรวมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยให้ผู้ปกครองทุกท่านได้พิจารณา ลงประชามติการยุบรวมโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน และส่งต่อผู้เรียน ระดับปฐมวัย ให้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา อย่างมีคุณภาพ
ต่อมานายกเทศมนตรี ได้สนับสนุน
ชุดพื้นเมือง ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6
ชุดพละ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1
กระเป๋านักเรียน ให้กับนักเรียนชั้น ป.1พิธีไหว้เคารพศาลเจ้าที่ สรงน้ำพระ รดน้ำ ไหว้ผู้ใหญ่ <28/04/65>

เมื่อวันศุกร์ ที่22 เมษายน 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง
เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมกันทำพิธีไหว้เคารพศาลเจ้าที่ ประจำสำนักงานเทศบาล สรงน้ำพระสิงห์ บริเวณศาลาองค์พระสิงห์ประจำสำนักงานเทศบาล ต่อมาได้เข้าร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ โดยมี นางจารุรัตน์ เจริญบุญ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล ได้กล่าว แสดงออกถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้ที่เคารพนับถือ พร้อมขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล
ณ บริเวณสวนสุขภาพ (ศาลาแปดเหลี่ยม)
ช่วงเย็นพนักงานเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและประธานสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่นายอำเภอดอยสะเก็ด ประชุมตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <26/04/65>

วันอังคาร ที่26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้มาประชุมตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยมีนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้การต้อนรับและได้พูดคุยให้นายอำเภอได้รับฟังถึงสภาพปัญหา อุปสรรค ความต้องการ แนวทางในการแก้ไข ของตำบลตลาดใหญ่
-ต่อมาได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4-5 ดูงานก่อสร้างโครงการต่างๆ และมอบบ้านพอเพียงชนบท งบซ่อมแซมบ้านโดยสภาองค์กรชุมชน พร้อมมอบถุงยังชีพให้ แม่อุ้ยใบ นางใหม่ อายุ 92 ปี บ้านแม่จ้องเหนือ หมู่ที่ 5สืบอีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง อำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี 2565 <17/04/65>

วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมงาน สืบอีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง อำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี 2565 ณ ลานน้ำพุวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
/\โดยมีพระเดชพระคุณพระราชโพธิวรคุณ ดร.เมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัด พระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ต้อนรับขบวนแห่สงกรานต์จากชาวบ้าน

*นำโดยคุณแม่อิ่นแก้ว ชัยศรี ประธานผู้สูงอายุอำเภอดอยสะเก็ด ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ นำหน่วยงานส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น – ท้องที่ จำนวน 14 ตำบล 112 หมู่บ้าน หน่วยงานภาคเอกชน แห่เครื่องสักการะและศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตามตฮอยป้าเวณีปีใหม่เมือง เริ่มเดินขบวนจากอาคารแม่วรรณี เข้าสู่บริวเณงาน (ลานน้ำพุ) ในวัด

*การจัดงานครั้งนี้ มีการประกวดขบวนแห่เครื่องสักการะ และแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อแสดงให้เห็ยถึงจารีตประเพณีดั้งเดิม และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนที่หลากหลาย มีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ อาหารพื้นบ้าน งานประดิษฐ์ใบตอง งานจักสาน การตัดตุง, การทำต้นผึ้งต้นดอกต้นเทียน ฯลฯ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ การฟ้อนรำ การขับร้องจ๊อย ซอ ค่าวฮ่าการแสดง กลองมองเซิง กลองสะบัดชัย และการประกวดแข่งขันก่อเจดีย์ทราย การสานราชวัตร และการปั่นปอนพื้นเมือง เป็นต้น ก่อนปิดงานได้ประกอบพิธีคารวะดำหัวพระสังฆาธิการ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อำเภอดอยสะเก็ด

>ซึ่งผลการประกวดเดินขบวน เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1<
“ในนามของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดขบวนรดน้ำดำหัว งาน สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปีใหม่เมือง อำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี 2565”
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
 นายอำเภอดอยสะเก็ดตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ปฎิบัติหน้าท่ีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <16/04/65>

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ ช่วงเทศการสงกรานต์ ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ดังนี้
-เวลา 14.00 น.จุดตรวจ/จุดบริการ ณ บริเวณหน้าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาดใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้ นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายก นายประเสริฐ ยิ่งเจริญ รองนายก นางจุไรลักษณ์ ยอดคำเหลือง เลขานายก นายหนูล้วน ยศม้าว ประธานสภา นายวสุชาติ พิชัย ปลัดเทศบาล และคณะ นายประกิจ ยกคำจู กำนันตำบลตลาดใหญ่ นายสมบัติ อุยขำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 นายพินิตย์ ขันดอกไม้ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 นายปรีชา ฤทธิ์เดชยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 นายสมศักดิ์ ยอดปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ผอ.รพ.สต และคณะ เจ้าหน้าท่ี อปพร.และคณะ จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และคณะ ซึ่งปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความเข้มแข็ง
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549