โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

Big Cleaning Day หมู่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ณ วัดสุนทรศิริ <09/10/65>

เมื่อวันอาทิตย์ ที่9 กันยายน 2565 เวลา9.00น.
นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรม" “Big Cleaning Day รวมพลัง ๕ ชุมชน เพื่อคนตลาดใหญ่ ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข” ร่วมกับคนในชุมชน หมู่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ ช่วยกันพัฒนาชุมชน ทำความสะอาด ณ วัดสุนทรศิริ และบริเวณถนนสาธารณะในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับครอบครัวและชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีBig Cleaning Day วัดศรีชยาราม หมู่1 บ้านแม่เหนือ <07/10/65>

ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน มีความซับซ้อน และส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ทั้งโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่มีการแพร่ระบาดอย่าง มากทั้งในกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ โรคไข้เลือดออก รวมทั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ยังถือ เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการ สิ่งแวดล้อมในระดับครอบครัวและชุมชน เพื่อเอื้อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดี เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงได้จัดทำโครงการ “ตำบลตลาดใหญ่ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี ชีวีเป็นสุข” ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม “Big Cleaning Day รวมพลัง ๕ ชุมชน เพื่อคนตลาดใหญ่ ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข” โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ และภาค ประชาสังคมในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทำความสะอาดบริเวณรอบบ้าน บริเวณวัด และถนน สาธารณะในหมู่บ้าน
ซึ่งวันนี้เวลา9.00น.
นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรม "“Big Cleaning Day รวมพลัง ๕ ชุมชน เพื่อคนตลาดใหญ่ ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข” ร่วมกับคนในชุมชน หมู่ 1 บ้านแม่ก๊ะเหนือ ช่วยกันพัฒนาชุมชน ทำความสะอาดที่วัดศรีชยาราม และบริเวณถนนสาธารณะในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับครอบครัวและชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน <28/09/65>

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้ นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ครู บุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
เพื่อเป็นการสร้าง ความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยประชุมจัดทำแผน สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ <27/09/65>

เมื่อวันอังคาร ที่27 กันยายน 2565
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดการประชุมจัดทำแผน สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นำโดย นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่ ผู้อำนวยการ รพ.สต. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักพัฒนาสังคม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้าง ร่วมกันจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลตลาดใหญ่ ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (กปท.) โดยมุ่งเน้น สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ องค์กร หรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่โครงการ เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย และอนามัยในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <20/09/65>

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565
นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
พร้อมทั้ง รองนายกเทศมนตรีเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุข ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา
-ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย และอนามัยในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
-จากสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน มักเกิดอุบัติเหตุในเด็กจากอันตรายต่างๆ เช่น อันตรายจากการ พลัดตกจากที่สูง อันตรายจากการจมน้ำ อันตรายจากของแหลมคม อันตรายจากไฟฟ้าดูด อันตรายจากยาและ สารเคมีต่างๆ อันตรายจากการเล่นเครื่องเล่นสนาม อันตรายจากการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมที่ไม่ถูกวิธี อันตรายจาก การเดินทางบนท้องถนนที่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) และอันตรายจากการติดในรถรับส่งนักเรียน กับเด็กนักเรียน
-เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมโครงการโดยให้ความรู้จากสื่อวีดีทัศน์ ในเรื่องอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กได้ และให้เด็กปฏิบัติจริงโดยสร้างสถานการณ์จำลอง การติดในรถรับส่ง นักเรียนรายบุคคล เพื่อให้เด็กได้ทดลองช่วยเหลือตนเองจากการติดในรถรับส่งนักเรียนโครงการคัดแยกขยะ โดยได้ดำเนินการสร้างตู้ทิ้งขยะอันตราย นำไปติดตั้งไว้ หมู่บ้านละ 1 ตู้ <16/09/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะ โดยได้ดำเนินการสร้างตู้ทิ้งขยะอันตราย นำไปติดตั้งไว้ หมู่บ้านละ 1 ตู้
จัดเก็บขยะอันตรายเฉพาะ ประเภท
-หลอดไฟ
-กระป๋องสเปรย์
-ขวดบรรจุสารเคมี
-ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่

ไม่รับจัดเก็บขยะอันตราย ประเภท
แก้วแตก ขวดแตก และกระจกแตก
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่รับกำจัดขยะอันตรายประเภทนี้
เพื่อเป็นการส่งเสริม รณรงค์ให้ประชาชนได้สร้างจิตสำนึกและร่วมกันคัดแยกขยะอันตราย เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงขอส่งมอบตู้ทิ้งขยะอันตรายให้กับหมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่ ทั้ง 5 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านละ 1 ตู้ เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทำการคัดแยกขยะอันตรายและทิ้งลงในตู้ทิ้งขยะอันตรายแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง ขอความร่วมมือด้วยนะคะประชุม ชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ ของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ เพื่อทำโครงการธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ <08/09/65>

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักพัฒนาสังคม ประธานชมชุนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมการประชุม ชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ ของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ เพื่อทำโครงการธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ โดยมีวิทยากร จากเทศบาลตำบลสง่าบ้านมาแลกเปลี่ยนและให้ความรู้เรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
-ซึ่งโครงการนี้ได้สะท้อนเจตนารมณ์และพันธะร่วมกันของสังคม ให้สังคมสามารถนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทาง ในการกำหนด ทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้ การจัดทำธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพของ ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ต้องไม่ขัดแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ แห่งชาติ “คณะกรรมการจัดทำ ธรรมนูญสุขภาพตำบลตลาดใหญ่” ได้เสนอหลักการมีส่วนร่วม โดยการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากภาคี เครือข่าย แกนนำชุมชน แกนนำท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการ และการจัดการ ความรู้เป็นฐานสำคัญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Zoom <06/09/65>

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
พร้อมทั้ง คณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตลาดใหญ่ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ อสม. ปลัดเทศบาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการสาธารณะสุข ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Zoom
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
จัดประชุมขึ้นเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) <31/08/65>

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
มอบหมายให้ นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ สิบเอกสัญญา วงค์เสือ รองปลัดเทศบาล ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เหล่านักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยมี นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ
-โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กปฐมวัย ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ใน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ จำนวน ๔๖ คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และกิจกรรม ลูกเสือน้อย การจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย จะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมตาม ฐานแต่ละฐานอย่างหลากหลาย เด็กจะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม และการทดลอง ทำอาหารด้วยตนเอง โดยในแต่ละฐานมีการสอดแทรกเนื้อหาและทักษะ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น ต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของเด็กปฐมวัย ผ่านการทำกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้โครงการค่ายการเรียนรู้ปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <26/08/65>

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้ง นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ สิบเอกสัญญา วงค์เสือ รองปลัดเทศบาล ครู บุคลากร เหล่านักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการค่ายการเรียนรู้ปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ให้เรียนรู้ในด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะในการยืดยุ่นร่างกาย และการเล่นอิสระในเด็กปฐมวัย โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่เป็นประเปิดพิธีในครั้งนี้
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549