โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ณ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ <29/04/65>

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ณ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งทางเทศบาลได้เสนอเรื่อง การยุบรวมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยให้ผู้ปกครองทุกท่านได้พิจารณา ลงประชามติการยุบรวมโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน และส่งต่อผู้เรียน ระดับปฐมวัย ให้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา อย่างมีคุณภาพ
ต่อมานายกเทศมนตรี ได้สนับสนุน
ชุดพื้นเมือง ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6
ชุดพละ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1
กระเป๋านักเรียน ให้กับนักเรียนชั้น ป.1พิธีไหว้เคารพศาลเจ้าที่ สรงน้ำพระ รดน้ำ ไหว้ผู้ใหญ่ <28/04/65>

เมื่อวันศุกร์ ที่22 เมษายน 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง
เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมกันทำพิธีไหว้เคารพศาลเจ้าที่ ประจำสำนักงานเทศบาล สรงน้ำพระสิงห์ บริเวณศาลาองค์พระสิงห์ประจำสำนักงานเทศบาล ต่อมาได้เข้าร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ โดยมี นางจารุรัตน์ เจริญบุญ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล ได้กล่าว แสดงออกถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้ที่เคารพนับถือ พร้อมขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล
ณ บริเวณสวนสุขภาพ (ศาลาแปดเหลี่ยม)
ช่วงเย็นพนักงานเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและประธานสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่นายอำเภอดอยสะเก็ด ประชุมตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <26/04/65>

วันอังคาร ที่26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้มาประชุมตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยมีนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้การต้อนรับและได้พูดคุยให้นายอำเภอได้รับฟังถึงสภาพปัญหา อุปสรรค ความต้องการ แนวทางในการแก้ไข ของตำบลตลาดใหญ่
-ต่อมาได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4-5 ดูงานก่อสร้างโครงการต่างๆ และมอบบ้านพอเพียงชนบท งบซ่อมแซมบ้านโดยสภาองค์กรชุมชน พร้อมมอบถุงยังชีพให้ แม่อุ้ยใบ นางใหม่ อายุ 92 ปี บ้านแม่จ้องเหนือ หมู่ที่ 5สืบอีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง อำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี 2565 <17/04/65>

วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมงาน สืบอีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง อำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี 2565 ณ ลานน้ำพุวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
/\โดยมีพระเดชพระคุณพระราชโพธิวรคุณ ดร.เมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัด พระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ต้อนรับขบวนแห่สงกรานต์จากชาวบ้าน

*นำโดยคุณแม่อิ่นแก้ว ชัยศรี ประธานผู้สูงอายุอำเภอดอยสะเก็ด ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ นำหน่วยงานส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น – ท้องที่ จำนวน 14 ตำบล 112 หมู่บ้าน หน่วยงานภาคเอกชน แห่เครื่องสักการะและศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตามตฮอยป้าเวณีปีใหม่เมือง เริ่มเดินขบวนจากอาคารแม่วรรณี เข้าสู่บริวเณงาน (ลานน้ำพุ) ในวัด

*การจัดงานครั้งนี้ มีการประกวดขบวนแห่เครื่องสักการะ และแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อแสดงให้เห็ยถึงจารีตประเพณีดั้งเดิม และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนที่หลากหลาย มีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ อาหารพื้นบ้าน งานประดิษฐ์ใบตอง งานจักสาน การตัดตุง, การทำต้นผึ้งต้นดอกต้นเทียน ฯลฯ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ การฟ้อนรำ การขับร้องจ๊อย ซอ ค่าวฮ่าการแสดง กลองมองเซิง กลองสะบัดชัย และการประกวดแข่งขันก่อเจดีย์ทราย การสานราชวัตร และการปั่นปอนพื้นเมือง เป็นต้น ก่อนปิดงานได้ประกอบพิธีคารวะดำหัวพระสังฆาธิการ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อำเภอดอยสะเก็ด

>ซึ่งผลการประกวดเดินขบวน เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1<
“ในนามของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดขบวนรดน้ำดำหัว งาน สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปีใหม่เมือง อำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี 2565”
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
 นายอำเภอดอยสะเก็ดตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ปฎิบัติหน้าท่ีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <16/04/65>

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ ช่วงเทศการสงกรานต์ ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ดังนี้
-เวลา 14.00 น.จุดตรวจ/จุดบริการ ณ บริเวณหน้าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาดใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้ นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายก นายประเสริฐ ยิ่งเจริญ รองนายก นางจุไรลักษณ์ ยอดคำเหลือง เลขานายก นายหนูล้วน ยศม้าว ประธานสภา นายวสุชาติ พิชัย ปลัดเทศบาล และคณะ นายประกิจ ยกคำจู กำนันตำบลตลาดใหญ่ นายสมบัติ อุยขำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 นายพินิตย์ ขันดอกไม้ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 นายปรีชา ฤทธิ์เดชยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 นายสมศักดิ์ ยอดปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ผอ.รพ.สต และคณะ เจ้าหน้าท่ี อปพร.และคณะ จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และคณะ ซึ่งปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความเข้มแข็งภาพบรรยากาศ จุดบริการด่านชุมชนตำบลตลาดใหญ่ <12/04/65>

นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อสม. อปพร. กู้ชีพ กู้ภัย
-ได้ต้อนรับผู้ที่มีจิตศรัทธา บริจาคหน้ากากอนามัย อาหาร และเครื่องดื่ม แก้ผู้ปฏิบัติงานที่ “จุดบริการด่านชุมชน” โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตำบลตลาดใหญ่ ปี65พิธีเปิด “จุดบริการด่านชุมชน” โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตำบลตลาดใหญ่ ปี65 <11/04/65>

-วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประธาน อสม. อปพร. พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล หน.ป้อมยามตำรวจแม่คือ กู้ชีพ กู้ภัย
-ได้เข้าร่วม พิธีเปิด “จุดบริการด่านชุมชน” โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตำบลตลาดใหญ่ ปี65 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ ร่วมกันป้องกัน และลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบนทางถนน ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ ณ บริเวณที่ทำการชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตลาดใหญ่
-โดยมี นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ต่อมา นายวสุชาติ พิชัย ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซึ่งมี นาย ประจิต ยกคำจู กำนันตำบลตลาดใหญ่ นาง สุธรรม ยอดคำลือ ผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ และตำรวจจากป้อมตำรวจแม่คือ มอบขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด <10/04/65>

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้ นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวดาริกา จันทร์จริง ผู้อำนวยการ กองการศึกษา และคณะครูสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นาง วิไล คุณยศยิ่ง ประธานสมาคมครูศรีนครพิงค์เครือข่ายอำเภอดอยสะเก็ด
-ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด
-วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้ครูทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างจิตสำนึก การมีวินัยเชิงบวก การมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพครูด้วยความสุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็ก จึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาครู พร้อมบรรยายพิเศษ จากทีมพระวิทยากร เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อมาได้ฝึกปฏิบัติธรรมะพัฒนาชีวิต สนทนาธรรม
-โดยมี นายมิตร สลิดชุ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เปิดกรวยราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้ กราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านรองเจ้าคณะตำบลแม่ฮ้อยเงิน เจ้าอาวาสวัดแม่ฮ้อยเงิน ให้โอวาท และได้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่เข้ารับการอบรมฯ ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิค-19 <09/04/65>

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ อสม. และผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชุน ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิค-19 โดยทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ซึ่งมี นาง สุธรรม ยอดคำลือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ และนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
-ทั้งนี้เพื่อควบคุม และเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชนเสริมสร้างให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงเป็นการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อ ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ทั้งนี้ การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องมีการดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิค-19 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่
>โดยมีวัตถุประสงค์คือ
-เพื่อให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่อง COVID-19
-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น สปอตวิทยุ, แผ่นผับ,โปสเตอร์, ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น
การรณรงค์ในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักในการดำเนินการคือ
-กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
-กลุ่มผู้สูงอายุ
-กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
-กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
ซึ่งทางเทศบาลได้มีการทำไวนิลเพื่อนำไปติด ตามสถานที่ต่างๆในตำบลตลาดใหญ่ และแผ่นพับให้ความรู้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนและวิธีป้องกันโควิดแจกตามบ้านเรือนทุกครั้งคาเรือนในเขตตำบลตลาดใหญ่ทั้ง 5 หมู่บ้าน
>เทศบาลตำบลตลาดใหญ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการรณรงค์ในครั้งนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนตระหนักเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการฉีดวัคซีน และมีความรู้ในการดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคโควิดนี้ <ร่วมตรวจสอบความหนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ร่วมกับกองช่าง และผู้รับจ้าง <07/04/65>

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
มอบหมายให้ นายประเสริฐ ยิ่งเจริญ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และหัวหน้าราชการ นำโดย นายวสุชาติ พิชัย ปลัดเทศบาล และสิบเอกสัญญา วงค์เสือ รองปลัดเทศบาล
-ร่วมตรวจสอบความหนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ร่วมกับกองช่าง และผู้รับจ้าง
-ตามโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัลโคโรน่า 2019 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549