โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

การประเมินผลการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ขั้นพื้นฐาน)ของอปท. <25/04/51>

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายบรรเจิด สิทธิโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย ประธานกรรมการ นายนิคม ศรีสุกิจจา ท้องถิ่นอำเภอ กรรมการ นายสนั่น ศรีวงศ์วรรณ นักวิชาการ 7 ว. สถานีอนามัยตำบลตลาดขวัญ กรรมการ ได้มาประเมินผลการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.ตลาดใหญ่
 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลตลาดใหญ่ <25/04/51>

อบต.ตลาดใหญ่ ได้จัดโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลตลาดใหญ่และหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 16 - 23 มีนาคม 2551 ทั้ง 5 หมู่บ้าน
 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล "ตลาดใหญ่เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด"ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551 <15/02/51>

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล "ตลาดใหญ่เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 10 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ วัดมหาวนาภิมุข ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอดอยสะเก็ดให้เกีกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันฯ ภายในงานมีเด็ก เยาวชนประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 โครงการเรียนรู้ในสวนสัตว์ <14/01/51>

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้สนับสนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง) ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ ตามโครงการเรียนรู้ในสวนสัตว์ โดยมีเด็กนักเรียนผู้ปกครองจำนวน 42 คน ผู้ดูแลเด็ก 2 คนโดยมีนักวิชาการศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนยร่วมโครงการดังกล่าว
 โครงการตลาดใหญ่ร่วมใจต้านภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ 2551 <14/01/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดโครงการตลาดใหญ่ร่วมใจต้านภัยหนาว ประจปีงบประมาณ 2551 เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสภาวะอากาศหนาวเย็นและเพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 ณ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง- แม่ก๊ะ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาภิมุข ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
   โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2550 <14/12/50>

ด้วยในวโรกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวตำบลตลาดใหญ่พร้อมใจกันจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
     
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549