โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ก๊ะเหนือ <19/11/65>

เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้มีการจัดประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ก๊ะเหนือ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ให้การปรึกษาหารือ รับฟังปัญหาของพี่น้อง หมู่1 และพร้อมแก้ไขเรื่องดังกล่าว ณ ศาลากองทุนหมู่บ้านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <09/11/65>

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยมี นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าเยี่ยมชมเด็กๆ และร่วมฟ้อนรำวงลอยกระทง
ต่อมาคณะครูชั้นอนุบาล 1-3 และศูนย์เด็กเล็ก พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยง ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากใบตอง โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่ช่วยย่อยสลายง่าย และไม่เป็นขยะต่อแหล่งน้ำและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อสอนให้เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ช่วยกันประดิษฐ์กระทงขึ้นเอง เพื่อเตรียมกระทงที่พร้อมจะนำไปลอยกับพ่อแม่ ซึ่งทางผู้ปกครองได้ช่วยบุตรหลานเตรียมอุปกรณ์กันมาจากบ้าน อาทิ ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้สดที่หาได้ใกล้บ้านนานาชนิด ธูปเทียน ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาถึงความสำคัญของประเพณีวันลอยกระทงของไทยที่ควรรักษาไว้ พร้อมร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไว้สืบต่อให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เผยแพร่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนี้สืบไปประชุมชี้แจงและหารือการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลตลาดใหญ่) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ <07/11/65>

เมื่อวัน จันทร์ ที่7 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย
นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของ (อสม) เพื่อชี้แจงและหารือการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ
     ประชุมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลตลาดใหญ่) <03/11/65>

ประชุมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลตลาดใหญ่)
เมื่อวัน พุธ ที่3 พฤศจิกายน 2565
นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการ ใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งมี นาย ทศน์พล เอี่ยมโอษฐ์ ปลัดอำเภอประจำตำบล เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในระดับตำบล โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้นำชุมชน ปลัดเทศบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <28/10/65>

วันศุกร์ ที่28 ตุลาคม 2565
นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
พร้อมทั้ง ปลัดเทศบาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเทศบาล ได้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ที่ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ เพื่อวางแผนการ ดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ ในการเป็นฐานให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอขอบพระคุณ <28/10/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ในการสนับสนุน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ของหน่วยกู้ชีพและหน่วยกู้ภัย ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่รำวงการกุศล "กู้ชีพ กู้ภัย ตำบลตลาดใหญ่” <23/10/65>

วันอาทิตย์ ที่23 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดยนาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พร้อมใจกัน จัดงานรำวงการกุศล “กู้ชีพ กู้ภัย ตำบลตลาดใหญ่” ณ ลานอเนกประสงค์ บ้าน แม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ ๓ เพื่อระดมทุนทรัพย์ในการสนับสนุน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ของหน่วยกู้ชีพและหน่วยกู้ภัย ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและให้ ความช่วยเหลือด้านชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตำบลตลาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคต ทั้งนี้ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เชิญ ท่านฉลอง เครื่องนันตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต2 มาเป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้Big Cleaning Day หมู่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ และหมู่5 บ้านแม่จ้องเหนือ <20/10/65>

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่20 ตุลาคม 2565 เวลา9.00น.
นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day รวมพลัง ๕ ชุมชน เพื่อคนตลาดใหญ่ ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข” ร่วมกับคนในชุมชน หมู่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ และหมู่5 บ้านแม่จ้องเหนือ ช่วยกันพัฒนาชุมชน ทำความสะอาด ณ วัดมหาวนาภิมุข และบริเวณถนนสาธารณะในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับครอบครัวและชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีสิบเอก สัญญา วงค์เสือ รองปลัดเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติงาน ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง <18/10/65>

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เดินทางไปส่ง สิบเอก สัญญา วงค์เสือ รองปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งโอนย้ายไปปฏิบัติงาน ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมีนายวัน ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
   กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง “การล้างมือ 7 ขั้นตอน <15/10/65>

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00น.
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง “การล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อสุขอนามัย ปลอดภัยจากโรคติดต่อในสถานศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เนื่องจาก เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเกิดความตระหนักในการดูแลสุขอนามัยในแบบชีวิตปกติวิถีใหม่ ด้วยการ ล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคแบบสากล หรือป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Precaution) และลดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อจากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง หรือจุดสัมผัสร่วมต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน ที่ยังพบการเจ็บป่วยจากโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบตามเกณฑ์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
โดยมีการประชาสัมพันธ์
1. ประกาศเสียงตามสาย / สื่อออนไลน์
2. จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้เรื่อง “การล้างมือ ๗ ขั้นตอน เพื่อสุขอนามัย ปลอดภัยจากโรคติดต่อในสถานศึกษา” ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549