โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
E-Service.
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

นายกฯ มอบเครื่องกรองน้ำให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และแจกไอศครีมให้กับเด็กนักเรียน <14/06/66>

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ท่านนายกอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ได้มอบเครื่องกรองน้ำให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เพื่อให้เด็กเล็กได้มีน้ำดื่มที่สะอาดและมีสภาพความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น อีกทั้งยังแจกไอศครีม ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
เด็กนักเรียนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มีน้ำดื่มที่สะอาดและได้กินไอศครีมอร่อยๆ

ขอขอบพระคุณท่านนายกอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตลาดใหญ่ มา ณ โอกาสนี้ ที่ท่านให้ความสำคัญและร่วมส่งเสริมเด็กนักเรียนในตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี <03/06/66>

วันที่ 3 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566
โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด และบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 <29/05/66>

ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ "ผู้สูงอายุยุคใหม่ เสริมสร้างพลังกายใจ สู่สังคมสูงวัยสุขภาวะดี" <22/05/66>

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยนายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ "ผู้สูงอายุยุคใหม่ เสริมสร้างพลังกายใจ สู่สังคมสูงวัยสุขภาวะดี" โดยนายกเทศมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งดำเนินการโดย ชมรมผู้สูงอายุ ม.2 ต.ตลาดใหญ่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้รับความรู้และทักษะการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ตามแนวคิด ความสุข 5 มิติ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนได้ร่วมกันวางแผนเพื่อขยายผลการสร้างสังคมสูงวัยให้มีสุขภาะที่ดีสู่ชุมชนต่อไปยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่คนใหม่ <15/05/66>

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คุณครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ต้อนรับ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เนื่องในโอกาส นางสาวปาริฉัตร พอจิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เทศบาลตำบลทุ่งต้อม เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่การขุดลอกและล้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ 3 <02/05/66>

วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ทำการขุดลอก และล้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ 3 ซอย 2 เนื่องจาก มีดินโคลนอุดตันรางระบายน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้างออกตรวจสอบ และประสานงานกำนัน สมาชิกสภาในพื้นที่ ให้ดำเนินการในจุดที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากร่วมกันพัฒนา ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุด และได้ช่วยกันขุดลอกรางระบายน้ำ ต่อมาทางเทศบาลได้มีการใช้รถแรงดันน้ำล้างท่อเพื่อระบายน้ำที่มีการอุดตัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในอนาคต และเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2566 <01/05/66>

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มองค์กรและภาคประชาชนที่เสนอโครงการในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่นำเสนอรวมทั้งสิ้น 4 โครงการ เพื่อที่จะได้นำไปจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ต่อไปโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 สำหรับสุนัขและแมว <26/04/66>

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ทั้ง 5 หมู่บ้าน (5 จุดบริการ) ในตำบลตลาดใหญ่ โดย มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,000 โดส และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

หากท่านใดที่ยังไม่ได้นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง)ประจำปี 2566 <16/04/66>

ในวันที่ 15-16 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง)ประจำปี 2566 นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่ พร้อมมอบของดำหัว และร่วมขอพรจากคนเฒ่าคนแก่เพื่อความเป็นศิริมงคลและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาการประกวดส้มตำลีลา ประกวดลาบ และประกวดไก่พื้นเมือง ในวันงานแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ <12/04/66>

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ได้จัดการประกวดส้มตำลีลา,ประกวดลาบ และประกวดไก่พื้นเมือง ในวันงานแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1 การประกวดส้มตำลีลาและลาบพื้นเมือง มีผู้เข้าร่วมประกวดฯ จำนวน 5 ทีม 5 หมู่บ้าน ลีลาแต่ละทีมสร้างความสนุกสนานและสร้างสีสันเป็นอย่างมาก และการประกวดไก่พื้นเมืองมีการประกวด 2 ประเภทได้แก่ ประกวดไก่ตั้งไก่ต่อและประกวดไก่พันธุ์ การจัดการประกวดครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549