โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 

   

โครงการเรียนรู้ในสวนสัตว์ <14/01/51>

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้สนับสนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง) ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ ตามโครงการเรียนรู้ในสวนสัตว์ โดยมีเด็กนักเรียนผู้ปกครองจำนวน 42 คน ผู้ดูแลเด็ก 2 คนโดยมีนักวิชาการศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนยร่วมโครงการดังกล่าว
 โครงการตลาดใหญ่ร่วมใจต้านภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ 2551 <14/01/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดโครงการตลาดใหญ่ร่วมใจต้านภัยหนาว ประจปีงบประมาณ 2551 เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสภาวะอากาศหนาวเย็นและเพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 ณ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง- แม่ก๊ะ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาภิมุข ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
   โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2550 <14/12/50>

ด้วยในวโรกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวตำบลตลาดใหญ่พร้อมใจกันจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
     พิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา <19/10/50>

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 เวลา 09.30 น. ได้รับเกียรติจากนายอำเภอดอยสะเก็ดมาเป็นประธานเปิดพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลตลาดใหญ่ มอบให้นางสุภาพ เสียงดัง ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา
   การจัดกิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปี 2550 <15/10/50>

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2550 เวลา 19.30 - 23.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบลประจำปี 2550 วัดพรหมจริยาราม (แม่ก๊ะตลาด)ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมนี้ไดจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางคณะสงฆ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาสร้างความสมัครสมานสามัคคีในเขตตำบลตลาดใหญ่เผยแผ่ให้ความรู้แก่ประชาชน ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายนอกจากการให้ความรู้และยังมีบริการตรวจสุขภาพฟรีจากสถานีอนามัยประจำตำบลฯและการแจกของรางวัลแก่ผู้มาร่วมงาน
   โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อและผู้พิการ ต.ตลาดใหญ่2 <02/10/50>

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อและผู้พิการ ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 2550 ณ โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ ต. ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 11.00 น. ทั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่อบต.ตลาดใหญ่ ได้พบปะประชาชนเพื่อสอบถามทุกข์-สุขของชาวตำบลตลาดใหญ่.
     
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549