โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

นายกฯ เข้าร่วม “กิจกรรมประชุม สัมมนา ภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด” <17/08/66>

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วม “กิจกรรมประชุม สัมมนา ภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด” ในโครงการเสริมสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดบูธผลิตภัณฑ์แตงไทยของดีตำบลตลาดใหญ่ให้ความรู้เกี่ยวกับแตงไทย ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดแตงไทย, สบู่แตงไทย, เซรั่มผสมสารสกัดแตงไทยและได้นำขนมเทียนแตงไทยให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมความอร่อย การจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความรักษ์ท้องถิ่นและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลสุมาลีนายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 6/2566 <15/08/66>

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการให้บริการจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 <15/08/66>

เมื่อวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
นายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2566 <11/08/66>

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงพระคุณแม่ โดยกิจกรรมมีการเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ และร่วมกันทำความสะอาดวัด ลานวัดและบริเวณโดยรอบวัด ณ วัดมหาวนาภิมุข(แม่จ้อง)แจกกล้าไม้และร่วมกันทำกิจกรรม big cleaning day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 <11/08/66>

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายกอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ได้มอบกล้าไม้ให้กับประชาชนในตำบลตลาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบล และร่วมกันทำกิจกรรม big cleaning day ทำความสะอาดสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม 2566กิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ " ประจำปีงบประมาณ 2566 <07/08/66>

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 น.นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระหว่าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่, รพ.สต. บ้านแม่ก๊ะ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาเทศบาล และ อสม. ตำบลตลาดใหญ่ และนายกฯ ได้มอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ตัวแทนทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการระบาดของไข้เลือดออกเป็นอย่างมากจึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้น ซึ่งการดำเนินการรณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายถือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งสาธารณสุขเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และยึดถือการปฏิบัติงานตามมาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในตำบลตลาดใหญ่ประจำทุกปี

สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกนี้จัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายอันเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ลดอัตราการเกิดและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ เป็นแกนนำ สำรวจ กำจัด ใส่ทรายอะเบทและให้ความรู้แก่ประชาชนทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 <28/07/66>

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 <27/07/66>

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ และคณะศรัทธาประชาชนชาวตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

โดยเคลื่อนขบวนรถแห่เทียนไปรอบตำบลตลาดใหญ่ และเดินขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง) เพื่อถวายเทียนพรรษา และนายกฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบ “งดเหล้า ไม่เมา ตลอดชีวิต” ให้กับบุคคลต้นแบบในตำบล 4 ท่าน

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสืบทอดประเพณีของชาวพุทธ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ร่วมทำบุญ รักษาศีล ทำความดีด้วยการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวงในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 5/2566 <26/07/66>

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มองค์กรและภาคประชาชนที่เสนอโครงการในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่นำเสนอรวมทั้งสิ้น 1 โครงการ เพื่อที่จะได้นำไปจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ต่อไปการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เพื่อเตรียมการร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน <24/07/66>

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมการร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน นำโดยนายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษา และเตรียมจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยมอบหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายทราบและแจ้งกำหนดการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการเทศบาลพบประชาชน และให้แต่ละส่วนงานได้แจ้งปัญหาพร้อมทั้งนำเสนอให้ที่ประชุมทราบและวางแผนการดำเนินการ รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549