โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ "ผู้สูงอายุยุคใหม่ เสริมสร้างพลังกายใจ สู่สังคมสูงวัยสุขภาวะดี" <22/05/66>

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมด้วยนายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ "ผู้สูงอายุยุคใหม่ เสริมสร้างพลังกายใจ สู่สังคมสูงวัยสุขภาวะดี" โดยนายกเทศมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งดำเนินการโดย ชมรมผู้สูงอายุ ม.2 ต.ตลาดใหญ่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้รับความรู้และทักษะการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ตามแนวคิด ความสุข 5 มิติ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนได้ร่วมกันวางแผนเพื่อขยายผลการสร้างสังคมสูงวัยให้มีสุขภาะที่ดีสู่ชุมชนต่อไปยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่คนใหม่ <15/05/66>

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คุณครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ต้อนรับ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เนื่องในโอกาส นางสาวปาริฉัตร พอจิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เทศบาลตำบลทุ่งต้อม เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่การขุดลอกและล้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ 3 <02/05/66>

วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ทำการขุดลอก และล้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ 3 ซอย 2 เนื่องจาก มีดินโคลนอุดตันรางระบายน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้างออกตรวจสอบ และประสานงานกำนัน สมาชิกสภาในพื้นที่ ให้ดำเนินการในจุดที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากร่วมกันพัฒนา ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุด และได้ช่วยกันขุดลอกรางระบายน้ำ ต่อมาทางเทศบาลได้มีการใช้รถแรงดันน้ำล้างท่อเพื่อระบายน้ำที่มีการอุดตัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในอนาคต และเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2566 <01/05/66>

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มองค์กรและภาคประชาชนที่เสนอโครงการในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่นำเสนอรวมทั้งสิ้น 4 โครงการ เพื่อที่จะได้นำไปจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ต่อไปโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 สำหรับสุนัขและแมว <26/04/66>

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ทั้ง 5 หมู่บ้าน (5 จุดบริการ) ในตำบลตลาดใหญ่ โดย มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,000 โดส และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

หากท่านใดที่ยังไม่ได้นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง)ประจำปี 2566 <16/04/66>

ในวันที่ 15-16 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง)ประจำปี 2566 นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่ พร้อมมอบของดำหัว และร่วมขอพรจากคนเฒ่าคนแก่เพื่อความเป็นศิริมงคลและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาการประกวดส้มตำลีลา ประกวดลาบ และประกวดไก่พื้นเมือง ในวันงานแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ <12/04/66>

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ได้จัดการประกวดส้มตำลีลา,ประกวดลาบ และประกวดไก่พื้นเมือง ในวันงานแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ ครั้งที่ 1 การประกวดส้มตำลีลาและลาบพื้นเมือง มีผู้เข้าร่วมประกวดฯ จำนวน 5 ทีม 5 หมู่บ้าน ลีลาแต่ละทีมสร้างความสนุกสนานและสร้างสีสันเป็นอย่างมาก และการประกวดไก่พื้นเมืองมีการประกวด 2 ประเภทได้แก่ ประกวดไก่ตั้งไก่ต่อและประกวดไก่พันธุ์ การจัดการประกวดครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปเปิด"จุดบริการ/ด่านชุมชน"ตำบลตลาดใหญ่ <11/04/66>

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิด"จุดบริการ/ด่านชุมชน"ตำบลตลาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการร่วมกันป้องกัน และลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน แนะนำ ตักเตือน พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปอย่างปลอดภัย โดยบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอดอยสะเก็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ก๊ะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสภาเทศบาล อสม. อปพร. รวมถึงจุดบริการศูนย์ปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่การประกวดแข่งขันทำขนมแตงไทย (ขนมเทียนแตงไทย)ในงานวันแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ <10/04/66>

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดการประกวดแข่งขันทำขนมแตงไทย (ขนมเทียนแตงไทย)ในงานวันแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่โดยมีทีมการแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม (5 หมู่บ้าน) เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์แตงไทยพืชท้องถิ่น
ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศได้แก่ หมู่ที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 1
 งานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในการจัดงานวันแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ <09/04/66>

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 7.30 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในการจัดงานวันแตงไทยและของดีตำบลตลาดใหญ่ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2566 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549