โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2550 <14/12/50>

ด้วยในวโรกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวตำบลตลาดใหญ่พร้อมใจกันจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
     พิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา <19/10/50>

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 เวลา 09.30 น. ได้รับเกียรติจากนายอำเภอดอยสะเก็ดมาเป็นประธานเปิดพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลตลาดใหญ่ มอบให้นางสุภาพ เสียงดัง ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา
   การจัดกิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปี 2550 <15/10/50>

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2550 เวลา 19.30 - 23.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบลประจำปี 2550 วัดพรหมจริยาราม (แม่ก๊ะตลาด)ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมนี้ไดจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางคณะสงฆ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาสร้างความสมัครสมานสามัคคีในเขตตำบลตลาดใหญ่เผยแผ่ให้ความรู้แก่ประชาชน ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายนอกจากการให้ความรู้และยังมีบริการตรวจสุขภาพฟรีจากสถานีอนามัยประจำตำบลฯและการแจกของรางวัลแก่ผู้มาร่วมงาน
   โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อและผู้พิการ ต.ตลาดใหญ่2 <02/10/50>

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อและผู้พิการ ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 2550 ณ โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ ต. ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 11.00 น. ทั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่อบต.ตลาดใหญ่ ได้พบปะประชาชนเพื่อสอบถามทุกข์-สุขของชาวตำบลตลาดใหญ่.
     โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ <24/09/50>

อบต.ตลาดใหญ่ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขและประชาชน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายณรงค์ ยอดแก้วเรือง เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายนิคม ศรีสุกิจจา ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด และดต.สมบุญณ ใจมา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี2550 <21/09/50>

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 อบต.ตลาดใหญ่ได้นำผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ - น้ำพุร้อนสันกำแพง ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี 2550 การไปครั้งนี้ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และทีม อสม.คอยดูแลตลอดกิจกรรม
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549