โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

พิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา <19/10/50>

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 เวลา 09.30 น. ได้รับเกียรติจากนายอำเภอดอยสะเก็ดมาเป็นประธานเปิดพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลตลาดใหญ่ มอบให้นางสุภาพ เสียงดัง ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา
   การจัดกิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปี 2550 <15/10/50>

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2550 เวลา 19.30 - 23.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบลประจำปี 2550 วัดพรหมจริยาราม (แม่ก๊ะตลาด)ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมนี้ไดจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางคณะสงฆ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาสร้างความสมัครสมานสามัคคีในเขตตำบลตลาดใหญ่เผยแผ่ให้ความรู้แก่ประชาชน ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายนอกจากการให้ความรู้และยังมีบริการตรวจสุขภาพฟรีจากสถานีอนามัยประจำตำบลฯและการแจกของรางวัลแก่ผู้มาร่วมงาน
   โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อและผู้พิการ ต.ตลาดใหญ่2 <02/10/50>

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อและผู้พิการ ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 2550 ณ โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ ต. ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 11.00 น. ทั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่อบต.ตลาดใหญ่ ได้พบปะประชาชนเพื่อสอบถามทุกข์-สุขของชาวตำบลตลาดใหญ่.
     โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ <24/09/50>

อบต.ตลาดใหญ่ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขและประชาชน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายณรงค์ ยอดแก้วเรือง เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายนิคม ศรีสุกิจจา ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด และดต.สมบุญณ ใจมา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี2550 <21/09/50>

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 อบต.ตลาดใหญ่ได้นำผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ - น้ำพุร้อนสันกำแพง ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี 2550 การไปครั้งนี้ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และทีม อสม.คอยดูแลตลอดกิจกรรม
 โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <22/08/50>

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 - 15.00 น. คณะผู้บริหารอบต.ตลาดใหญ่ ประกอบด้วยรองนายกสุบรรณ เขื่อนแก้ว นายพรเทพ เดชวงศ์ญา เลขานุการฯ นายอัฐ ชัยมงคล ปลัดอบต. นางลภัสรดา คุณยศยิ่ง นักวิชาการศึกษา , คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,ผู้ดูแลเด็ก รวมจำนวน 10 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.สันปูเลย และโรงเรียนบ้านเชิงดอย เพื่อศึกษาด้านการจัดการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาภิมุข(แม่จ้อง) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก 2 หน่วยงานเป็นอย่างดียิ่ง
   
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549