โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 

   

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ <24/09/50>

อบต.ตลาดใหญ่ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขและประชาชน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายณรงค์ ยอดแก้วเรือง เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายนิคม ศรีสุกิจจา ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด และดต.สมบุญณ ใจมา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี2550 <21/09/50>

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 อบต.ตลาดใหญ่ได้นำผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ - น้ำพุร้อนสันกำแพง ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี 2550 การไปครั้งนี้ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และทีม อสม.คอยดูแลตลอดกิจกรรม
 โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <22/08/50>

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 - 15.00 น. คณะผู้บริหารอบต.ตลาดใหญ่ ประกอบด้วยรองนายกสุบรรณ เขื่อนแก้ว นายพรเทพ เดชวงศ์ญา เลขานุการฯ นายอัฐ ชัยมงคล ปลัดอบต. นางลภัสรดา คุณยศยิ่ง นักวิชาการศึกษา , คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,ผู้ดูแลเด็ก รวมจำนวน 10 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.สันปูเลย และโรงเรียนบ้านเชิงดอย เพื่อศึกษาด้านการจัดการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาภิมุข(แม่จ้อง) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก 2 หน่วยงานเป็นอย่างดียิ่ง
   กิจกรรมวันแม่"12สิงหามหาราชินี" ของตำบลตลาดใหญ่ <16/08/50>

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ จึงได้กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี 2549 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข(วัดแม่จ้อง) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยการร่วมมือของวัดมหาวนาภิมุขและโรงเรียนบ้านแม่จ้อง และชุมชน มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและการร่วมลงนามถวายพระพรฯ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จ้อง โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาภิมุข ตลอดจนการมอบเกียรติบัตรประกาศคุณของผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นในด้านต่างๆ
     ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา <16/08/50>

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง อำเภอดอยสะเก็ด จึงได้กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี 2550 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2550 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม คุณแม่วรรณี ปัทมอดิสัย วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ นำทีมโดยนายกอบต. รองนายก อบต. สมาชิก ส.อบต.ตลอดจนพนักงานส่วนตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
   อบต.ตลาดใหญ่ รับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการฯ <26/07/50>

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550

คณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Core team )
"Core team" ประกอบด้วย
ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด
ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม
ท้องถิ่นอำเภอสะเมิง
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เดินทางมาตรวจรับรองมาตรฐานการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550
4 ด้าน
1. ด้านการบริหารงานตามระเบียบกฎหมาย
2. ด้านการเงิน การคลัง
3. ด้านบริการประชาชน
4. ด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการประเมิน อบต. ตลาดใหญ่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน เกิน 60%
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549