โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

พิธีเปิดโครงการรักการอ่านของสมาคมครู ศรีนครพิงค์เครือข่ายอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ เครือข่ายเชียงใหม่อ่าน <26/03/65>

เมื่อวัน เสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ และนางสาวดาริกา จันทร์จริง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เข้าร่วม
&#127880;พิธีเปิดโครงการรักการอ่านของสมาคมครู ศรีนครพิงค์เครือข่ายอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ เครือข่ายเชียงใหม่อ่าน ได้จัดกิจกรรมอบรมครู ครูผู้ดูแลเด็กของอำเภอดอยสะเก็ด “เพื่อสร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญในการใช้นิทานเพื่อพัฒนาเด็ก ให้กับครู ครูผู้ดูแลเด็กของอำเภอดอยสะเก็ด การสร้างเครือข่ายของครู ภายในอำเภอดอยสะเก็ด สร้างเครือข่ายการร่วมมือกับองค์กรอิสระภายนอก ของครูในอำเภอดอยสะเก็ด และรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูที่ได้นำสื่อการเรียนการสอนของตนเอง มาจัดนิทรรศการเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน"
พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่เข้าร่วมอบรม นำโดย ครูวิไล คุณยศยิ่ง และคณะครูสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ วัดแม่อ้อยเงินใต้ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี นายพิเชษฐ์ สกุลสรรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด และ นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการบ้านพอเพียงชนบท เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ปี65 <25/03/65>

วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ อสม. และผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชุน ได้เข้าร่วมประชุม
โครงการบ้านพอเพียงชนบท เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ปี65
นำโดย นายทรงพล เขตคาม ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำคำของบประมาณ
จากทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนผู้ที่มี
รายได้น้อยและประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่สามารถ
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเองได้ เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอ
จึงได้มีการคัดเลือกครัวเรือนที่
ประสบปัญหาจากในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง
     ประชุมชี้แจงรณรงค์สนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนโควิค-19 กลุ่ม 608 <24/03/65>

24 มีนาคม 2565 เวลา 10:00-12:00 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลตลาดใหญ่ เรื่อง ประชุมชี้แจงรณรงค์สนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนโควิค-19 กลุ่ม 608 ผ่านกลไลกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings โดยมี ปลัดเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล อสม.
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชุน และผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 <24/03/65>

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
นำโดยนางทิพวรรณ ปัญญา ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลัง
ได้ต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ซึ่งจัดทําแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
นำโดย
นางสาวณัฐรดา นวลละออง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายพงศ์สรรค์ ประดับรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางอัญชุลี ปินตานุกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โดยได้ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จากการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อบคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน <23/03/65>

เมื่อวัน อังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อติดตาม และดำเนินการตาม โครงการพัฒนาต่างๆ ที่ทางเทศบาลได้วางไว้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเรียบร้อยในการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุงในการให้บริการแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 26 คน <19/03/65>

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 26 คน ตามโครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ โดยมี นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนในครั้งนี้

กิจกรรมประกอบด้วย

-การมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน
-นายกอาทิตย์ ยอดคำลือ กล่าวอวยพร
-การมัดมือของคณะครูและผู้บริหารให้ขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียน
-คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ปิดท้ายด้วยการแจกไอศครีม น้ำอัดลม และเฟรนช์ฟรายส์)

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขออวยพรให้เด็กทุกคน มีอนาคตที่สดใส เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและปิดศพ พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน) <18/03/65>

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 12:30 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข (วัดแม่จ้อง) 142 บ้านแม่จ้อง หมู่ที่ 4 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ คณะสงฆ์ ลูกศิษย์ศรัทธาสาธุชน และพุทธศาสนิกชน ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและปิดศพ พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน) สุมานะ อายุ 75 ปี 55 พรรษา อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาภิมุข (วัดแม่จ้อง) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด โดยมี พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งภายในวัด มีการจัดโรงทานให้ผู้ที่ให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้อาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานสรุปภารกิจ 3 วัน ขุดลอกรางระบายน้ำ <17/03/65>

ภารกิจ ขุดลอกรางระบายน้ำอุดตัน บ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14-16 มีนาคม 2565
ซึ่งมีการหมักหมม เศษหิน ดิน ทราย น้ำเน่าเหม็น ส่งผลให้ราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ประสบปัญหากลิ่นเน่าเหม็นเป็นเวลานานนับสิบ10ปี ต่อมานาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้มอบหมาย ให้ นายสุทัศน์ โพศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ประสานงาน ขอความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และกรมทางหลวงชนบท แขวงการทางดอยสะเก็ด โดยขอกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการล้างท่อ และตักโคลนรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งภารกิจในครั้งนี้ ลุล่วงไปด้วยดี เศษหิน ดิน ทราย ที่อุดตัน สะสมเป็นจำนวนมาก
น้ำที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ได้ลดลงเป็นอย่างมาก
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงขอขอบพระคุณ หน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น กรมทางหลวง ที่มาเปิดรางระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่นำรถดูดโคลนมาดำเนินการล้างรางระบายน้ำ และบุคลากรทุกๆท่านที่ได้มีส่วนร่วมภารกิจในครั้งนี้ภารกิจวันนี้ <16/03/65>

เวลา9:15 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ นำคณะข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาด วัดสุนทรศิริ (วันแม่ก๊ะใต้) หมู่ที่ 3 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565
เวลา 10.30 น ร่วมมอบถุงยังชีพของสภากาชาติไทยให้ผู้กักตัวเสี่ยงสูง หมู่ที่ 1 จำนวน 3 ราย
เวลา11.30 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การขุดลอกล้างรางระบายน้ำหมู่ที่2 วันที่3ในการทำภารกิจ
“ขอขอบคุณ ทุกๆท่านที่ได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมในวันนี้ และขอขอบพระคุณ กรมทางหลวง ที่มาเปิดรางระบายน้ำและขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นำรถดูดโคลนมาดำเนินการล้างระบายน้ำ”
อาทิตย์ ยอดคำลือ
(นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่)เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เป็นเจ้าภาพร่วม และได้เข้าร่วมฟังอภิธรรมในการบำเพ็ญกุศลศพ พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน) สุมานะ อายุ 75 ปี 55 พรรษา ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง) <16/03/65>

วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 19:30 น. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วม ฟังสวดอภิธรรมในการบำเพ็ญกุศลศพ พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน) สุมานะ อายุ 75 ปี 55 พรรษา ณ วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง) เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพร่วม โดยมี นายสุชาติ ปกเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง และนางสาวดาริกา จันทร์จริง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตย
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549