โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
E-Service.
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โครงการคัดแยกขยะ โดยได้ดำเนินการสร้างตู้ทิ้งขยะอันตราย นำไปติดตั้งไว้ หมู่บ้านละ 1 ตู้ <16/09/65>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะ โดยได้ดำเนินการสร้างตู้ทิ้งขยะอันตราย นำไปติดตั้งไว้ หมู่บ้านละ 1 ตู้
จัดเก็บขยะอันตรายเฉพาะ ประเภท
-หลอดไฟ
-กระป๋องสเปรย์
-ขวดบรรจุสารเคมี
-ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่

ไม่รับจัดเก็บขยะอันตราย ประเภท
แก้วแตก ขวดแตก และกระจกแตก
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่รับกำจัดขยะอันตรายประเภทนี้
เพื่อเป็นการส่งเสริม รณรงค์ให้ประชาชนได้สร้างจิตสำนึกและร่วมกันคัดแยกขยะอันตราย เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงขอส่งมอบตู้ทิ้งขยะอันตรายให้กับหมู่บ้านในตำบลตลาดใหญ่ ทั้ง 5 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านละ 1 ตู้ เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทำการคัดแยกขยะอันตรายและทิ้งลงในตู้ทิ้งขยะอันตรายแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง ขอความร่วมมือด้วยนะคะประชุม ชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ ของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ เพื่อทำโครงการธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ <08/09/65>

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักพัฒนาสังคม ประธานชมชุนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมการประชุม ชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ ของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ เพื่อทำโครงการธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ โดยมีวิทยากร จากเทศบาลตำบลสง่าบ้านมาแลกเปลี่ยนและให้ความรู้เรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
-ซึ่งโครงการนี้ได้สะท้อนเจตนารมณ์และพันธะร่วมกันของสังคม ให้สังคมสามารถนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทาง ในการกำหนด ทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้ การจัดทำธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพของ ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ต้องไม่ขัดแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ แห่งชาติ “คณะกรรมการจัดทำ ธรรมนูญสุขภาพตำบลตลาดใหญ่” ได้เสนอหลักการมีส่วนร่วม โดยการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากภาคี เครือข่าย แกนนำชุมชน แกนนำท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการ และการจัดการ ความรู้เป็นฐานสำคัญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Zoom <06/09/65>

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
พร้อมทั้ง คณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตลาดใหญ่ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ อสม. ปลัดเทศบาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการสาธารณะสุข ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Zoom
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
จัดประชุมขึ้นเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โดย นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) <31/08/65>

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
มอบหมายให้ นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ สิบเอกสัญญา วงค์เสือ รองปลัดเทศบาล ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เหล่านักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยมี นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ
-โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กปฐมวัย ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ใน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ จำนวน ๔๖ คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และกิจกรรม ลูกเสือน้อย การจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย จะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมตาม ฐานแต่ละฐานอย่างหลากหลาย เด็กจะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม และการทดลอง ทำอาหารด้วยตนเอง โดยในแต่ละฐานมีการสอดแทรกเนื้อหาและทักษะ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น ต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของเด็กปฐมวัย ผ่านการทำกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้โครงการค่ายการเรียนรู้ปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <26/08/65>

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้ง นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ สิบเอกสัญญา วงค์เสือ รองปลัดเทศบาล ครู บุคลากร เหล่านักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการค่ายการเรียนรู้ปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ให้เรียนรู้ในด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะในการยืดยุ่นร่างกาย และการเล่นอิสระในเด็กปฐมวัย โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่เป็นประเปิดพิธีในครั้งนี้การตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ <23/08/65>

เมื่อวันอังคาร ที่23 พฤษภาคม 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์นำรถกระเช้ามาช่วยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ อันจะเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินชาวบ้าน และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้
ทั้งนี้เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลสำราญราษฏร์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้างทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือทำให้การปฏิบัติงานในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณค่ะ
   การขุดลอก และล้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ก๊ะเหนือ หมู่ที่1 <22/08/65>

เมื่อวันจันทร์ ที่22 สิงหาคม 2565
มีการขุดลอก และล้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ก๊ะเหนือ หมู่ที่1 เนื่องจาก มีผู้ร้องเรียนเรื่องดินโคลนอุดตันรางระบายน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้างออกตรวจสอบ และประสานงานกำนัน สมาชิกสภาในพื้นที่ ให้ดำเนินการในจุดที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากร่วมกันพัฒนา / ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุด และได้ช่วยกันขุดลอกรางระบายน้ำ ต่อมาทางเทศบาลได้มีการใช้รถแรงดันน้ำล้างท่อเพื่อระบายน้ำที่มีการอุดตัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในอนาคต และเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <19/08/65>

การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่กิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <17/08/65>

เมื่อวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ สังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และปลูกผักสวนครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพรรษา 90 พรรษา <11/08/65>

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น.
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
ร่วมทำบุญตักบาตรกับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ต่อมาได้มอบหมายให้ นายเจริญ วีระฤทธิ์พันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานเปิดพิธีและเข้าร่วม กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และปลูกผักสวนครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549