โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากการระบาดของเพลี้ย <05/10/55>

นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบสารเคมีกำจัดเพลี้ยให้แก่ตัวแทนเกษตรกร และตัวแทนหมู่บ้าน
 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล <16/10/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ คน เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) ประจำปี 2554 <10/09/54>

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาได้เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่ง พุทธสาสนิกชนชาวไทย พร้อมใจกันประกอบกิจกรรมอันเป็นกุศลสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลตลาดใหญ่และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ขึ้น เพื่อเป็นผู้นำในการออกปฏิบัติศาสนกิจ เผยแพร่ธรรม แก่ประชาชนในเขตตำบลตลาดใหญ่ ซึ่งในปีนี้เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2554 ณ วัดศรีชยารามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ(12สิงหามหาราชินี)ตำบลตลาดใหญ่ประจำปี 2553 <12/08/54>

ด้วยในวโรกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับคณะสงฏ์ตำบลตลาดใหญ่สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวตำบลตลาดใหญ่ จึงพร้อมใจกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ(12สิงหามหาราชินี)ประจำปี2554 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ากิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช <05/12/53>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โดยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร จัดแสดงนิทรรศการ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังได้มีการมอบรางวัลพ่อดีเด่นประจำปี 2553 ซึ่งในงานได้มีผู้นำชุมชน ประชาชนและข้าราชการจากหน่วยงานต่างเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโครงการจัดงานประเพณียี่เป็งและการสืบชะตาลำน้ำ <21/11/53>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งและสืบชะตาลำน้ำตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและเพื่อให้เด็ก - เยาวชนและประชาชนเรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกของไทย ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เริ่มงานตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงใหญ่ ประกวดขบวนแห่กระทงและประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
   
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549