โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 

   

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช <05/12/53>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โดยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร จัดแสดงนิทรรศการ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังได้มีการมอบรางวัลพ่อดีเด่นประจำปี 2553 ซึ่งในงานได้มีผู้นำชุมชน ประชาชนและข้าราชการจากหน่วยงานต่างเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโครงการจัดงานประเพณียี่เป็งและการสืบชะตาลำน้ำ <21/11/53>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งและสืบชะตาลำน้ำตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและเพื่อให้เด็ก - เยาวชนและประชาชนเรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกของไทย ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เริ่มงานตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงใหญ่ ประกวดขบวนแห่กระทงและประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
   การอบรม OTOS <18/09/53>
โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <14/09/53>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯได้ศึกษาการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นที่มีความพร้อมและการพัฒนามากกว่าและนำมาปรับใช้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาภิมุขและครูผู้ดูแลเด็กนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการทำงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร ตำบลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
     โครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี 2553 <27/07/53>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษา
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งยังเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป
     งานแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ประจำปี 2553 <24/05/53>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ ฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชน เข้าร่วมงานประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ประจำปี 2553 โดยในงานได้มีการเดินขบวนของกลุ่มหน่วยงานราชการสาวนต่างๆ และได้มีการจัดประกวดขบวนแห่ของหน่วยงานต่างๆ
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549