โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล <16/10/54>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ คน เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) ประจำปี 2554 <10/09/54>

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาได้เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่ง พุทธสาสนิกชนชาวไทย พร้อมใจกันประกอบกิจกรรมอันเป็นกุศลสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลตลาดใหญ่และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ขึ้น เพื่อเป็นผู้นำในการออกปฏิบัติศาสนกิจ เผยแพร่ธรรม แก่ประชาชนในเขตตำบลตลาดใหญ่ ซึ่งในปีนี้เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2554 ณ วัดศรีชยารามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ(12สิงหามหาราชินี)ตำบลตลาดใหญ่ประจำปี 2553 <12/08/54>

ด้วยในวโรกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ร่วมกับคณะสงฏ์ตำบลตลาดใหญ่สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวตำบลตลาดใหญ่ จึงพร้อมใจกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ(12สิงหามหาราชินี)ประจำปี2554 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ากิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช <05/12/53>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โดยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร จัดแสดงนิทรรศการ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังได้มีการมอบรางวัลพ่อดีเด่นประจำปี 2553 ซึ่งในงานได้มีผู้นำชุมชน ประชาชนและข้าราชการจากหน่วยงานต่างเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโครงการจัดงานประเพณียี่เป็งและการสืบชะตาลำน้ำ <21/11/53>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งและสืบชะตาลำน้ำตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและเพื่อให้เด็ก - เยาวชนและประชาชนเรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกของไทย ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เริ่มงานตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงใหญ่ ประกวดขบวนแห่กระทงและประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
   การอบรม OTOS <18/09/53>

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549