โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) <31/08/65>

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
มอบหมายให้ นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ สิบเอกสัญญา วงค์เสือ รองปลัดเทศบาล ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เหล่านักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดยมี นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ
-โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กปฐมวัย ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ใน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ จำนวน ๔๖ คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และกิจกรรม ลูกเสือน้อย การจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย จะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมตาม ฐานแต่ละฐานอย่างหลากหลาย เด็กจะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม และการทดลอง ทำอาหารด้วยตนเอง โดยในแต่ละฐานมีการสอดแทรกเนื้อหาและทักษะ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น ต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของเด็กปฐมวัย ผ่านการทำกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้โครงการค่ายการเรียนรู้ปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <26/08/65>

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้ง นายเจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ สิบเอกสัญญา วงค์เสือ รองปลัดเทศบาล ครู บุคลากร เหล่านักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการค่ายการเรียนรู้ปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ให้เรียนรู้ในด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะในการยืดยุ่นร่างกาย และการเล่นอิสระในเด็กปฐมวัย โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่เป็นประเปิดพิธีในครั้งนี้การตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ <23/08/65>

เมื่อวันอังคาร ที่23 พฤษภาคม 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์นำรถกระเช้ามาช่วยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ อันจะเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินชาวบ้าน และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้
ทั้งนี้เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลสำราญราษฏร์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้างทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือทำให้การปฏิบัติงานในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณค่ะ
   การขุดลอก และล้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ก๊ะเหนือ หมู่ที่1 <22/08/65>

เมื่อวันจันทร์ ที่22 สิงหาคม 2565
มีการขุดลอก และล้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ก๊ะเหนือ หมู่ที่1 เนื่องจาก มีผู้ร้องเรียนเรื่องดินโคลนอุดตันรางระบายน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้างออกตรวจสอบ และประสานงานกำนัน สมาชิกสภาในพื้นที่ ให้ดำเนินการในจุดที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากร่วมกันพัฒนา / ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุด และได้ช่วยกันขุดลอกรางระบายน้ำ ต่อมาทางเทศบาลได้มีการใช้รถแรงดันน้ำล้างท่อเพื่อระบายน้ำที่มีการอุดตัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในอนาคต และเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <19/08/65>

การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่กิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <17/08/65>

เมื่อวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ สังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และปลูกผักสวนครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพรรษา 90 พรรษา <11/08/65>

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น.
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
ร่วมทำบุญตักบาตรกับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ต่อมาได้มอบหมายให้ นายเจริญ วีระฤทธิ์พันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นประธานเปิดพิธีและเข้าร่วม กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และปลูกผักสวนครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565“รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น <11/08/65>

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น ณ สนามกีฬา เทศบาลตำบลตลาดใหญ่กิจกรรมตามโครงการวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ <09/08/65>

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดยนาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ต้อนรับคณะทีมงานชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 4 เชียงใหม่ จัดทำกิจกรรมตามโครงการวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์
ซึ่งมีสื่อมวลชนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ สร้างความ สนุกสนานในการอบรม สอดแทรกความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ อันตรายที่ลักลอบใส่สารสเตียรอยด์เป็นอย่างดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการวัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อต่อยอดกิจกรรมและพัฒนากระบวนการเรียน การสอนในกลุ่มผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนค้นหาผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ป่วยที่ตก เป็นเหยื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายที่ลักลอบใส่สารสเตียรอยด์การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ 2565 <07/08/65>

วันอาทิตย์ ที่7 สิงหาคม 2565
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ 2565 โดยทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้มอบหมายให้กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันทักษะ จัดทำบูธ แนะนำมาตรฐานด้านต่างๆ และส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาล ลงแข่งขันทักษาวิชาการ ทั้งหมด 6 รายการ ได้แก่
1. เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้รางวัล ชมเชย
2. คัดลายมือ ป.1-3 โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
3. คัดลายมือ ป.4-6 โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
4. ต่อตัวต่อเสริมทักษา อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ1
5. วาดภาพระบายสี ป.1-3 โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ได้รางวัล รองชนะเริศอันดับ 2
6. ทักษาคอมพิวเตอร์ ป.4-6 โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จัดการแข่งขันทักษาวิชาการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพในการจัด การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
#ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
#กองการศึกษาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 
Copy right ©2006-2023 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549