โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โครงการจัดกิจกรรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น การนวดกดจุด <14/03/50>

เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่กับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดอยสะเก็ด ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ได้แก่ตำบลตลาดใหญ่ซึ่งมีความต้องการในการรับฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การนวดกดจุด หลักสูตร 60 ชั่วโมง จึงได้จัดให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมฯดังกล่าว เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 - 21 มีนาคม 2550 เวลา 19.00 - 22.00 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข ( แม่จ้อง ) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายในตำบลตลาดใหญ่เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550 <21/02/50>

ภาพบรรยากาศงานกีฬาภายในตำบลตลาดใหญ่เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2550 ณ สนามกีฬาวัดมหาวนาภิมุข งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนตำบลตลาดใหญ่และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอย่างดี โดยมีนายสรุศักดิ์ เจริญศิริโชติ นายอำเภอดอยสะเก็ด ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานกีฬาฯ ส่วนภาคเอกชนได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหาร ห้างบิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ มาร่วมแข่งขันฟุตบอล และนำอุปกรณ์กีฬา และสิ่งของต่างๆมามอบให้อบต. ครั้งนี้ ในนามผู้บริหารอบต. พนักงานส่วนตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ตลอดจนประชาชนตำบลตลาดใหญ่ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอดการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา ผู้ติดเชื้อ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 <20/01/50>

การมอบเบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำงวดที่ 1 (ตุลาคม 49 - ธันวาคม 49 ) วันที่ 19 มกราคม 2550
 โครงการตลาดใหญ่ร่วมใจต้านภัยหนาว <11/01/50>

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว
     
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13]  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549