โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น นวดแผนไทย <12/04/50>

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ณ วัดมหาวนาภิมุข ( แม่จ้อง ) ตำบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีการปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้น นวดแผนไทย ภายในงานมีการบริการนวดฟรีสำหรับผู้ที่สนใจรับบริการ เป็นที่นิยมยกย่องว่า เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านที่สนใจได้มีความรู้ติดตัวสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้
   โครงการจัดกิจกรรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น การนวดกดจุด <14/03/50>

เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่กับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดอยสะเก็ด ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ได้แก่ตำบลตลาดใหญ่ซึ่งมีความต้องการในการรับฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การนวดกดจุด หลักสูตร 60 ชั่วโมง จึงได้จัดให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมฯดังกล่าว เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 - 21 มีนาคม 2550 เวลา 19.00 - 22.00 น. ณ วัดมหาวนาภิมุข ( แม่จ้อง ) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายในตำบลตลาดใหญ่เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550 <21/02/50>

ภาพบรรยากาศงานกีฬาภายในตำบลตลาดใหญ่เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2550 ณ สนามกีฬาวัดมหาวนาภิมุข งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนตำบลตลาดใหญ่และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอย่างดี โดยมีนายสรุศักดิ์ เจริญศิริโชติ นายอำเภอดอยสะเก็ด ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานกีฬาฯ ส่วนภาคเอกชนได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหาร ห้างบิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ มาร่วมแข่งขันฟุตบอล และนำอุปกรณ์กีฬา และสิ่งของต่างๆมามอบให้อบต. ครั้งนี้ ในนามผู้บริหารอบต. พนักงานส่วนตำบลตลาดใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ตลอดจนประชาชนตำบลตลาดใหญ่ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอดการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา ผู้ติดเชื้อ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 <20/01/50>

การมอบเบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำงวดที่ 1 (ตุลาคม 49 - ธันวาคม 49 ) วันที่ 19 มกราคม 2550
 โครงการตลาดใหญ่ร่วมใจต้านภัยหนาว <11/01/50>

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว
     
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13]  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549