โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการใช้งาน e-service (OSS)
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร <22/12/65>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้จัดกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
โดยให้เด็กๆปลูกผักต่างๆไว้ และคอยติดตามการเจริญเติบโตของพืชผักตามขั้นตอน เพื่อให้เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น <08/12/65>

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร <05/12/65>

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08:20น.
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นาย เจริญ วีระฤทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ <29/11/65>

การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
วันพุธ ที่30 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ และหมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ <28/11/65>

วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ พร้อมคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ และหมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ
1. ประชาคมจัดทำแผนงานโครงการ
2. ชี้แจงแผนงานโครงการ ต่างๆ รับฟังปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน
3. โครงการ ขยะเปียก
4. โครงการ ธรรมนูญสุขภาพตำบล
5. ทางวัด แม่จ้อง ประชุมชี้แจงการทำบุญกฐินวางแผนงาน พระราชทานเพลิงศพ และอื่นๆ
ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดมหาวนาภิมุขกิจกรรมให้เด็กนักเรียนปลูกผักสวนครัว <24/11/65>

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ได้จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนปลูกผักสวนครัว เพื่อให้น้องๆหนูๆ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังการรักษ์ธรรมชาติ รู้จักการทำงานช่วยกับเพื่อน ให้มีความรับผิดชอบ และดูแลรักษาผักสวนครัวที่ตนเองปลูก
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด <20/11/65>

เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้มีการจัดประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ให้การปรึกษาหารือ รับฟังปัญหาของพี่น้อง หมู่2 และพร้อมแก้ไขเรื่องดังกล่าว ณ ศาลากองทุนหมู่บ้านประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ก๊ะเหนือ <19/11/65>

เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ได้มีการจัดประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ก๊ะเหนือ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ให้การปรึกษาหารือ รับฟังปัญหาของพี่น้อง หมู่1 และพร้อมแก้ไขเรื่องดังกล่าว ณ ศาลากองทุนหมู่บ้านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <09/11/65>

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยมี นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ได้เข้าเยี่ยมชมเด็กๆ และร่วมฟ้อนรำวงลอยกระทง
ต่อมาคณะครูชั้นอนุบาล 1-3 และศูนย์เด็กเล็ก พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยง ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากใบตอง โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่ช่วยย่อยสลายง่าย และไม่เป็นขยะต่อแหล่งน้ำและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อสอนให้เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ช่วยกันประดิษฐ์กระทงขึ้นเอง เพื่อเตรียมกระทงที่พร้อมจะนำไปลอยกับพ่อแม่ ซึ่งทางผู้ปกครองได้ช่วยบุตรหลานเตรียมอุปกรณ์กันมาจากบ้าน อาทิ ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้สดที่หาได้ใกล้บ้านนานาชนิด ธูปเทียน ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาถึงความสำคัญของประเพณีวันลอยกระทงของไทยที่ควรรักษาไว้ พร้อมร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไว้สืบต่อให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เผยแพร่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนี้สืบไปประชุมชี้แจงและหารือการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลตลาดใหญ่) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ <07/11/65>

เมื่อวัน จันทร์ ที่7 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ นำโดย
นาย อาทิตย์ ยอดคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของ (อสม) เพื่อชี้แจงและหารือการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ
     
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549