โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
งานกิจการสภา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ห้ามเผาในที่โล่ง <30/12/64>

จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 30 เมษายน 2565 ในเขตพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
     สวัสดีปีใหม่ 2565 <30/12/64>
5 ธันวาคม 2564 <03/12/64>

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลตลาดใหญ่ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน <30/11/64>

ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้ดำเนินการส่งเอกสารแจ้งเพื่อการยืนยันรายการทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อได้รับเอกสารแล้วขอให้ท่านเจ้าของทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดรายการทรัพย์สิน ที่ท่านเป็นเจ้าของครอบครอง ใน ปี พ.ศ.2564 ตามเอกสารแนบ (ภ.ด.ส.3) และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โทรศัพท์ 053-042223-4 ต่อ 14 รายละเอียดของทรัพย์สิน สามารถ เปิดได้จาก QR CODE กรณีที่ QR CODE ไม่ชัดเจน หรือเปิดไม่ได้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้526_1182_tax.pdf (234 KB.)
526_1183_tax1.pdf (3.10 MB.)ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง <19/11/64>

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12ประชาสัมพันธ์ <19/11/64>

ศปก.ตำบลตลาดใหญ่ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ผู้ยังไม่เคยได้รับวัคซีน เชิญร่วมรับฟังคำชี้แจง สรา้งความรู้ ความเข้าใจ การรับวัคซีนป้องกัน โควิด - 19 ตามวัน เวลา สถานที่ โดยพร้อมเพรียงกัน เราจะสู้....ไปด้วยกัน
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copy right ©2006-2022 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549