โครงสรา้งเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา,หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง
ITA
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOSS
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประเมินควบคุมภายใน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
การเปิดเผยข้อมูล
งานกิจการสภา
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/คนพิการ
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
วารสารประชาสัมพันธ์ “ตลาดใหญ่ ห่วงใยประชาชน”
การจัดซื้อจัดจ้าง
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ระมัดระวังการใช้เส้นทางถนน ปากทางเข้า รพช. หมู่ที่ 2 ถึง บ้านสหกรณ์ 3 อำเภอดอยสะเก็ด <19/04/67>

ด้วยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม.4062 แยกทางหลวงหมายเลข 1014 - บ้านสหกรณ์ 3 อำเภอดอยสะเก็ด, แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง

โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2567 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ระยะเวลา 120 วัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ หลีกเลี่ยงเส้นทางหากมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าว โปรดระมัดระวัง เพราะจะมีการเทคอนกรีตถนน และมีรถบรรทุกปูน เข้าออกกีดขวางทางจราจร และขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสายดังกล่าว โปรดขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ในช่วงดำเนินโครงการขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสระเกล้าดำหัว พระเถรานุเถระ ผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปีงบประมาณ 2567 <11/04/67>

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการแสดงความเคารพนับถือ กตัญญูกตเวทิตา เพื่อสร้างความรักสามัคคี และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 15 – 16 เมษายน 2567 โดยจัดให้มีกิจกรรมสระเกล้าดำหัวพระเถรานุเถระ ผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ โดยกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ตามภาพด้านบนนี้ประชาสัมพันธ์ “พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” <11/04/67>

ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพ พิจารณาจัดกิจกรรม “พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” และให้ประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน โดยกำหนดจัดสรรพื้นที่ห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่อาจมีเด็กเยาวชนเข้าใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนทุกวัย ทุกครอบครัว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย ป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมจากผู้ที่มึนเมาสุรา

มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย
1) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
2) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกประเภท (โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ฯลฯ)
3) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายกำหนด (เวลา 11.00 – 14.00 น. และเวลา 17.00 – 24.00 น.)
4) สถานที่ห้ามจำหน่าย/ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กฎหมายกำหนดแบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน <04/04/67>

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจทักษะพ่อแม่/ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์

พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า 20 ปี ตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์

ท่านสามารถตอบแบบสำรวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดตามภาพด้านบนนี้

หรือตอบแบบสำรวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ตามลิงค์นี้ https://esfis.org/surveyParentsSkill/inputFormประกาศกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 1-21 เมษายน 2567 <03/04/67>

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่พบว่าผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 35 อยู่ในอันดับที่ 13 ของประเทศ และมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.3 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ประกอบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สาเหตุหลักเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบได้โดยง่าย รายละเอียดตามประกาศด้านบนนี้
   การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 <03/04/67>

ในขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศาเซลเซียส และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดลงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 ซึ่งผลจากการเข้าสู่ฤดูร้อนอาจทำให้ประชาชนมีโอกาสป่วยจากโรคติดต่อต่างๆได้

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูร้อน เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านบนนี้2 เมษายน 2567 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี <02/04/67>

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่การเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) <01/04/67>

“โรคลมแดด” หรือ “ฮีทสโตรก” ( Heatstroke ) คือ โรคอันตรายที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าร้อน โดยเกิดจากที่อยู่ท่ามกลางอากาศร้อนมากเกินไป ทำให้เกิดภาวะร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ เมื่อเกิดอาการควรได้รับการรักษาในทันที เพราะอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหัวใจ สมอง ไต และกล้ามเนื้อ หากได้รับการรักษาที่ล่าช้า อาจทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านบนนี้การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2566/67 <29/03/67>

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2566/67 รอบที่ 2 เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จึงขอประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2566/67 เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1v2WoRpmu5J37_mX6u8oQRnMusQEYlEfE/view?usp=sharingมูลนิธิแฮนด์ ทู พอว์ (Hand To Paw) กำหนดจัดหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเคลื่อนที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 <27/03/67>

ด้วยมูลนิธิแฮนด์ ทู พอว์ เพื่อสุนัขและแมว (Hand To Paw) ซึ่งเป็นมูลนิธิช่วยเหลือ ดูแลรักษาสุนัขและแมวจรจัด ได้จัดทำโครงการลดจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้กำหนดจัดหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเคลื่อนที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567

โดยมี รายละเอียดการตรวจสอบและเตรียมสุนัขก่อนเข้ารับการทำหมัน ดังต่อไปนี้
1. ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมียและเพศผู้ อายุ 4 เดือน – 8 ปี จำนวน 70 ตัว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ไม่รับทำหมันสำหรับ สุนัขพันธุ์เล็ก หรือ พันธุ์หน้าสั้น เช่น ชิสุ พุดเดิ้ล ไซบีเรีย เฟรนบูลด๊อก บูลด๊อก มิเนเจอร์ ฯลฯ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง (สอบถามความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 080-6731770)
3. สุนัขที่นำมาทำหมันต้องมีอาการปกติ ไม่ป่วย (ไม่ซึม หรือ มีอาการไม่ทานอาหารก่อนวัน ทำหมัน 1-2 วัน )
4. สุนัขที่สามารถผ่าตัดทำหมันได้ ต้องมีอายุ 4 เดือน – 8 ปี และมีน้ำหนักตัว 10 - 25 กิโลกรัม
5. สุนัขที่นำมาทำหมัน ไม่ควรเป็นสัด เพราะจะทำให้เสียเลือดมาก
6. กรณีสุนัขแม่ลูกอ่อน ต้องรอหลังคลอดจนครบ 2 เดือน จึงจะเหมาะสมในการทำหมันให้แม่สุนัข
7. สุนัขที่ตั้งท้องไม่ควรนำมาทำหมัน
8. ให้งดน้ำงดอาหารสุนัข อย่างน้อย 8 ชั่วโมง (หลังเที่ยงคืน) ก่อนการทำหมัน (ถ้าสุนัขกินอาหารก่อนการผ่าตัด โดยไม่งดน้ำงดอาหารตามกำหนด อาจทำให้เศษอาหารติดคอ และเป็นอันตรายสำหรับสุนัข)

ในการนี้ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่จึงขอประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 เมษายน 2567 ได้ที่
1. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โทร. 053-042223-4
2. มูลนิธิแฮนด์ ทู พอว์ โทร. 080-6731770
3. ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และ อสม. หมู่ที่ 1-5

ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเคลื่อนที่ ณ ลานศาลาแปดเหลี่ยม เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567
รับบัตรคิวเข้ารับบริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. เท่านั้น
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  


 
 
Copy right ©2006-2024 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549